Project - Cross-border destination of cultural and green tourism Claustra Alpium Iuliarum

Description


Description (EN): ClaustraAlpiumIuliarum is a late Roman defense system that protected the passages to the heart of the Roman Empire. Archaeological remains of the system span from Rijeka in Croatia to the Posočje in Slovenia; the barriers purposefully follow natural features of the rugged terrain. Claustra represents an outstanding example of integration of architecture within the natural environment which experiencing is closely connected to the experience of nature as the archaeological remains are mainly located in wooded areas that often overlap with protected natural&woodland areas. But stakeholders of this heritage are fragmented, remains are not properly conserved, displayed & accessible, there is also a need to increase their visibility as a common destination of cultural&green tourism. The project provides a set of activities for the development of the tourism product CLAUSTRA. It includes the preparation of guidelines for its development, promotion plan, design of the cultural-touristic route & related itineraries, systematic promotion of the product (including a mobile app) & the development & implementation of a rich program for visitors (cross-border public events, experiential tours). In order to develop an integral product & for a stable management of the route it will be set up by bottom-up approach the CLAUSTRA consortium which brings together all relevant stakeholders & local economic operators. The second set of activities is to improve the attractiveness of the destination CLAUSTRA. This will be achieved through active conservation & enriched presentation of the archaeological remains & the implementation of measures to enhance the physical&informational accessibility, including the creation of three didactic info points. We will so increase the touristic development of the program area & set up one of the most attractive destinations in this region of Europe which may be on par with abroad counterpart destinations such as HadriansWallCountry or GermanLimes.
Description: Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema potekajo v presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže na namensko izrabo naravnih danosti razgibanega terena. Claustra predstavlja izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z doživljanjem narave. Arheološke ostaline se namreč nahajajo predvsem v gozdnatih območjih, večkrat na predelih, ki se prekrivajo z območji, varovanimi na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in gozdarstva. Deležniki te dediščine so pa izredno razdrobljeni, ostanki niso ustrezno konservirani, prezentirani in dostopni, nujno je potrebno povečati njihovo prepoznavnost kot skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma. Projekt predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Vključuje pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične rute in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo proizvoda (vključno z mobilno aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni javni dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda in za stabilno upravljanje kulturno-turistične rute bo s pristopom od spodaj navzgor vzpostavljen čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarkse subjekte. Drugi sklop aktivnosti projekta je namenjen izboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To bo doseženo preko aktivnega ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za povečanje fizične in informacijske dostopnosti, vključno z vzpostavitvijo treh didaktičnih info točk. Pospešili bomo turistični razvoj programskega območja in ustvarili eno izmed najprivlačnejših destinacij na tem območju Evrope, ki lahko stopi ob bok sorodnim destinacijam v tujini, kot sta Dežela Hadrijanovega zidu ali nemški limes.
Description: Claustra Alpium Iuliarum je kasnorimski unutarnji obrambeni sustav, koji je štitio od prodora u središte rimskog imperija. Arheološki ostaci sustava pružaju se u intervalima od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, a položaj pregradnih zidova ukazuje na svrhovito korištenje prirodnih obilježja nemirnog krajolika. Claustra predstavlja izniman primjer integracije arhitekture s prirodnim okolišem, a doživlja ovog sutava je tijesno povezan s doživljajem prirode. Arheološki ostaci se uglavnom nalaze u područjima prekrivenim šumom, koja se često prekrivaju s područjima zaštićenim temeljem propisa s područja zaštite prirode ili šumarstva. Dionici te baštine su iznimno usitnjeni, a ostaci nisu zadovoljavajuće konzervirani, prezentirani i dostupni, pa je nužno povećati njihovu prepoznatljivost kao zajedničke destinacije kulturnog i zelenog turizma. Projekt predviđa skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA. Uključuje pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerara, sustavnu promociju proizvoda (uključujući i mobilnu aplikaciju) te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, doživljajska vodstva). Za razvoj cjelovitog proizvoda i stabilno upravljanje kulturno-turističnom rutom pristupom odozdo prema gore će se uspostaviti prekogranični konzorcij CLAUSTRA, koji će združiti sve važne dionike i povezati lokalne gospodarske subjekte. Drugi skup aktivnosti projekta namijenjen je povećanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To će se postići preko aktivne zaštitte i obogaćene prezentacije arheoloških ostataka te provedbom mjera za povećanje fizičke i informacijske dostupnosti, uključujući i postavljanje tri didaktičke točke.Pomoći ćemo uspješnijem turističkom razvoju programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći jeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Zemlje Hadrijanovog zida ili njemačkog limesa.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: 1) RAZVIT PROIZVOD KULTURNEGA IN ZELENEGA TURIZMA CLAUSTRA TER VZPOSTAVLJENA MREŽA AKTERJEV PROIZVODA: oblikovana in implementirana bo kulturno-turistična ruta CLAUSTRA s povezanimi itinerarji. Z vzpostavitvijo konzorcija CLAUSTRA projekt stremi k razvoju stabilne mreže lokalnih akterjev, ki skrbijo za kulturno-turistično ruto CLAUSTRA. 2) IZBOLJŠANA BAZA ZNANJA IN ZMOGLJIVOSTI ZA TRAJNOSTNO RABO KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE CLAUSTRE: predvidi se izobraževanje članov konzorcija CLAUSTRA, turističnih delavcev in vodnikov. 3) POVEČANA PREPOZNAVNOST KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE CLAUSTRE: za povečanje števila obiskov dediščine Claustre je treba povečati njeno prepoznavnost, kar bo doseženo z načrtno promocijo in izvedbo čezmejnih dogodkov in doživljajskih vodstev ter z vzpostavijo 3 info točk. 4) OŽIVLJENA, KONSERVIRANA, PREZENTIRANA IN VZDRŽEVANA KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA CLAUSTRE: za povečanje števila obiskov Claustre je treba to dediščino deloma še odkriti, konservirati in prezentirati, kar vključuje tudi postavitev pripomočkov, ki olajšajo njeno razumevanje in povečajo tako njeno privlačnost. Skrbelo se bo tudi za vzdrževanje lokacij, pri čemur je treba uvajati lokalne dediščinske skupnosti. 5) POVEČANA FIZIČNA IN INFORMACIJSKA DOSTOPNOST DO KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE CLAUSTRE: povečana bo fizična dostopnost lokacij Claustre, ki se nahajajo večinoma neoznačena v obrobnih krajih. Prav tako bodo vsebine Claustre vključene v manj odročne info-točke in v spletna in mobilna orodja, ki bodo usmerili obiskovalce v spoznavanje Claustre na izvornih lokacijah. 6) OZAVEŠČENA JAVNOST VKLJUČENA V AKTIVNOSTI OHRANJANJA IN UPRAVLJANJA KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE CLAUSTRE: za povečanje števila obiskov Claustre je potrebno ozaveščanje prebivalstva in gospodarskih subjektov, ki bodo gonilo produkta CLAUSTRA.
Expected Outputs: 1) RAZVIJEN PROIZVOD KULTURNOG I ZELENOG TURIZMA CLAUSTRA TE USPOSTAVLJENA MREŽA AKTERA PROIZVODA: modelirana i implementirana će biti kulturno-turistička ruta CLAUSTRA sa vezanima itinerarima. Uspostavom konzorcija CLAUSTRA projekt je usmjeren k razvoju stabilne mreže lokalnih aktera koji će brinuti za kulturno-turističku rutu CLAUSTRA. 2) POBOLJŠANA BAZA ZNANJA I KAPACITETI ZA ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE CLAUSTRE: pružit će se edukacija za članove konzorcija, turističke djelatnike i vodiče. 3) POBOLJŠANA PREPOZNATLJIVOST KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE CLAUSTRE: za povećanje broja posjeta baštine Claustre potrebno je povećati njenu prepoznatljivost koja će se ostvariti kroz sustavno promicanje i provođenje prekograničnih događanja i izkustvena vodstva te postavljanje 3 info točke. 4) OŽIVLJENA, KONZERVIRANA, PREZENTIRANA I ODRŽAVANA KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA CLAUSTRE: za povećanje broja posjeta Claustre treba dio te baštine tek otkriti, konzervirati i prezentirati što uključuje postavljanje uređaja koji olakšavaju njegovo razumijevanje i na taj način povećavaju njegovu privlačnost. U održavanje lokaliteta će se uključiti lokalne zajednice. 5) POVEĆANA FIZIČKA I INFORMACIJSKA PRISTUPAČNOST DO KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE CLAUSTRE: povećana će biti dostupnost lokaliteta Claustre koje su uglavnom bez oznaka u perifernim lokacijama. Sadržaj Claustre biti će predstavljen u manje marginalnim info-točkama te web i mobilnim alatima koji će usmjeravati posjetitelje u upoznavanje Claustre na izvornim mjestima. 6) OSVIJEŠTENA JAVNOST UKLJUČENA U AKTIVNOSTI OČUVANJA I UPRAVLJANJA KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE CLAUSTRE: za povećanje broja posjeta Claustre potrebno je podići svijest stanovništva i gospodarskih subjekata koji će biti pokretači proizvoda CLAUSTRA.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Cross-border destination of cultural and green tourism Claustra Alpium Iuliarum
Project name: Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum
Project name (Other language): Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum
Project acronym: CLAUSTRA+

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-12-20

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-08-01
Project end date: 2020-01-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.779.988,17
European Union funding: EUR 1.512.989,95

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia
Lead Partner: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Address: Poljanska cesta, Ljubljana, Slovenia
Website: http://www.zvkds.si/
Legal status: public

Department: _
Address: Tržaška cesta, Vrhnika, Slovenia
Legal status: public
Website: http://zavod-cankar.si/
Department: -
Address: Lorenzov prolaz, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: www.prirodoslovni.com
Address: Adamićeva, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: www.pgz.hr
Department: _
Address: Prešernova cesta, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.nms.si
Address: Nike Grškovića, Zagreb, Croatia
Legal status: public
Website: www.h-r-z.hr
Address: Muzejski trg, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: http://ppmhp.hr/
Department: Regional unit Ljubljana
Address: Tobačna ulica, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.zrsvn.si
Department: _
Address: ULICA NIKOLE TESLE, OPATIJA, Croatia
Legal status: public
Website: www.kvarner.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner