Project - Joint heritage for joint international promotion 365 days of green tourism on Opatija and Portorož riviera

Description


Description (EN): The project builds on preservation of regional heritage and complements the integrated tourism product–cultural tourism of 365 Riviera, developed under the project 365 DAYS OF RIVIERA, by including nat. and cult. heritage and events in the countryside into a newly formed itineraries. The common challenge of the programme area, undertaken by the project, using cross-border cooperation is to promote active preservation of cult. and nat. heritage by promoting sustainable green tourism. This approach is based on the fact that Portorož and Opatija, represent a cradle of Central European tourism with a rich tradition. With events organised in the countryside of both cities, as well as minor developments, efforts are undertaken to utilise this potential in the most tourism-oriented places of this region in order to directly increase the number of visitors at the common cross-border destination. Educational workshops are organised to inform stakeholders about sustainable management, to promote green job positions, and increase international recognition of cross-border destination on internat. markets. The project includes innovative approaches to increase integration and joint presentation of destination on internat. markets (joint portal, itineraries, events and promotion). As the pressure of tourism shall decrease in favour of green sustainable tourism in the countryside, the main beneficiaries of the project will be the local population, tourists/visitors, non-profit organisations, companies, their employees, and potential start-ups related to utilisation of nat. and cult.heritage. The joint impacts of the project shall be: - increasing nat. and cult. heritage visitation in the area by 16,000; - 3 smaller investments into infrastructure for visitors - improving the cross-border tourism product “cultural tourism of 365 days of Riviera” and preparation of 6 new itineraries; - 250 educated persons for improving of tourist services.
Description: Projekt nadgrajuje ohranjanje dediščine območja in dopolnjuje integralni turistični proizvod – kulturni turizem 365 dni Riviere, razvit v okviru projekta 365 DNI RIVIERE, z vključevanjem naravne in kulturne dediščine ter dogodkov na podeželju v novo oblikovane itinerarije. Skupni izziv programskega območja, ki ga s čezmejnim sodelovanjem projekt rešuje je spodbujanje aktivnega ohranjanja kulturne in naravne dediščine, s spodbujanjem trajnostnega zelenega turizma. Pri tem izhajamo iz dejstva, da Portorož in Opatija, predstavljata zibelko srednjeevropskega turizma z bogato tradicijo. Z dogodki, ki se odvijajo na podeželju obeh mest, in manjšimi investicijskimi deli, se želi v najbolj turističnih krajih območja, izkoristiti ta potencial v smeri neposrednega povečanja obiska dediščine na čezmejni destinaciji. Z izobraževalnimi delavnicami se želi osveščati o trajnostnem upravljanju in spodbujanju deležnikov k odpiranju zelenih delovnih mest ter povečanju mednarodne prepoznavnosti čezmejne destinacije na mednarodnih trgih. Projekt vključuje inovativne pristope za povečano integriranje in skupno nastopanje destinacije na mednarodnih trgih (skupni so portal, itinerariji, dogodki in promocija). Ker se bo pritisk turizma zmanjšal v korist zelenega trajnostnega turizma na podeželju bodo glavni koristniki projekta lokalni prebivalci, turisti/obiskovalci, neprofitne organizacije območja, podjetja, njihovi zaposleni in potencialni start-upi, povezani z izrabo naravne in kulturne dediščine. Skupni učinki projekta bodo: - povečanje obiskovalcev naravne in kulturne dediščine območja za 16.000 oseb; - 3 investicije manjšega obsega v infrastrukturo za obiskovalce; - izboljšanje čezmejnega turističnega proizvoda kulturni turizem 365 dni Riviere in izdelava 6 novih itinerarijev; - 250 usposobljenih oseb za izboljšanje turistične ponudbe podeželja.
Description: Projekt nadograđuje očuvanje baštine područja i nadopunjuje integralni turistički proizvod - kulturni turizam 365 dana Rivijere, razvijen u okviru projekta 365 DANA RIVIJERE, s uključivanjem prirodne i kulturne baštine i događaja u ruralnom području u novo nastale itinerare. Zajednički izazov programskog područja kojeg projekt riješava prekograničnom suradnjom, je promicanje aktivnog očuvanja kulturne i prirodne baštine, promicanjem održivog zelenog turizma. Pri tome polazimo od činjenice da Portorož i Opatija, predstavljaju kolijevku srednje-europskog turizma s bogatom tradicijom. Događajima, koji se odvijaju u ruralnim područjima obaju gradova , te manjim investicijskim radovima, se u najvećim turističkim središtima područja želi iskoristiti ovaj potencijal u smjeru izravnog povećanja posjeta baštine na zajednički prekogranični destinaciji. Obrazovnim radionicama se želi podiči svijest o održivom upravljanju te promicanju sudionika za stvaranje zelenih radnih mjesta i povećanju međunarodne prepoznatljivosti prekogranične destinacije na međunarodnim tržištima. Projekt uključuje inovativne pristupe za povećanu integraciju i zajednički nastup destinacije na međunarodnim tržištima (zajednički su portal, itinerari, događaji i promocija). Budući da će se pritisak turizma smanjiti u korist zelenog održivog turizma u ruralnim područjima, glavni korisnici projekta će biti lokalno stanovništvo, turisti/posjetitelji, neprofitne organizacije područja, tvrtke, njihovi zaposlenici i potencijalni start-upovi, povezani s korištenjem prirodne i kulturne baštine. Zajednički učinci projekta će biti: - povećanje posjetitelja prirodne i kulturne baštine područja za 16.000 osoba; - 3 investicije manjeg opsega u infrastrukturu za posjetitelje; - poboljšanje prekograničnog turističkog proizvoda "kulturni turizam 365 dana Riviere" i izrada novih 6 itinerara; - 250 educiranih osoba za poboljšavanje turističke ponude na ruralnim područjima.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Ključni rezultat projekta bo ohranjanje identitete podeželja obeh rivier in njune naravne in kulturne dediščine. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo zagotovilo, da se identiteta podeželja in dediščina uporablja, trži in povezuje na pameten in trajnosten način in je obenem prisotna na trgu. S povezovanjem obstoječe ponudbe spomenikov naravne in kulturne dediščine, zavarovanih območij in majhnih ponudnikov na podeželju skozi izdelane itinerarije, se bo izkoristilo prednosti sodelovanja in tržne priložnosti. Dediščina in tradicija podeželja bo služila kot navdih za izdelavo inovativnega čezmejnega turističnega proizvoda FEEL&TASTE. Skozi projektne aktivnosti se bo vplivalo na večjo ozaveščenost prebivalstva in na povečanje znanja in sposobnosti lokalnih ponudnikov. Vse navedeno bo vodilo k povečanju obiska, višji kakovosti doživljanja za obiskovalce in dolgoročni trajnosti območij dediščine. Obisk muzejev, galerij in varovanih območij v občinah Piran in Opatija se bo tako povečal za 6.000 obiskovalcev. Za metodo merjenja za programski kazalnik rezultata 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju, se bodo uporabili podatki o obisku muzejev/galerij in varovanih območij v občinah Piran in Opatija ob začetku in koncu projekta. Za podatke o obisku muzejev in galerij se bodo uporabili podatki na podlagi uradno poročanih in zabeleženih obiskovalcev. Za varovana območja, ki ležijo v občinah Piran in Opatija, tj. Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan in NP Učka, se bodo uporabili podatki o obisku zabeleženi preko prodaje vstopnic ali preko števila udeležencev vodenih obiskov po navedenih zavarovanih območjih.
Expected Outputs: Osnovni rezultat projekta će biti očuvanje identiteta ruralnih područja obje rivijere i njihove prirodne i kulturne baštine. S provedbom projektnih aktivnosti će se osigurati upotrebu identiteta ruralnih područja i baštine, njihov marketing, povezivanje na pametan i održiv način, te istovremeno prisutnost na trgu. S povezivanjem postojeće ponude spomenica prirodne i kulturne baštine, zaštićenih područja i malih ponuđača na ruralnim područjima kroz izrađene itinerare, koristiti će se prednosti sudjelovanja i tržišne prilike. Baština i tradicija ruralnih područja će služiti kao inspiracija za izradu inovativnog prekograničnog turističkog proizvoda FEEL&TASTE. Kroz projektne aktivnosti utjecat će se na bolju osviještenost stanovništva te na poboljšanje znanja i sposobnosti lokalnih ponuđača. Sve navedeno će dovesti do povećanja posjeta, više kakvoće doživljaja za posjetitelje i dugoročne održivosti područja baštine. Posjet muzeja, galerija i zaštićenih područja u općinama Piran i Opatija će se povećati za 6.000 posjetitelja. Za metodu mjerenja za programski pokazatelj rezultata 6cRI – Posjetitelji područja prirodne i kulturne baštine u programskom području, upotrijebiti će se podaci o posjetu muzeja/galerija i zaštićenih područja u općinama Piran i Opatija na početku i na kraju projekta. Za podatke o posjetu muzeja i galerija koristit će se službeni podaci o posjetiteljima. Za zaštićena područja koja se nalaze u općinama Piran i Opatija, tj. Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Strunjan, NP Učka, koristit će se podaci o posjetu koji su bili evidentirani na temelju prodanih ulaznica odnosno pomoći broja učesnika vođenih posjeta po navedenim zaštićenim područjima.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Joint heritage for joint international promotion 365 days of green tourism on Opatija and Portorož riviera
Project name: Skupna dediščina za skupno mednarodno promocijo 365 dni zelenega turizma na Opatijski in Portoroški rivieri
Project name (Other language): Zajednička baština za zajedničku međunarodnu promociju 365 dana zelenog turizma na Opatijskoj i Portoroškoj rivijeri
Project acronym: Riviera4Seasons2

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-10-01
Project end date: 2019-09-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 840.187,80
European Union funding: EUR 714.159,63

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Piran
Lead Partner: Obcina Piran
Address: Tartinijev trg, Piran, Slovenia
Website: www.piran.si
Legal status: public

Department: Faculty of Tourism Studies
Address: Titov trg, Koper, Slovenia
Legal status: public
Website: www.upr.si
Address: M. Tita, Opatija, Croatia
Legal status: public
Website: www.opatija.hr
Address: Obala, Portorož, Slovenia
Legal status: private
Website: www.portoroz.si
Address: Vladimira Nazora, Opatija, Croatia
Legal status: public
Website: www.visitopatija.com
Address: Primorska - Naselje Ika, Opatija, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.fthm.uniri.hr/

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner