Project - Innovative interpretative approaches for the sustainable use of heritage in the direction of sustainable tourism for young people

Description


Description (EN): The project area involves the cross-border area in Slovenia and Croatia with their outstanding natural, cultural and geological history. It represents a connection among the Pannonian, Alpine and coastal world, a unique space, which connects us all since ancient times. In this area began the development of man (Krapina Neanderthal) and Europe (discovered archaeological sites from the period of the genesis of Europe and the migration of nations). This is where the common challenge for the future comes from: man, nature and landscape. The areas are bounded by the considerable similarity of structural features, similar geographic configuration which enable a wide natural and biological diversity, the richness of the water and the rocks as well as the diversity of the cultural landscape. The involved areas have a large part of pristine nature which is unknown and whose potential is unfulfilled. Residents in these areas are mainly farmers, wine producers or people involved in tourism. They are united by a common desire to preserve the settlement of the hinterland and protect natural and cultural resources. They have a common vision about the relationship among the individual dispersed elements of heritage and the diversion of visitors from most visited sights to the ones worth seeing in the hinterland. Fundamental to the preservation and protection of the environment is the raising of public awareness on sustainable natural development. It is important that these skills are learnt at the early stage of life. Throughout the project we will search for ways in which we can invite people especially the youngsters back to nature since precisely they spend less and less of their free time there. We want to inspire them for living in rural areas so they can recognize and exploit potentials for development and new employment opportunities. We want to achieve the set up goals in an innovative way which will build on the existing knowledge and disseminate new approaches broadly.
Description: Obravnavano območje je čezmejno območje v Sloveniji in Hrvaški z izjemno naravno, kulturno in geološko zgodovino. Gre za stik panonskega, alpskega in primorskega sveta, za enoten prostor, ki nas povezuje že od davnine. Na tem območju se je začel razvoj človeka (krapinski pračlovek - Neandertalec) in Evrope (odkrita arheološka najdišča na obravnavanem čezmejnem območju so iz obdobja, ko se je rojevala Evropa in se selili narodi). Od tod tudi izvira zastavljen skupen izziv prihodnosti: človek, narava in krajina. Območje veže precejšnja podobnost strukturnih danosti, podobna reliefna razgibanost pa pogojuje široko naravno in biološko raznovrstnost, bogastvo voda in kamnin ter raznolikost kulturne krajine. Značilno za vsa vključena območja je, da ima vsako izmed njih poleg glavne turistične znamenitosti velik del neokrnjene narave, ki je neprepoznaven in njegove možnosti niso izkoriščene. Prebivalci na teh območjih so v glavnem kmetovalci, vinarji ali se ukvarjajo s turizmom. Druži nas skupna želja po ohranitvi poseljenosti zaledja in varovanju ter promociji naravnih in kulturnih danosti. Pojavlja se skupna vizija o povezanosti posameznih razpršenih elementov dediščine in preusmerjanju obiskovalcev iz najbolje obiskanih znamenitosti v ogleda vredno zaledje, ki zaradi manjšega turističnega obiska ni deležno zadostne skrbi in vlaganj, potrebnih za razvoj. Temeljnega pomena za ohranjanje in varstvo okolja je ozaveščanje ljudi o trajnostnem sonaravnem razvoju. Pomembno je, da ta znanja osvojimo čim prej, že kot otroci. Skozi projekt bomo zato iskali načine, kako predvsem mlade, ki vse manj aktivno preživljajo svoj prosti čas, spet privabiti nazaj v naravo, jih navdušiti za življenje na podeželju, da bodo znali prepoznati in izkoristiti potenciale za razvoj in nove zaposlitvene možnosti. Zadane cilje želimo doseči na inovativen način, ki bo z izmenjavo najboljših praks nadgradil obstoječe znanje in širil nove pristope tudi drugam.
Description: Područje projekta je prekogranično područje u Sloveniji i Hrvatskoj s izvanrednom prirodnom, kulturnom i geološkom poviješću. To je kontakt panonskog, alpskog i priobalnog svijeta - jedan prostor koji nas povezuje još od antičkih vremena. U ovom području počeo je razvoj čovjeka (krapinski pračovjek - neandertalac) i Europe (otkrivena arheološka nalazišta u ovom pograničnom području su iz razdoblja kada je bila seoba naroda i kada se rađala Europa). Odavde izvire zajednički izazov budućnosti: čovjek, priroda i krajolik. Područje povezuje znatna sličnost strukturalnih značajki, a sličan način reljefnog gibanja čini široku prirodnu i biološku raznolikost, bogatstvo vode i stijena te raznolikost kulturnog krajolika. Svako od područja nalazi se pored glavnih turističkih atrakcija u velikom dijelu netaknute prirode, koja je neprepoznatljiva i njegov potencijal neispunjen. Stanovnici u tim područjima su uglavnom poljoprivrednici, vinari, ili se bave turizmom. Područja dijele zajedničku želju za očuvanjem naseljenosti sela te zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa. Postoji zajednička vizija o odnosu između pojedinih raspršenih elemenata baštine i skretanje posjetitelja od najposjećenijih znamenitosti koje vrijedi vidjeti na selu, koja zbog manjih turističkih posjeta ne primaju dovoljno pomoći i ulaganja potrebna za razvoj. Temeljnog značaja za očuvanje i zaštitu okoliša je podizanje svijesti javnosti o održivom prirodnom razvoju. Važno je, da te vještine usvojiti što prije moguće već i kao dijete. Kroz projekt ćemo tražiti načine, kako osobito mlade ljudi, koji su u slobodno vrijeme sve manje aktivni, ponovno privući natrag u prirodu, kako bi ih potaknuli da žive u ruralnim područjima i biti u stanju prepoznati i iskoristiti potencijal za razvoj i nove mogućnosti zapošljavanja. Ciljeve želimo postići na inovativan način, koji će razmijeniti najbolje prakse i graditi na postojećem znanju i širenju novih pristupa na druga područja.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta so: privlačno predstavljena naravna in kulturna dediščina, skupni čezmejni turistični produkt, ki vključuje interpretacijske poti in doživljajske pakete, namenjene predvsem družinam in mladim, izboljšano zavedanje mladih o pomembnosti varovanja naravnih in kulturnih virov ter navdušenje mladih za naravoslovne poklice, promocija turizma na podeželju in v zaledju mest ter ohranjena poseljenost podeželja. Z inovativnimi pristopi interpretacije naravne in kulturne dediščine bo območje zanimivo in privlačno za številne nove obiskovalce, obenem pa bo dajalo možnosti za vključevanje v strukture formalnega izobraževanja (naravoslovni, kulturni, športni in tehniški dnevi), kar bo zagotovilo povečan obisk mlajših generacij. Načini interpretacije območij bodo s pomočjo mobilne aplikacije zasnovani na način, ki bo spodbujal k ponovnemu obisku in obisku ostalih vključenih območij, saj bodo interaktivne vsebine ob vnovičnem obisku omogočale nadgradnjo doživetja in znanja (možnost udejstvovanja na višjem nivoju ob določenem številu zbranih točk, dostop do novih vsebin, ki so na nižjem nivoju zaklenjene). Tako interpretacijski pristopi ne bodo izgubljali na svoji privlačnosti, ampak bodo omogočali nove doživljajske izkušnje, s tem pa zagotavljali turistični obisk. S čezmejnim sodelovanjem in skupnim trženjem bomo dosegli boljše učinke, tako v smislu prepoznavnosti, kot tudi kakovosti storitev in posledično večje število obiskovalcev. V ponudbo bomo vključevali obstoječe ponudnike (turistične kmetije, vinotoče), z namenom promocije turizma na podeželju, ki jo bomo nadgradili s kulinaričnimi doživetji na inovativen način (kulinarična popotovanja skozi čas). Z naraščanjem zanimanja mladih za naravo in naravoslovne poklice bodo prepoznane tudi priložnosti za razvoj novih zelenih delovnih mest, s tem pa bodo dani pogoji za razvoj območja in širjenje njegove prepoznavnosti na širšem območju.
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta su: atraktivno predstavljena prirodna i kulturna baština, prekogranični turistički proizvod, koji sadrži interpretativne putove i doživljajne pakete namijenjene prvenstveno obiteljima i mladima, poboljšana svijest mladih o važnosti zaštite prirodnih i kulturnih resursa, entuzijazam mladih za prirodoslovna zanimanja, promocija turizma ruralnih područja u zaleđu gradova i očuvanje naseljenosti ruralnih područja odnosno sela. S inovativnim pristupima u interpretaciji prirodne i kulturne baštine područje će postati zanimljivo i privlačno za nove posjetitelje, a istovremeno će se dodati opcija za integraciju u strukture formalnog obrazovanja (prirodoslovni, kulturni, sportski i tehnički dan), koji će osigurati veću posjećenost mlađih generacija. Metode tumačenja područja će uz pomoć mobilnih aplikacija biti dizajnirane na takav način, da se potiče ponovljeni posjet te posjet drugim uključenim područjima, pošto će interaktivni sadržaj prilikom ponovnog posjeta nadograditi doživljaje, iskustvo i znanje (mogućnost sudjelovanja na višoj razini kada posjetitelj prikupi određeni broj bodova, pristup novim sadržajima, koji su na nižoj razini zaključani). Takvi interpretativni pristupi neće izgubiti svoju privlačnost, pošto će i dalje omogućavati nova doživljajna iskustva. S prekograničnom suradnjom i zajedničkim marketingom, postići će bolje efekte, kako u pogledu prepoznatljivosti, kao i u kvaliteti usluga, a samim time i većim brojem posjetitelja. Ponuda će uključivati postojeće pružatelje usluga (turističke farme i vinarije), s ciljem promicanja turizma na selu, koji će se nadograditi s kulinarskim iskustvima na inovativan način (kulinarsko putovanje kroz vrijeme). S porastom interesa mlađih generacija za prirodoslovlje lakše će biti prepoznate mogućnosti vezane uz razvoj zelenih radnih mjesta što će biti prilika za brži razvoj područja i povećanje njegove prepoznatljivosti na širem području.

Thematic Information


Thematics: Sustainable management of natural resources  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Innovative interpretative approaches for the sustainable use of heritage in the direction of sustainable tourism for young people
Project name: Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade
Project name (Other language): Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma za mlade
Project acronym: ENJOYHERITAGE

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2016-10-01
Project end date: 2019-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.221.544,00
European Union funding: EUR 1.038.312,40

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Slovenska Bistrica
Lead Partner: Občina Slovenska Bistrica
Address: Kolodvorska ulica, Slovenska Bistrica, Slovenia
Website: http://www.slovenska-bistrica.si/
Legal status: public

Address: Tobačna ulica, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.zrsvn.si
Address: Slani Dol, Samobor, Croatia
Legal status: public
Website: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Address: Trg Degrassi, Vrsar, Croatia
Legal status: public
Website: www.vrsar.hr
Address: Tkalski prehod, Maribor, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.maribor-pohorje.si/
Address: Kurilovac, Ozalj, Croatia
Legal status: public
Website: www.ozalj.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner