Project - Preserving the population of terns in Sava and Drava basin

Description


Description (EN): Continental population of the Common Tern breeds on gravel islands on rivers and lakes. Gravel habitats are developed on small parts of the flow of Sava and Drava rivers, located in Slovenia and Croatia and mostly situated within the Natura 2000 sites. These areas are under human pressure, which includes gravel extraction from the river bed, river regulation, hydropower, water pollution, sport fishing etc. Croatia and Slovenia already conducted separate monitoring of terns and took habitat management measures, but without satisfactory results. The goal of the project is to maintain a stable population of terns on gravel habitats along the Sava and Drava rivers and improve its conservation status in Natura 2000 sites. By applying appropriate habitat management we will preserve gravel islands which hosts tern colonies and ensure its the long-term suitability for nesting of terns. Breeding platform will enable nesting in the area where natural habitats are not safe due to flooding. Within the project we will prepare a proposal for the extension of the Natura 2000 areas in Croatia (HR1000002). The main outcomes include an increase in the surface of sustainable habitat for nesting of terns, development of a transboundary protocol for the monitoring of the continental population of tern and the drafting of the transboundary action plan for the protection of terns. A prerequisite for achieving these outcomes is the correct interpretation of population dynamics on colonies. Therefore, with the use of PinPoint tags we will monitor bird movements during breeding season to investigate their feeding range, habitat use and connection between colonies within the project area. Genetic analysis of blood samples will show whether birds from Sava and Drava belong to the same population and allow comparison with other European populations. Using popular lectures, movie, exhibition and information boards we will increase awareness of the need to protect terns and its habitat.
Description: V celinskem delu areala navadna čigra (Sterna hirundo) gnezdi na rečnih in jezerskih prodiščih. V Sloveniji in na Hrvaškem predstavljajo savska in dravska prodišča relativno majhen del obeh rek, večinoma znotraj Natura 2000 območij.To so območja, na katera ima človek, zaradi izkoriščanja proda iz rečnih korit, utrjevanja brežin, izkoriščanja hidroenergije, onesnaževanja in športnega ribolova, velik vpliv. Do sedaj se je čigro na Hrvaškem in v Sloveniji raziskovalo (monitoringi) ločeno, prav tako ločeno se je vzdrževalo njihova bivališča, aktivnosti pa niso dale zadovoljivih rezultatov. Cilj projekta je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenjosti na območjih Nature 2000. Z aktivnim upravljanjem njenih bivališč bomo obnovili in dolgoročno ohranili obstoječe prodnate otoke s kolonijami čiger, s postavitvijo plavajoče ploščadi pa omogočili gnezdenje, kjer naravna gnezdišča, zaradi poplav ne omogočajo varnega gnezdenja. V okviru projekta bomo izdelali predlog za razširitev Natura 2000 območja na Hrvaškem (HR1000002) na gramoznico Rakitje. Glavni rezultati vključujejo povečanje površine in dolgoročno vzdrževanje gnezdišč, izdelavo čezmejnega protokola monitoringa celinske populacije čigre in izdelavo čezmejnega akcijskega načrta za zavarovanje čigre. Predpogoj za dosego ciljev je pravilna interpretacija dinamike populacije v kolonijah. V ta namen bomo s sledenjem z oddajniki med gnezditveno sezono ugotovili areal aktivnosti, izbor habitata in medsebojno povezanost kolonij v projektnem območju. Z genetsko analizo vzorcev krvi bomo ugotovili, ali so ptice s Save in Drave del iste populacije in jih primerjali z drugimi evropskimi populacijami. S predavanji, filmom, razstavo in informacijskimi tablami bomo povečali zavest o nujnosti zavarovanja čigre in njenih bivališč.
Description: Crvenokljuna čigra (Sterna hirundo) se u kontinentalnom dijelu areala gnijezdi na šljunkovitim riječnim i jezerskim otocima. Šljunkovita staništa Save i Drave zauzimaju relativno mali dio tokova tih rijeka, smještenih u Sloveniji i Hrvatskoj, većim dijelom unutar područja Natura 2000. Ta su područja pod velikim antropogenim utjecajem, koji uključuje vađenje šljunka iz riječnog korita, utvrđivanje obala, hidroenergiju, zagađenje voda, sportski ribolov itd. Do sada su u Hrvatskoj i Sloveniji provođena zasebna nadzorna istraživanja (monitorinzi) čigri i zasebne mjere održavanja staništa, koje nisu polučile zadovoljavajuće rezultate. Cilj projekta je omogućiti održanje stabilne populacije čigre na šljunčanim staništima uz Savu i Dravu te povećati stupanj njezine očuvanosti u područjima Natura 2000. Aktivnim mjerama upravljanja staništem obnovit ćemo i dugoročno očuvati postojeće šljunkovite otoke s kolonijama čigri, a postavljanjem plutajuće platforme omogućiti gniježđenje na području na kojemu prirodna staništa zbog plavljenja ne predstavljaju sigurno gnjezdilište. U okviru projekta priredit ćemo prijedlog za proširenje Natura 2000 područja u Hrvatskoj (HR1000002) na šljunčaru Rakitje. Glavni ishodi uključuju povećanje površine dugoročno održivih gnijezdilišta, izradu zajedničkog protokola monitoringa za kontinentalne populacije čigre te izradu nacrta Prekograničnog akcijskog plana za zaštitu čigri. Preduvjet za ostvarenje ovih ishoda je pravilna interpretacija dinamike populacije na kolonijama.U tu svrhu ćemo praćenjem ptica odašiljačima tijekom sezone gniježđenja ustanoviti njihov areal kretanja, korištenje različitih tipova staništa i međusobnu povezanost kolonija unutar projektnog područja. Genetičkom analizom uzoraka krvi ustanovit ćemo pripadaju li ptice Save i Drave istoj populaciji te omogućiti usporedbu s ostalim europskim populacijama. Edukativnim predavanjima i postavljanjem informativnih ploča povećat ćemo svijest o potrebi zaštite čigre i njenih staništa.
Expected Results: 6dRI1 - Povprečna stopnja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000 v programskem območju-vrste
Expected Results: Prosječni stupanj očuvanosti staništa i vrsta Natura 2000 odredišta u programskom području - vrsta
Expected Outputs: Bivališča navadne čigre so na vseh treh območjih Nature v programskem območju (Sava pri Hruščici, Dravske akumulacije in Drava) opredeljene s stopnjo ohranjenosti B, kar je primerljivo povprečnem stanju ohranjenosti 2 po točkovanju za indikatorje programskega rezultata 6dRI1. Poleg tega se na območju Save pri Hruščici na tem območju nahaja tudi kvalifikacijska vrsta mala čigra (Sterna albifrons), ki ima prav tako stanje ohranjenosti B. Rezultati projekta bodo s preprečevanjem zaraščanja otokov in s postavitvijo gnezdilne ploščadi v gramoznici pri Hruščici zagotovili primerne razmere na gnezdiščih. S tem bodo čigre dobile več možnosti za gnezdenje in bodo lahko prostor za gnezdenje izbrale neodvisno od razmer na rekah (npr. vodostaj). Z več gnezditvenimi možnostmi se bo povečala verjetnost preživetja mladičev, ki je lahko zelo majhna, če so čigre omejene samo na eno gnezdišče. Z dviganjem zavedanja o ogroženosti kolonij čigre zaradi vznemirjanja bomo pri lokalnih prebivalcih in med turisti spremenili odnos do vrste, ter s tem povečali varnost in hkrati zmanjšali vpliv groženj na kolonije sredi Natura območij. S čezmejnim akcijskim načrtom bomo dobili orodje za koordinirano upravljanje z bivališči na Dravi in Savi z namenom varovanja prodišč in prodnatih otokov, kar bi v prihodnosti zmanjšalo negativne vplive antropogeno spremenjenih hidroloških razmer, ki so na SDF obrazcih označene kot velika grožnja teh Natura območij. Pričakujemo, da bomo z navedenimi aktivnostmi dosegli povečano stopnjo ohranjenosti navadne čigre v vseh treh Natura območjih, prav tako male čigre na edinem gnezdišču v regiji iz 2 v oceno 3, kar bo predstavljalo doprinos 4 točk pri izračunavanju indikatorja 6dRI1.
Expected Outputs: Stanište crvenokljunih čigri je na sva tri Natura područja u programskom području (Sava kod Hruščice, Dravske akumulacije i Drava) označeno stupnjem očuvanosti B te je sukladno bodovanju za pokazatelje programskog rezulata 6dRI1 prosječan stupanj očuvanosti 2. Dodatno, u području Sava kod Hruščice ista staništa dijeli i ciljna vrsta mala čigra (Sterna albifrons) čiji je stupanj očuvanosti također B. Rezultat projekta bit će osiguranje povoljnih uvjeta na gnjezdilištima putem sprječavanja sukcesije na otocima i postavljanja platforme za gniježđenje na šljunčari kod Hruščice, pri čemu će čigre na Natura područjima imati veći izbor lokacija gnjezdilišta te će moći naći odgovarajuće gnjezdilište neovisno o uvjetima na riječnim staništima (npr. visini vodostaja). Većim izborom položaja gnijezda povećava se vjerojatnost preživljavanja mladunaca koja može biti vrlo niska ako je čitava gnijezdeća populacija na Natura području ograničena na jednu lokaciju. Podizanjem svijesti lokalnog stanovništva i turista o ugroženosti kolonija radi uznemiravanja promijenit će se njihov način ponašanja i povećati sigurnost kolonija te smanjiti utjecaj tog tipa ugroze na čigre u Natura područjima. Nacrt prekograničnog akcijskog plana pružit će okvir za mjere koordiniranog upravljanja staništima Drave i Save u programskom području radi očuvanja šljunkovitih otoka i sprudova, čiji je cilj u budućnosti umanjiti negativni utjecaj antropogeno uzrokovanih hidroloških promjena koje su u SDF-ovima za ta Natura područja označene kao visoki stupanj ugroze. Očekuje se da će navedene aktivnosti dovesti do povećanja stupnja očuvanosti crvenokljune čigre na sva tri Natura područja te male čigre na jedinom području gniježđenja iz ocjene 2 u ocjenu 3 što će predstavljati doprinos od 4 boda za izračunavanje vrijednosti pokazatelja 6dRI1.

Thematic Information


Thematics: Sustainable management of natural resources  Waterways, lakes and rivers  
Specific Objective: Protecting and restoring biodiversity and promoting ecosystem services
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6d) protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure


Project Summary


Project name (EN): Preserving the population of terns in Sava and Drava basin
Project name: Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave
Project name (Other language): Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave
Project acronym: ČIGRA

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-12-20

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2020-02-29
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 579.177,41
European Union funding: EUR 478.982,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Croatian Academy of Sciences and Arts
Lead Partner: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Department: Institute of Ornithology
Address: Zrinski trg, Zagreb, Croatia
Website: http://info.hazu.hr
Legal status: public

Department: -
Address: Preradovićeva, Zagreb, Croatia
Legal status: private
Website: www.biom.hr
Department: -
Address: Horvatovac, Zagreb, Croatia
Legal status: public
Website: www.pmf.unizg.hr
Department: EKOS
Address: Večna pot, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.nib.si
Department: -
Address: Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenia
Legal status: private
Website: www.ptice.si
Department: -
Address: 151. samoborske brigade HV, Samobor, Croatia
Legal status: public
Website: www.priroda-zagrebacka.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner