Project - Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku

Description


Description: W obszarze przygranicznym Polski, Ukrainy i Białorusi istnieje bardzo niewielki obszar kontaktów poszczególnych, sąsiadujących ze sobą narodów. Kontakty te ograniczają się prawie wyłącznie do sfery handlowej – ekonomicznej, a jeśli maja charakter kulturalny (n. p. wizyty polaków we Lwowie, skupiają się wyłącznie na zabytkach i spuściźnie minionych wieków. Wymiana w sferze sztuki współczesnej, tak plastycznej, muzycznej, literackiej i sztuk performatywnych jest znikoma. Fakt ten utrwala stereotypowy obraz Białorusi i Ukrainy w społeczeństwie Polskim. Lekceważenie natomiast współczesnej kultury wschodnich sąsiadów przez Polskę nie pozwala natomiast w pełni przyjąć przez nasz kraj roli pomostu w kontaktach Ukrainy i Białorusi z Unią Europejską. Dlatego działania projektu skupione są zwłaszcza na twórczości kobiet, jako grupy wciąż dyskryminowanej i niedocenianej na polu artystycznym we wszystkich krajach Europy, a szczególnie w krajach byłego bloku wschodniego. Bezpośrednim celem projektu jest intensyfikacja współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy Białorusią, Ukrainą i Polską. Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i możliwości zawiązania współpracy przy projektach międzynarodowych, prezentacją dokonań artystycznych twórców trzech sąsiadujących ze sobą krajów, ze szczególnym naciskiem na twórców żyjących w miastach przygranicznych. Prezentacje twórców białoruskich i ukraińskich mają dać szansę na wymianę doświadczeń pomiędzy artystami z tych krajów, oraz pozostałymi uczestnikami Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” – Czechami, Polakami, Słowakami i Węgrami, a także przybliżyć twórczość artystek z tych krajów międzynarodowej publiczności Festiwalu, a poprzez to kulturową integracje regionu Europy Środkowej.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku
Project acronym: Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku

Period: 2000-2006
Date of latest update: 2016-07-01

Project status: Ongoing

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Centrum Kultury w Lublinie
Lead Partner: Centrum Kultury w Lublinie
Address: Lublin, Poland
Legal status: n/a

Address: Lublin, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner