Project - Improvement of the access to health services through strengthening cross-border cooperation of health care institutions

Description


Description (EN): In the +Health project there will be addressed two common CB challenges; the first one is insufficient health care services in small and poorly accessible cities and villages and the other one is existing great differences in quality of health care and social protection services in the CB area. The +Health project overall objective is strengthening of partnership between public bodies and stakeholders in health care system in order to commonly develop new CB procedures and unique certifying of institutions. Expected change is decrease of regional inequality of urban-rural division in availability of services and quality of health care services and consequently increase of life quality in the CB area. Main outputs of the project are: - Institutions of project partners and other institutions which are involved in cross-border cooperation structure - Cross-border centre of excellence +Health, that will sign cooperation agreement (33 institutions); - Persons representing institutions and stakeholders from the programme area with improved skills and competences in CB service delivery (290 persons). The benefits of the projects main outputs will have from inhabitants/tourists to local and regional public participants and finally to creators of policies on the national level. Within the project there will be developed and promoted distinguishing common CB health destination +Health with common network of experts – centre of excellence and new cross-border models of management and CB procedures, besides this there will also be defined quality standards for health destination and the certifying of participants will be implemented. In order to resolve common challenges, the +Health project will use bottom-up approach, and there will be in practice tested latest IT technologies - telemedicine, simulations, IT applications, innovative educational methods, exchange of resources, knowledge and experience between partners.
Description: V okviru projekta +Health bosta naslovljena dva velika skupna čezmejna izziva, prvi je nezadostna zdravstvena oskrba v manjših in slabo dostopnih mestih in vaseh, drugi pa so obstoječe velike razlike v kakovosti zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev na čezmejnem območju. Glavni skupni cilj projekta +Health je krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki na področju zdravstva da bi skupaj razvili nove čezmejne procedure in enotno certificiranje institucij. Pričakovana sprememba je zmanjšanje regionalne neenakosti ter urbano-ruralno delitve v dostopnosti služb in kakovosti zdravstvenih storitev ter posledično povečanje kakovosti življenja na čezmejnem območju. Glavni neposredni učinki projekta so: - Institucije projektnih partnerjev ter druge institucije, ki sodelujejo u čezmejni strukturi sodelovanja - Čezmejnem centru odličnosti +Health, ki bodo podpisale sporazum o sodelovanju (33 institucij); - Osebe, ki predstavljajo institucije in deležnike iz programskega območja z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami pri dobavi čezmejnih storitev (290 oseb). Koristi od glavnih neposrednih učinkov projekta bodo imeli od prebivalcev/turistov preko lokalnih in regionalnih javnih akterjev do oblikovalcev politik na nacionalni ravni. V okviru projekta se bo razvila in promovirala prepoznavna skupna čezmejna destinacija zdravja +Health s skupno mrežo strokovnjakov – center odličnosti ter novi čezmejni modeli upravljanja in čezmejne procedure, poleg tega pa bodo opredeljeni tudi standardi kakovosti za destinacijo zdravja ter izvedeno certifikacije deležnikov. Projekt bo za reševanje skupnih izzivov uporabil pristop »od spodaj navzgor«, v praksi bodo testirane najnovejše IT tehnologije - telemedicina, simulacije, IT aplikacije, inovativni načini izobraževanj, izmenjava resursov in znanja ter izkušenj med partnerji.
Description: U okviru projekta +Health bit će adresirana dva velika zajednička prekogranična izazova, prvi je nedovoljna zdravstvena zaštita u manjim i slabo pristupačnim mjestima i selima, a drugi su postojeće velike razlike u kvaliteti zdravstvenih usluga i usluga socijalne skrbi na prekograničnom području. Glavni zajednički cilj projekta +Health je jačanje partnerstva između javnih organa i dionika u području zdravstva, kako bi zajedno razvili nove prekogranične procedure i jedinstveno certificiranje institucija. Očekivana promjena je smanjenje regionalne nejednakosti te urbano-ruralne podjele u dostupnosti službi i kvaliteti zdravstvenih usluga te posljedično povećanje kvalitete života na prekograničnom području. Glavni neposredni učinci projekta su: - Institucije projektnih partnera te druge institucije koje sudjeluju u prekograničnoj strukturi suradnje - Prekograničnom centru izvrsnosti +Health, koje će potpisati sporazum o suradnji (33 institucija); - Osobe koje predstavljaju institucije i dionike programskog područja s unaprijeđenim vještinama i kompetencijama za pružanje prekograničnih usluga (290 osoba). Koristi od glavnih ishoda projekta imati će stanovnici/turisti preko lokalnih i regionalnih javnih aktera do oblikovatelja politika na nacionalnoj razini. U okviru projekta će se razviti i promovirati prepoznatljiva zajednička prekogranična destinacija zdravlja +Health sa zajedničkom mrežom stručnjaka – centar izvrsnosti te novi prekogranični modeli upravljanja i prekogranične procedure, a osim toga, biti će definirani i standardi kvalitete za destinaciju zdravlja te provedeno certificiranje dionika. Projekt će za rješavanje zajedničkih izazova koristiti pristup »odozdo prema gore«, u praksi će biti testirane najnovije IT tehnologije - telemedicina, simulacije, IT aplikacije, inovativni načini edukacije, razmjena resursa i znanja te iskustva među partnerima.
Expected Results: 11RI - Raven kakovosti sodelovanja na področju storitev zdravstva, socialnega varstva, varnosti in mobilnosti v programskem območju
Expected Results: Razina kvalitete suradnje u području zdravlja, socijalne skrbi, sigurnosti i mobilnih službi unutar programskog područja
Expected Outputs: Glavni rezultat projekta +Health je dvig ravni kakovosti čezmejnega sodelovanja med inštitucijami in deležniki na področju zdravstva z namenom razvoja novih čezmejnih procedur in enotnega certificiranja institucij, kar bo neposredno prispevalo k programskemu kazalniku rezultata. Center odličnosti +Health, ki predstavlja novo vzpostavljeno čezmejno strukturo na področju zdravstva, namreč vključuje projektne partnerje ter druge institucije, ki so prav tako vključene tudi v spletno anketiranje v skladu z Metodologijo opredelitve programskih kazalnikov, torej se bo dvig ravni kakovosti sodelovanja med temi institucijami in deležniki neposredno odražal na dvigu programskega kazalnika rezultata. Preostali rezultati projekta, ki neposredno vplivajo na glavni rezultat projekta so: - Skozi razvoj novih čezmejnih modelov in procedur pozitivno vplivati na dvigovanje ravni kakovosti sodelovanja ter učinkovitosti deležnikov na področju zdravstva čezmejnega območja ter s tem doseči bolj ažurne in kakovostne zdravstvene storitve; - Preko določitve meril in izvedbe certificiranja institucij s področja zdravstva dolgoročno zmanjšati čezmejne razlike v kakovosti zdravstvenih in povezanih storitev, predvsem na oddaljenih ter slabo dostopnih območjih ter s tem dolgoročno posredno izboljšati kvaliteto življenja na celotnem čezmejnem območju in preprečiti izseljevanje; - Skozi izvedene pilotne projekte, prenos najboljših praks in izobraževanja/usposabljanja deležnikov ter ciljnih skupin neposredno prispevati k neposrednemu izboljšanju zdravstvenih storitev na čezmejnem območju; - Skozi ustvarjene strateške podlage (Strategija čezmejne destinacije zdravja, opredeljene smernice dolgoročnega sodelovanja deležnikov, …) posredno pozitivno vplivati na dvigovanje ravni kakovosti sodelovanja najširšega spektra deležnikov na področju zdravstva ter oblikovalcev lokalnih/regionalnih/nacionalnih politik ter posredno dolgoročno vplivati na izboljšanje vitalnosti in zdravja čezmejnega območja.
Expected Outputs: Glavni rezultat projekta +Health je podizanje razine kvalitete prekogranične suradnje između institucija i dionika u zdravstvenom sektoru sa ciljem razvoja novih prekograničnih procedura i jedinstvenog certificiranja institucija, što će izravno doprinijeti programskom pokazatelju rezultata. Centar izvrsnosti +Health, koji predstavlja novostvorenu prekograničnu strukturu u području zdravstva, naime, uključuje projektne partnere te druge institucije, koje su također uključene u online anketiranje u skladu s Metodologijom praćenja programskih pokazatelja, dakle, podizanje razine kvalitete suradnje između tih institucija i dionika izravno će se odražavati u porastu programskog pokazatelja rezultata. Preostali rezultati projekta, koji izravno utječu na glavni rezultat projekta, su: - Kroz razvoj novih prekograničnih modela i procedura pozitivni utjecati na podizanje razine kvalitete suradnje i učinkovitosti dionika u zdravstvenom sektoru prekograničnog područja, čime će se postići ažurnije i kvalitetnije zdravstvene usluge; - Putem utvrđivanja kriterija i provedbe certificiranja institucija u području zdravstva dugoročno smanjiti prekogranične razlike u kvaliteti zdravstvenih i povezanih usluga, posebice u udaljenim i slabo pristupačnim područjima, a time dugoročno posredno poboljšati kvalitetu života u cijelom prekograničnom području i spriječiti iseljavanje; - Kroz provedene pilot projekte, prijenos najboljih praksi i obrazovanja/osposobljavanja dionika te ciljnih skupina izravno doprinositi neposrednom poboljšanju zdravstvenih usluga u prekograničnom području; - Kroz stvorene strateške podloge (Strategija za prekogranične destinacije zdravlja, definirane smjernice dugoročnog sudjelovanja dionika, ...) posredno pozitivno utjecati na podizanje razine kvalitete sudjelovanja najšireg spektra dionika u području zdravstva te oblikovatelja lokalnih/regionalnih/nacionalnih politika te, posredno, dugoročno utjecati na poboljšanje vitalnosti i zdravlja prekograničnog područja.

Thematic Information


Thematics: Health and social services  Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Building partnerships among public authorities and stakeholders for healthy, safe and accessible border areas
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Improvement of the access to health services through strengthening cross-border cooperation of health care institutions
Project name: Izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev preko krepitve čezmejnega sodelovanja institucij na področju zdravstva
Project name (Other language): Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva
Project acronym: +Health

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-08-01
Project end date: 2019-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 860.740,50
European Union funding: EUR 731.629,42

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Kvarner Health Tourism Cluster
Lead Partner: Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera
Address: Ulica Maršala Tita, Opatija, Croatia
Website: www.kvarnerhealth.hr
Legal status: public

Address: Slomškov trg, Maribor, Slovenia
Legal status: public
Website: http://fl.um.si/
Address: Cesta I. slovenskega tabora, Ljutomer, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.zd-lju.si/
Address: Krešimirova ulica, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: www.zzjzpgz.hr
Address: Gregorčičeva cesta, Ilirska bistrica, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.zdib.si/
Address: Krešimirova, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: www.domzdravlja-pgz.hr
Address: Šmihelska cesta, Novo Mesto, Slovenia
Legal status: public
Website: https://www.sb-nm.si
Address: Braće Branchetta, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: www.medri.uniri.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner