Project - Activating the natural and cultural potentials of the area to form an authentic tourist product with suistanable joint management

Description


Description (EN): Rural regions of the programme area are facing common development challenges, such as diminished economic activity, unemployment, migration of young adults and population ageing, ultimately leading to poverty and social exclusion. These are the areas, where traditional agriculture still plays an important role, but despite that leaving local resources unexploited. The common objective of the project is to connect the existing initiatives of sustainable Tourism and to build a sustainable cooperation model for tourism providers by enhancing the value of the natural and cultural heritage. The aim is to enhance the sustainable tourism, entrepreneurship and economic cooperation by improving the capacities of local stakeholders. The capacity-enhancing efforts shall include 325 individuals from the cross-border area. Together, we will develop a new joint transboundary tourist offer, which will comprise 17 new services related to the preservation of heritage. This will allow us to increase the number of visitors coming to the area by 15,000 during the project. Developing and implementing the participation model and marketing for joint venture managing and appropriate ICT support will allow us to achieve sustainable project results. Local businesses and inhabitants, schools, visitors and stakeholders will also benefit from further inclusion in the provider network. The “bottom-up” local development approach will be used making the authentic natural and cultural values, which originate from years of harmony between different nations and cultures, a part of the sustainable tourism. Partners will strive to develop their venture by adopting a common methodology, which will allow a uniform transboundary approach. The project will feature innovative approaches to activate, educate and connect providers, as well as to manage and marketing the transboundary venture in a sustainable manner. We will develop innovative services offering the visitors unique and authentic adventures.
Description: Podeželske regije programskega območja se soočajo s skupnimi razvojnimi izzivi, kot so zmanjševanje gospodarske aktivnosti, povečevanje brezposelnosti, odseljevanje mladih in staranje prebivalstva, kar povzroča revščino in socialno izključenost. Na teh območjih je tradicionalno kmetijstvo še vedno pomembna panoga, vendar razpoložljivi lokalni viri ostajajo v veliki meri neizkoriščeni. Splošni cilj projekta je povezati obstoječe iniciative trajnostnega turizma in vzpostaviti trajni model sodelovanja pri turistični ponudbi na temelju valorizacije naravne in kulturne dediščine. Z aktivacijo in izboljšanjem zmogljivosti lokalnih deležnikov bomo okrepili ponudbo trajnostnega turizma, spodbujali podjetništvo in gospodarsko sodelovanje. V aktivnosti za izboljšanje zmogljivosti bo vključenih 325 oseb čezmejnega območja. Razvili bomo nov skupni čezmejni turistični produkt, sestavljen iz 17 novih storitev v povezavi z ohranjanjem dediščine. Tako bomo tekom projekta povečali število obiskovalcev območja za 15.000. Z razvojem in implementacijo participatornega modela upravljanja in trženja skupnega produkta in ustrezno IKT podporo bomo zagotovili trajnost projektnih rezultatov. Koristi bodo imeli lokalni ponudniki in prebivalstvo, šole, obiskovalci območja in vsi zainteresirani za nadaljnje vključevanje v mreže ponudnikov. Uporabili bomo pristop lokalnega razvoja »od spodaj – navzgor« ter v trajnostno turistično ponudbo vključevali avtentične naravne in kulturne vrednote območja, ki izhajajo iz dolgoletnega sožitja različnih narodov in kultur na tem geografskem območju. Partnerji bodo ponudbo razvijali z uporabo skupne metodologije, kar bo omogočalo enoten čezmejni pristop v vseh fazah projekta. V projektu bomo uporabili inovativne pristope pri aktivaciji, usposabljanju, povezovanju ponudnikov in trajnostnem upravljanju ter trženju čezmejnega produkta. Razvili bomo inovativne storitve, ki bodo obiskovalcem zagotavljala pristna, enkratna in avtentična doživetja.
Description: Ruralne regije programskog područja se suočavaju sa zajedničkim razvojnim izazovima kao što je smanjivanje gospodarske aktivnosti, povećanje nezaposlenosti, iseljavanje mladih i starenje stanovništva što ima za posljedicu siromaštvo i socijalnu isključenost. Na tom području je tradicionalna poljoprivreda još uvijek važna gospodarska grana iako raspoloživi lokalni resursi ostaju u velikoj mjeri neiskorišteni. Opći cilj projekta je povezati postojeće inicijative održivog turizma i uspostaviti trajni model suradnje u turističkoj ponudi na temelju valorizacije prirodne i kulturne baštine. Aktivacijom i povećanjem kapaciteta lokalnih dionika ćemo ojačati ponudu održivog turizma, poticali poduzetništvo i gospodarsku suradnju. U aktivnosti za poboljšanje kapaciteta će biti uključeno 325 osoba prekograničnog područja. Razvit ćemo novi zajednički prekogranični turistički produkt, sastavljen od 17 novih usluga koje su povezane s očuvanjem baštine. Tako ćemo tijekom projekta povećati broj posjetitelja područja za 15.000. Razvojem i implementacijom participativnog modela upravljanja i marketinga zajedničkim produktom i adekvatnom ICT potporom ćemo osigurati održivost projektnih rezultata. Koristi će imati lokalni ponuđači i stanovništvo, škole, posjetitelji područja i svi zainteresirani za daljnje uključivanje u mrežu ponuđača. Upotrijebit ćemo pristup lokalnog razvoja »odozdo prema gore« te u održivu turističku ponudu uključivali autentične prirodne i kulturne vrijednosti područja koje proizlaze iz dugogodišnjeg suživota različitih naroda i kultura na ovom geografskom području. Partneri će ponudu razvijati upotrebom zajedničke metodologije što će omogućiti jedinstven prekogranični pristup u svim fazama projekta. U projektu ćemo upotrijebiti inovativne pristupe u aktivaciji, osposobljavanju, povezivanju ponuđača i održivom upravljanju te marketinguprekograničnim produktom. Razvit ćemo inovativne usluge koje će posjetiteljima pružati izvorne, jedinstvene i autentične doživljaje.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Ključni rezultat projekta bo nov čezmejni turistični produkt, ki bo povezal naravne in kulturne vrednote območja ter vzpostavil model skupnega upravljanja in trženja produktov in storitev trajnostnega turizma. S tem bomo prispevali k oblikovanju privlačne in prilagodljive turistične ponudbe, ki bo omogočala povečan obisk na območjih kulturne in naravne dediščine. Aktivirali bomo lokalne potenciale ter vzpodbudili povezovanje in sodelovanje raznolikih deležnikov ponudbe trajnostnega turizma. Z usposabljanji in usmerjanjem procesov sodelovanja bomo izboljšali zmogljivosti oseb in organizacij vključenih v projektne aktivnosti, s tem pa bo izboljšana kakovost turistične ponudbe, povečana privlačnost območja in zagotovljeno povečano število obiskovalcev območij kulturne in naravne dediščine. Izdelali bomo metodologijo modularnega oblikovanja lokalnih turističnih produktov in razvili 3 pilotne poslovne modele za izbrane lokacije. Razvili bomo 17 modulov turističnih produktov, jih povezali z modelom upravljanja ter zagotovili učinkovito trženje ponudbe. Razvita bo IKT podpora, ki bo gostom omogočala pregled nad razpoložljivo ponudbo in njihovo individualno kombiniranje, ponudnikom pa celovito informacijsko podporo pri oblikovanju ponudbe, promociji in trženju produktov. Lokalno prebivalstvo bo dobilo nove podjetniške priložnosti, z inovativno ponudbo turističnih storitev bomo privabili nove ciljne skupine gostov z interesom za celostno doživetje naravnih in kulturnih vrednot ciljne destinacije. Število obiskovalcev območij naravne in kulturne dediščine bomo povečali za 15.000. Izhodiščno stanje na Eko socialni kmetiji Korenika znaša 500 obiskovalcev, na ostalih lokacijah je 0. Število obiskovalcev bomo spremljali preko oštevilčenih blokov. V obdobju trajanja projekta bomo povečali število registriranih obiskovalcev za 9.000 (Mozaik - 4.000 - evidence Krajinskega parka Goričko, Hrvaška - 5.000 - Muzej Međimurja in Regionalni park Mura Drava).
Expected Outputs: Ključni rezultat projekta bit će novi prekogranični turistički proizvod koji će povezivati prirodne i kulturne vrijednosti područja te uspostaviti model zajedničkog upravljanja i prodaje proizvoda i usluga održivog turizma. Time ćemo doprinijeti stvaranju atraktivne i fleksibilne turističke ponude, koja će omogućiti povećanje posjeta u segmentu kulturne i prirodne baštine. Aktivirati ćemo lokalne potencijale te omogućiti povezivanje i suradnju različitih dionika ponude održivog turizma. Treningom i usmjeravanjem procesa suradnje poboljšat će se kapaciteti osoba i organizacija uključenih u projektne aktivnosti, što će rezultirati poboljšanom kvalitetom turističke ponude, povećanom atraktivnošću područja i osiguranjem povećanja broja posjetitelja područja kulturne i prirodne baštine. Razvit ćemo metodologiju modularnog oblikovanja lokalnih turističkih proizvoda i razviti 3 pilotna poslovna modela za izabrane lokacije. Razvit ćemo 17 pilotnih modula turističkih proizvoda, povezati ih s modelom upravljanja te osigurati učinkovitu prodaju. Bit će razvijena ICT potpora koja će posjetiteljima omogućiti uvid u dostupnu turističku ponudu i individualne kombinacije, a nositeljima turističke ponude cjelovitu informacijsku potporu pri oblikovanju ponude, promociji i marketingu proizvoda. Lokalno stanovništvo će dobiti nove poduzetničke mogućnosti, a s inovativnom ponudom turističkih proizvoda ćemo pridobit nove ciljne skupine posjetitelja koji su zainteresirani za kompletan doživljaj prirodnih i kulturnih vrijednosti ciljne destinacije. Povećati ćemo broj posjetitelja područja prirodne i kulturne baštine za 15.000. Početna vrijednost na Eko-socijalnom gospodarstvu Korenika iznosi 500 posjetitelja a na ostalim lokacijama 0. Posjetitelji će se pratiti preko numeriranih blokova.U razdoblju trajanja projekta čemo povečati broj registriranih posjetitelja za 9.000 (Mozaik - 4.000 - evidence Krajinskog parka Goričko, Hrvatska - 5.000 - Muzej Međimurja i Regionalni park Mura Drava).

Thematic Information


Thematics: Rural and peripheral development  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Activating the natural and cultural potentials of the area to form an authentic tourist product with suistanable joint management
Project name: Aktiviranje naravnih in kulturnih potencialov območja za oblikovanje avtentičnega turističnega produkta s trajnostnim skupnim upravljanjem
Project name (Other language): Aktiviranje prirodnih i kulturnih potencijala područja radi oblikovanja autentičnog turističkog produkta
Project acronym: ECooL-Tour

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-07-01
Project end date: 2019-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 829.360,00
European Union funding: EUR 704.956,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mosaic-Association for social inclusion
Lead Partner: Mozaik, društvo za socialno vključenost so.p.
Address: Ulica arhitekta Novaka, Murska Sobota, Slovenia
Website: www.mozaik-drustvo.si
Legal status: private

Address: Dr. Ivana Novaka, Čakovec, Croatia
Legal status: private
Website: www.act-grupa.hr
Address: Maršala Tita, Nedelišće, Croatia
Legal status: private
Website: lag-medjimurskidoliibregi.hr
Address: Tkalski prehod, Maribor, Slovenia
Legal status: private
Website: www.caap.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner