Project - Rural detoxification by getting acquainted with the wealth of cultural heritage

Description


Description (EN): The offer in the rural area of the programme is not connected; it is average, and boring for todays demanding visitor. JOINT CHALLENGES, addressed by the project: connect the dispersed offer and »DETOXify« people, overburdened with stress. The project will teach about the cultural heritage in a fun and »EtnoTour« way. GENERAL PROJECT OBJECTIVE is to actively preserve ethnological heritage of rural areas and include it in the CB sustainable tourism package. EXPECTED CHANGE is a connected and attractive offer - revival of ethno tourism with increase of cultural heritage visitors by 8,000 visits. MAIN OUTPUTS: ETNOTOUR PACKAGE, that will combine 4 types of life of our ancestors: modern technology (3D holographic virtual live demonstrations of life - as “3D adventure room”), e-library (preserved old books), ethno outdoor cinema (old SI-HR films) and 6 renovated cultural heritage objects for implementation of workshops in a real environment (practical demonstrations of life the way it used to be). JOINT CB APPLICATION will unite data on heritage, tourism offer, SMEs, etc. in one place (data, available at present, is very sparse, not connected and scattered through different web pages). It will also enable a virtual tour of traditional farms. Outputs will be USED by inhabitants (more employment opportunities), tourists (attractive and diverse offer), owners of heritage objects and SMEs (included in the supply and joint application), partners (better visibility and connectedness). PLANNED APPROACH is directed at DEVELOPMENT OF HERITAGE CONSERVATION. A mere local or national approach would not connect the offer, a CB COOPERATION is therefore necessary. Joint promotion of EtnoT. package will enable synergy effects on the development of the CB area and its economy. The project is INNOVATIVE as it will introduce a completely new 3D holographic concept of showing life in traditional homes. We will arrange the FIRST 3D EXPERIENTIAL ETHNO HOUSE in the programme area.
Description: Ponudba na podeželskem območju programa je nepovezana, povprečna in za današnjega zahtevnega obiskovalca dolgočasna. SKUPNA IZZIVA, ki ju projekt naslavlja sta povezati razdrobljeno ponudbo ter »razstrupiti« stresno preobremenjenega človeka. Projekt bo na zabaven, »EtnoTour« način poučil obiskovalca o kulturni dediščini. SPLOŠNI CILJ PROJEKTA je aktivno ohraniti etnološko dediščino podeželskega območja ter jo vključiti v čezmejni trajnostni turistični paket. PRIČAKOVANA SPREMEMBA je povezana atraktivna ponudba ter oživitev etno turizma z rezultatom povečanja števila obiskovalcev kulturne dediščine za 8.000 obiskov. GLAVNA OUTPUTA: EtnoTour PAKET, ki bo združeval 4 načine prikazov življenja naših prednikov: sodobna tehnologija (3D hologramski virtualni živi prikazi življenja v obliki »3D doživljajske sobe«), e-knjižnica (ohranjene stare knjige), etno kino na prostem (stari SI-HR filmi) in 6 renoviranih objektov kulturne dediščine za izvajanje EtnoTour delavnic v realnem okolju (praktični prikaz življenja nekoč). V SKUPNI ČEZMEJNI APLIKACIJI bodo na enem mestu zbrani podatki o dediščini, turistični ponudbi, MSP-jih, itd. (trenutno so podatki skopi, nepovezani in razdrobljeni po različnih spletnih straneh) in omogočen virtualni sprehod po tradicionalnih domačijah. Outpute bodo KORISTILI prebivalci (več možnosti za zaposlitev), turisti (bolj atraktivna in pestrejša ponudba), lastniki dediščine in MSP-ji (vključitev v ponudbo in skupno aplikacijo), partnerji (večja prepoznavnost in povezanost). NAČRTOVANI PRISTOP je usmerjen v RAZVOJNO OHRANJANJE DEDIŠČINE. Zgolj z lokalnim ali nacionalnim pristopom bi ostala ponudba nepovezana, zato je ČEZMEJNO SODELOVANJE nujno. Skupna promocija EtnoTour paketa omogoča sinergijske učinke na razvoj čezmejnega območja in njegovega gospodarstva. Projekt je INOVATIVEN, saj bo uvedel popolnoma nov 3D holografski koncept prikazovanja življenja v tradicionalnih domačijah. Urejena bo PRVA 3D DOŽIVLJAJSKA ETNO HIŠA na programskem območju.
Description: Ponuda na ruralnom području programa je nepovezana, prosječna i za današnjeg zahtjevnog posjetitelja dosadna. ZAJEDNIČKI IZAZOVI koje projekt rješava je povezati fragmentiranu ponudu, te "detoksicirati" stresom opterećenog čovjeka. Projekt će na zabavni "EtnoTour" način poučiti posjetitelja o kulturnoj baštini. OPĆI CILJ PROJEKTA je aktivno očuvati etnološku baštinu ruralnog područja, te ju uključiti u prekogranični održivi turist. paket. OČEKIVANA PROMJENA je povezana atraktivna ponuda, te oživljavanje etno turizma, s rezultatom povećanja broja posjetitelja kulturne baštine za 8.000 posjeta. GLAVNI REZULTATI: EtnoTour PAKET, koji će spojiti 4 načina prikazivanja života naših predaka: moderna tehnologija (3D hologramski virtualni živi prikazi života u obliku "3D sobe doživljaja"), e-knjižnica (očuvane stare knjige), etno kino na otvorenom (stari SI-HR filmovi) i 6 renoviranih objekata kulturne baštine za provođenje EtnoTour radionica u realnoj okolini (praktični prikaz nekadašnjeg života). U ZAJEDNIČKOJ PREKOGRANIČNOJ APLIKACIJI će na jednom mjestu biti prikupljeni podaci o baštini, turist. ponudi, MSP-ima, itd. (trenutno su podaci oskudni, nepovezani i fragmentirani po različitim internet stranicama) i omogućena virtualna šetnja po tradicionalnom domaćinstvu. Rezultate će KORISTITI stanovnici (veće mogućnosti zapošljavanja), turisti (atraktivnija i bogatija ponuda), vlasnici baštine i MSP-i (uključivanje u ponudu i zajedničku aplikaciju), partneri (veća prepoznatljivost i povezanost). PLANIRANI PRISTUP je usmjeren u RAZVOJNO OČUVANJE BAŠTINE. Samo s lokalnim i nacionalnim pristupom ponuda bi ostala nepovezana, te je poradi toga PREKOGRANIČNA SURADNJA nužna. Zajednička promocija EtnoTour paketa omogućava sinergijske učinke na razvoj prekograničnog područja i njegovog gospod. Projekt je INOVATIVAN, jer će uvesti potpuno novi 3D hologramski koncept prikazivanja života u tradicio. domaćinstvima. Biti će uređena PRVA 3D ETNO KUĆA DOŽIVLJAJA na programskom području.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: GLAVNI REZULTAT PROJEKTA je povečanje števila obiskovalcev 6 podprtih spomenikov kulturne dediščine (5 tradicionalnih etno domačij in 1 spominske hiše) ter znamenitosti za 8.000 obiskovalcev. Neposredno bo prispeval k povečanju števila obiskovalcev območij kulturne in naravne dediščine navedenih v programu za 2.000 obiskovalcev z razvojem 1 SKUPNEGA ČEZMEJNEGA PROIZVODA: - Turističnega paketa „VRNITEV V ŽIVLJENJE NAŠIH PREDNIKOV“ oz. EtnoTour paketa, ki bo vključeval skupek interesantnih aktivnosti, preko katerih bo obiskovalec spoznal življenje naših prednikov (sprehod po „virtualnem“ življenju v tradicionalni domačiji s 3D hologramskimi prikazi, prebiranje starih knjig v javno dostopni e-knjižnici, ogled starih filmov v kinu na prostem ob urejeni domačiji ter sodelovanje na EtnoTour delavnicah s prikazi življenja nekoč v realnem okolju) ter čezmejno aplikacijo, ki bo omogočala skupno promocijo EtnoTour paketa in vseh ponudnikov, kulturne dediščine, znamenitosti, MSP-jev in drugih ponudnikov celotnega partnerskega območja. Projekt bo preko trajnostnega turizma povezoval medkulturna znanja, zgodovino, kulturno dediščino in znamenitosti na pameten, zabaven, inovativen in poučen način. Prispeval bo k skupni identiteti in atraktivnosti partnerskega območja. Projektno dogajanje bo dobro medijsko pokrito preko skupne aplikacije, facebook, TV, radia in ostalih množičnih medijev, s čimer bo vsebina projekta predstavljena turistom, prebivalcem, lokalnim ponudnikom in širši javnosti. METODOLOGIJA MERJENJA ŠT. OBISKOVALCEV: evidentiranje števila odčitav QR kod na objektih podprte etnološke kulturne dediščine in vpisov v knjige za spremljanje števila obiskovalcev na lokacijah. Preko zbiranja EtnoTour točk (z odčitavanjem QR kod) z ogledom vseh 6 podprtih spomenikov kulturne dediščine bo lahko obiskovalec pridobil brezplačno spanje v urejeni domačiji (rezervacija bo mogoča preko spletne aplikacije), kar mu bo omogočilo popolno EtnoTour doživetje.
Expected Outputs: GLAVNI REZULTAT PROJEKTA je povećanje broja posjetitelja 6 podržanih spomenika kulturne baštine (5 tradicionalnih etno domaćinstava i 1 Spomen kuće), te znamenitostima za 8.000 posjetitelja. Neposredno će doprinijeti povećanju broja posjetitelja područjima kulturne i prirodne baštine navedenima u programu za 2.000 posjetitelja, razvojem 1 ZAJEDNIČKOG PREKOGRANIČNOG PROIZVODA: - Prekograničnog turist. paketa "POVRATAK U ŽIVOT NAŠIH PREDAKA" odnosno EtnoTour paketa, koji će uključivati skup zanimljivih aktivnosti putem koji će posjetitelj upoznati živote naših predaka (šetnja po "virtualnom" životu u tradic. domaćinstvu s 3D hologramskim prikazima, čitanje starih knjiga javno dostupnih u e-knjižnici, gledanje starih filmova u kinu na otvorenom kraj uređenog domaćinstva, te sudjelovanje na EtnoTour radionicama s prikazima nekadašnjeg života u realnom okolišu), te prekograničnu aplikaciju koja će omogućiti zajedničku promociju EtnoTour paketa i svih ponuđača, kulturne baštine, znamenitosti, MSP-a i drugih ponuđača cjelokupnog partner. područja. Projekt će putem održivog turizma povezati znanja o kulturi, povijesti, kult. baštini i znamenitostima na pametan, zabavni, inovativan i poučni način. Doprinijeti će zajedničkom identitetu i atraktivnosti partnerskog područja. Projektna događanja biti će dobro medijski pokrivena putem zajedničke aplikacije, Facebook-a, TV-a, radija i ostalih masovnih medija, čime će sadržaj projekta biti predstavljen turistima, stanovnicima, lokalnim ponuđačima i široj javnosti. METODLOGIJA MJERENJA BROJA POSJETITELJA: evidentiranje broja posjetitelja očitavanjem QR koda na objektima podržane kult. baštine i upisom u knjige za praćenje broja posjetitelja na lokacijama. Skupljanjem EtnoTour točki (s očitavanjem QR koda) s pogledom svih 6 podržanih spomenika kulturne baštine, posjetitelj će moći osvojiti besplatno noćenje u uređenom domaćinstvu (rezervacija će biti moguća putem Internetske aplikacije), što će mu omogućiti potpuno EtnoTour iskustvo.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Rural and peripheral development  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Rural detoxification by getting acquainted with the wealth of cultural heritage
Project name: Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem zakladov kulturne dediščine
Project name (Other language): Ruralna detoksikacija upoznavanjem bogatstva kulturne baštine
Project acronym: DETOX

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2016-10-01
Project end date: 2018-10-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 908.448,52
European Union funding: EUR 772.181,24

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Lenart
Lead Partner: Občina Lenart
Address: Trg osvoboditve, Lenart, Slovenia
Website: http://www.lenart.si
Legal status: public

Address: Šetalište J. J. Strossmayera, Varaždin, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.gmv.hr
Address: Slomškov trg, Maribor, Slovenia
Legal status: public
Website: http://feri.um.si/
Address: Donja Voća, Donja Voća, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.voca.hr
Address: Vitomarci, Vitomarci, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.sv-andraz.si
Address: Sv. Ana v Slov. goricah, Sv. Ana v Slov. Goricah, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.sv-ana.si
Address: Marčan, Vinička, Vinica, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.vinica.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner