Project - Age without borders

Description


Description (EN): STAR Project addresses the common challenges:ageing of population, which is typical for the entire PA and increases the need for social protection services; inequalities in accessing quality social services; low efficiency and unexploited potential of social protection institutions in cross-border cooperation.The projects main aim is to strengthen the partnership to develop new forms and upgrade existing models for de-institutionalisation of long-term care, required to increase the involvement and empowerment of elderly population and to enable their independent living at home as long as possible.The projects target will be achieved based on establishing a cross-border sustainable cooperation structure between institutions and interest groups operating between local administration and social security stakeholders.This will address the long-term care issue in the PA in a comprehensive manner and will develop joint plans regarding forms and methodologies for care outside institutional framework in the area, also with support of line Ministries of the RS and HR.Through exchange of best practices, cross-border cooperation will enable timely and effective addressing of the ageing issue and long-term care in PA. Project will establish an innovative integrated system for de-institutionalisation of long-term care on different levels, in line with modern guidelines focusing principally on the recipient,its wishes and needs.The project’s contents and main outputs are:cross-border program for development of de-institutionalisation of long-term care, professional training for formal and informal social care providers and pilot project setting up 2 innovative forms of long-lasting care (day centres in RS, household teams in HR), to be used by long-term social care recipients, local authorities and by the elderly who will be given the chance to live independently at home as long as possible, to be included in social life and consequently, to enjoy a better life quality.
Description: Projekt STAR obravnava skupne izzive: staranja prebivalstva, ki je značilno za celotno PO in povečuje potrebo po storitvah socialnega varstva; neenakosti pri dostopu do kakovostnih socialnih storitev; nizke stopnje učinkovitosti in neizkoriščenega potenciala socialno varstvenih institucij za čezmejno sodelovanje. Glavni cilj projekta je okrepitev partnerstva za razvoj novih oblik in nadgradnja obstoječih modelov in programov deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe za povečanje vključenosti in opolnomočenja starejših oseb ter njihovega čim daljšega samostojnega življenja v domačem okolju. Cilj projekta bo dosežen preko razvoja trajnostne strukture čezmejnega sodelovanja institucij in interesnih skupin med lokalnimi upravami in deležniki za socialnovarstvene storitve, ki bo celostno obravnavala temo dolgotrajne oskrbe na PO in zasnovala skupne enotne načrte o oblikah in metodologijah izven-institucionalne oskrbe na tovrstnem območju, tudi s podporo resornih Ministrstev RS in HR. Čezmejno sodelovanje preko medsebojne izmenjave dobrih praks bo omogočalo pravočasno in učinkovito obvladovanje problematike staranja in dolgotrajne oskrbe na PO. Projekt bo vzpostavil inovativen celostni sistem za deinstitucionalizacijo dolgotrajne oskrbe na različnih ravneh skladno s sodobnimi smernicami, kjer bo v ospredju uporabnik, njegove želje in potrebe. Vsebine slednjega, ki so sočasno glavni outputi projekta so sledeče: Čezmejni program razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe, strokovno izobraževanje socialnih formalnih in neformalnih oskrbovalcev ter pilotna izvedba dveh inovativnih oblik dolgotrajne oskrbe (dnevni center v RS in gospodinjska skupina na HR), katerih koristniki bodo socialni osrkbovalci dolgotrajne oskrbe, lokalne uprave in nenazadnje starejše osebe, katerim bo omogočeno čim daljše samostojno bivanje v domačem okolju, socialna vključenost v družbeno dogajanje in posledično izboljšanje kakovosti življenja.
Description: Projekt STAR obuhvaća zajedničke izazove: starenje stanovništva koje je karakteristično za cjelokupno projektno područje te povećava potrebu za uslugama socijalne sigurnosti; nejednakosti u dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga; niski stupanj učinkovitosti i neiskorištenog potencijala institucija socijalne skrbi za prekograničnu suradnju. Glavni cilj projekta je jačanje partnerstva za razvoj novih oblika i nadgradnja postojećih modela i programa deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi radi povećanja uključenosti i osnaživanja starijih osoba te njihovog čim dužeg samostalnog života u kućnom okruženju. Cilj projekta postići će se razvojem održive strukture prekogranične suradnje institucija i interesnih skupina lokalnih uprava i dionika usluga socijalne skrbi, koja će se cjelovito baviti temom dugotrajne skrbi na projektnom području te osmisliti zajedničke jedinstvene planove o oblicima i metodologijama izvaninstitucijske skrbi na tom području, također i potporom resornih ministarstava RS i HR. Prekogranična suradnja će međusobnom razmjenom dobrih praksi omogućiti pravovremeno i učinkovito savladavanje problematike starenja i dugotrajne skrbi na projektnom području. Projekt će uspostaviti inovativni cjeloviti sustav za deinstitucionalizaciju dugotrajne skrbi na različitim razinama, sukladno suvremenim smjernicama, gdje će u središtu biti korisnik, njegove želje i potrebe. Sadržaji sustava ujedno su i glavni outputi projekta, a to su: Prekogranični program razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi, stručna edukacija socijalnih formalnih i neformalnih njegovatelja te pilot provedba dvaju inovativnih oblika dugotrajne skrbi (dnevni centar u RS i kućanska zajednica u HR), čiji će korisnici biti socijalni njegovatelji dugotrajne skrbi, lokalne uprave i konačno starije osobe kojima će biti omogućen čim duži samostalan boravak u kućnom okruženju, socijalna uključenost u društvena događanja te posljedično i poboljšanje kvalitete života.
Expected Results: 11RI - Raven kakovosti sodelovanja na področju storitev zdravstva, socialnega varstva, varnosti in mobilnosti v programskem območju
Expected Results: Razina kvalitete suradnje u području zdravlja, socijalne skrbi, sigurnosti i mobilnih službi unutar programskog područja
Expected Outputs: Projekt bo omogočil pregled obstoječega stanja socialno varstvenih storitev na programskem območju, pridobitev novih znanj ter predlagal razvojne možnosti institucionalne in izven-institucionalne družinske oskrbe v partnerskih regijah, kar bo povečalo osveščanje akterjev dolgotrajne oskrbe. Preko izdelave Čezmejnega programa razvoja deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe bo projekt dosegel pomemben rezultat zasnove skupnega čezmejnega načrta in konkretnih rešitev za izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti in zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov na čezmejnem programskem območju, ki bodo povečali vključenost in opolnomočenje ciljnih skupin. Preko usposabljanja osebja v luči novih modelov, neformalnih osrkrbovalcev in prostovoljcev ter koordinatorjev mreže bo projekt prispeval k razvijanju veščin in kompetenc akterjev dolgotrajne oskrbe ter pripomogel k vzpostavitvi sistema za deinstitucionalizacijo socialno varstvenih storitev. Izvedba pilotnih aktivnosti dnevnega centra in gospodinjske skupine bo privedlo do konkretnega udejanjanja oblik deinstitucionalizacije tudi na neurbanem območju, ki se bo nadaljevala tudi po zaključku projekta in bo pripomogla k okrepitvi skupnostnih oblik socialnega varstva in povečanju števila njihovih uporabnikov. Nenazadnje bosta sodelovanje vertikalno in horizontalno povezanih subjektov v partnerstvu projekta in prenos dobrih praks privedla do izboljšane kvalitete, raznolikosti in dostopnosti storitev na programskem območju. Rezultati projekta bodo omogočili razvoj novega pristopa, nadgradnjo obstoječih modelov za okrepitev socialno varstvenih storitev, izdelavo skupnega čezmejnega programa za izvajanje storitev med različnimi deležniki, krepitev institucionalnega sodelovanja pri zagotavljanju storitev v javnem interesu v čezmejnem okviru in na tak način prispevali k doseganju kazalnika rezultata programa izboljšanja ravni kakovosti sodelovanja na področju storitev socialnega varstva.
Expected Outputs: Projekt će omogućiti pregled postojećeg stanja usluga socijalne zaštite na programskom području, stjecanje novih znanja te predložiti razvojne mogućnosti institucijske i izvaninstitucijske obiteljske skrbi u partnerskim regijama, što će povećati osviještenost aktera dugotrajne skrbi. Putem izrade Prekograničnog programa razvoja deinstitucionalizacije dugotrajne skrbi projekt će postići važan rezultat osmišljanja zajedničkog prekograničnog plana i konkretnih rješenja za poboljšanje raspoloživosti i raznolikosti te omogućavanje dostupnosti usluga i programa na prekograničnom programskom području, koji će povećati uključenost i osnaživanje ciljanih skupina. Putem osposobljavanja osoblja u smislu novih modela, neformalnih njegovatelja i volontera te koordinatora mreže, projekt će doprinijeti razvoju vještina i kompetencija aktera dugotrajne skrbi te će služiti kao pomoć za uspostavljanje sustava za deinstitucionalizaciju usluga socijalne zaštite. Provedba pilot aktivnosti dnevnog centra i kućanske zajednice doprinijet će konkretnoj realizaciji oblika deinstitucionalizacije i na neurbanom području, koja će se nastaviti i nakon završetka projekta te će doprinijeti jačanju zajedničkih oblika socijalne zaštite te povećanju njihovih korisnika. Konačno će suradnja vertikalno i horizontalno povezanih subjekata u partnerstvu projekta te prijenos dobrih praksi privesti do poboljšane kvalitete, raznolikosti i dostupnosti usluga na programskom području. Rezultati projekta omogućit će razvoj novog pristupa, nadgradnju postojećih modela za jačanje usluga socijalne zaštite, izradu zajedničkog prekograničnog programa za provedbu usluga među različitim dionicima, jačanje institucionalne suradnje za pružanje usluga u javnom interesu u prekograničnom okviru te na takav način pridonijeti postizanju pokazatelja rezultata programa poboljšavanja razine suradnje na području usluga socijalne zaštite.

Thematic Information


Thematics: Demographic change and immigration  Health and social services  Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Building partnerships among public authorities and stakeholders for healthy, safe and accessible border areas
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Age without borders
Project name: Starost brez meja
Project name (Other language): Starost bez granica
Project acronym: STAR

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-12-20

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2016-10-01
Project end date: 2018-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 712.939,00
European Union funding: EUR 605.998,15

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Hrpelje-Kozina
Lead Partner: Občina Hrpelje-Kozina
Department: -
Address: Hrpelje, Reška cesta, Kozina, Slovenia
Website: http://www.hrpelje-kozina.si
Legal status: public

Department: -
Address: Đuro Catti, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.dom-kantrida.hr
Department: -
Address: Krožna cesta, Koper, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.odu-koper.si
Department: Department of Social Policy and Youth
Address: Adamićeva, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.pgz.hr/
Department: -
Address: Resljeva, Ljubljana, Slovenia
Legal status: private
Website: http://www.inst-antonatrstenjaka.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner