Project - I enjoy the tradition on culinary transversal from Pannonia to the Adriatics

Description


Description (EN): The area between Prekmurje and Istria abounds in cultural and natural monuments ranging from museums to natural parks. Its diversity and connection to intangible heritage, which among other things includes culinary heritage, customs, crafts, make heritage vital for tourism development. The main challenge is considerable potential for the development of the local environment which remains untapped due to a partial and unprofessional attitude towards heritage that doesnt make it attractive enough for demanding modern visitors. The main objective is to establish a culinary trail from Pannonia to Adriatic, offering visitors a unique experience of local traditions, customs, cuisine by organising attractive programmes that will be based on sustainable co-operation of local providers, and will take place in unique areas: the vineyard cottage in Trška gora, the Botanical Garden and the City Museum of Ljubljana, Trubar’s homestead in Rašica, the Pottery Village of Filovci - an open-air museum, Nature Park Žumberak, the Prezid village, the historic centre of Vrsar, the Krapina museums. The unique approach to the project will enable us to establish a culinary trail – a themed tour, combining the stories of tradition, cuisine of the project areas. The outcome will bring key advantages and innovative cross-border changes to the following target groups: - stakeholders in the local environment will be connected through the heritage community and educated in order to pass on the tradition to the youth and visitors, - representatives of public institutions, educational system, NGOs and companies will cooperate in a several-days-programme, offering a range of services, - visitors from children, families, the elderly to foreigners will be actively included to experience tradition in a unique environment, - the innovative cross-border approach will broaden general knowledge of heritage and create jobs in the local environment.
Description: Območje od Prekmurja do Istre je bogato s kulturnimi in naravnimi spomeniki, od muzejev do naravnih parkov. Zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti z nesnovno dediščino, ki med drugim vključuje dediščino kulinarične kulture, šege, navade in obrti, je dediščina ključna za razvoj turizma. Glavni izziv pa je, da je ta izjemen potencial za razvoj lokalnih okolij preslabo izkoriščen, ker je dediščina obravnavana parcialno in premalo strokovno, in zato ni dovolj privlačna za zahtevne sodobne obiskovalce. Glavni cilj projekta je zato vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali v edinstvenih območjih dediščine: zidanica na Trški gori, Botanični vrt in Muzej mesta Ljubljana, Trubarjeva domačija na Rašici, Lončarska vas Filovci – muzej na prostem, Naravni park Žumberak-Samoborsko gorje, vaško jedro Prezida, staro mestno jedro Vrsarja in muzeji Krapine. Edinstven projektni pristop bo omogočil, da bomo oblikovali kulinarično transverzalo – skupno tematsko turo, ki bo prepletala zgodbe tradicije in kulinarike na vseh vključenih območjih. Ključne koristi in s tem inovativne čezmejne spremembe bodo za ciljne skupine: - deležnike v lokalnih okoljih bomo povezali v dediščinske skupnosti in jih izobrazili, da bodo predajali tradicijo na mlade in na obiskovalce, - predstavniki javnih ustanov, šolstva, nevladnih organizacij in podjetij se bodo znotraj območij in med njimi povezali v skupen večdnevni program in ponujali celoten spekter storitev, - obiskovalci, od mladih, družin, do starejših in tujih obiskovalcev, bodo aktivno vključeni v izkušnjo doživljanja tradicije v unikatnem okolju, - z inovativnim čezmejnim pristopom bomo dvignili splošno znanje o dediščini in ustvarili privlačna delovna mesta v lokalnem okolju.
Description: Područje od Prekmurja do Istre je bogato kulturnim i prirodnim spomenicima, od muzeja do parkova prirode. Kulturna baština je zbog svoje raznolikosti i isprepletenosti s nematerijalnom baštinom koja uključuje baštinu kulinarske kulture, običaje, tradicije i obrte ključna za razvoj turizma. Glavni izazov je nedovoljna iskorištenost ogromnog potencijala za razvoj lokalnih područja zbog parcijalnog i nestručnog pristupa prema kulturnoj baštini, zbog čega nije dovoljno privlačna današnjim zahtjevnim posjetiteljima. Glavni cilj projekta je uspostavljanje kulinarske transverzale od Panonije do Jadrana koja će posjetiteljima ponuditi jedinstveni doživljaj autohtone tradicije i kulinarstva u obliku privlačnih programa koji će se na temelju dugoročno održivog sudjelovanja lokalnih ponuđača provoditi na jedinstvenim područjima baštine: klijet na Trškoj gori, Botanički vrt i Muzej grada Ljubljane, Trubarjeva domačija u Rašici, Lončarsko selo Filovci–muzej na otvorenom, Park prirode Žumberak–Samoborsko gorje, jezgra naselja Prezid i Vrsar i muzeji Krapine. Jedinstveni pristup omogućiti će oblikovanje kulinarske transverzale – skupne tematske ture koja će isprepletati priče o tradiciji i kulinarstvu svih uključenih područja. Ključne koristi te s time i inovativne prekogranične promjene biti će vidljive kod sljedećih skupina: -sudionike na lokalnim područjima ćemo povezati u baštinske zajednice i educirati kako bi mogli prenositi tradiciju na mlade i posjetitelje, -predstavnici javnih ustanova, školstva, nevladinih organizacija te poduzeća će se unutar tih područja i između istih povezati u zajednički višednevni program i nuditi cjelokupni spektar usluga, -posjetitelji, od mladih i obitelji do starijih i stranaca, aktivno će biti uključeni u iskustvo doživljaja tradicije u jedinstvenom okruženju, -putem inovativnog pristupa podići ćemo razinu osnovnog znanja o baštini i stvoriti privlačna radna mjesta na lokalnom području.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Glavni rezultati projekta: - izboljšano znanje, kapacitete in strokovnost ciljnih skupin, zlasti Ded.S. pri povezovanju v lokalne verige dodane vrednosti, oblikovanju in izvedbi inovativnih skupnih čezmejnih turističnih programov in ustvarjanju doživetij z gosti, ter mladih, ki bodo dobili znanja za interpretatorja dediščine (izboljšanje zmogljivosti vsaj 3.000 oseb v programskem območju), - delujoča skupna čezmejna kulinarična destinacija (transverzala od Panonije do Istre) s skupno blagovno znamko in turističnim proizvodom UŽIVAM TRADICIJO, ki obiskovalcem, mladim, starejšim, družinam, tujcem prinaša čezmejne doživljajske eno- in večdnevne vodene ture, ki jih navdušijo nad obiskanim projektnim območjem dediščine (Botanični vrt LJ (RNKD, EŠD 7914, EŠ20), Muzej mesta Lj., Trubarjeva domačija (RNKD, EŠD 615, spomenik), zidanica Grm NM (spomenik, EŠD248/00, 19144), Lončarska vas Filovci (RNKD, EŠD 29876), Naravni park Žumberak (št.413; naravna-kulturna dediščina), Prezid (v RNKD po stavbarski dediščini), Vrsar (staro mestno jedro, RRI-0106-1966), Krapina (cela Krapinsko-zagorska županija) in tradicionalno kulinariko, kjer sami pripravijo tradicionalne jedi, sodelujejo pri tradicionalnih običajih, obrteh - na podlagi navedenega in skupnega trženja je povečan obisk skupne destinacije za vsaj 8.500 obiskovalcev v zadnjem letu projekta na celem območju, in načrtovan obisk po 10.000 obiskovalcev v vsakem naslednjem letu. Izhodiščna vrednost obiska l. 2016 v izbranih 6 muzejih: 93.572 oseb, v 2 zaščitenih območjih: 58.953 oseb. Načrtujemo dvig obiska v muzejih za: 6310, v zaščitenih območjih za: 2190. Tako bomo dosegli dolgoročno ponudbo kakovostne, trajne, privlačne kulinarične dediščine, ki bo z aktivnim oživljanjem omogočila drugačno izkušnjo obiskovalcem, ki se bodo radi vračali, in hkrati dodaten zaslužek, delovna mesta v lokalnem okolju, ki bodo temeljila na uresničevanju tradicionalnih lokalnih potencialov, s tem pa vpliv na gospodarsko rast obeh držav.
Expected Outputs: Glavni rezultati projekta: -veće znanje, kapacitet i stručnost ciljnih skupina, posebno Baš.Z. pri povezivanju u lokalne lance dodane vrijednosti, oblikovanju i izvedbi zajedničkih prekograničnih turističkih programa i kreiranju doživljaja s gostima, te mladih, koji će pridobiti znanja interpretatora baštine (veći kapacitet za barem 3.000 osoba unutar programskog područja), -djelujuća zajednička prekogranična kulinarska destinacija (transverzala od Panonije do Istre) s zajedničkim brendom i turističkim proizvodom UŽIVAM TRADICIJU, koja veoma raznolikim skupinama posjetitelja donosi uzbudljive jedno- i višednevne vođene ture, koje će ih oduševiti nad posjećenim projektnim područjem baštine (Botanički vrt LJ (RNKD, EŠD 7914, EŠ20), Muzej grada LJ, Trubarjeva domačija (RNKD, EŠD 615, spomenik), klijet Grm NM (spomenik, EŠD248/00, 19144), Lončarsko selo Filovci (RNKD, EŠD 29876), Park prirode Žumberak (broj 413, prirodna-kulturna baština), Prezid (u RNKD po graditeljskoj baštini), Vrsar (stara gradska jezgra, RRI-0106-1966), Krapina (cijela KZ županija) i tradicionalnog kulinarstva gdje sami spremaju tradicionalna jela, sudjeluju pri narodnim običajima, obrtima, -na temelju navedenog i zajedničkog marketinga broj posjetitelja zajedničkoj destinaciji povećan je za barem 8.500 u posljednjoj godini unutar cijelog područja, i planiran je broj od 10.000 posjetitelja svake sljedeće godine. Početna vrijednost posjeta za g. 2016 u odabranim 6 muzejima: 93.572 osoba i na 2 zaštićenim područjima: 58.953 osoba. Planiramo povećati broj posjete muzejima na: 6310 i na zaštićenim područjima za: 2190. Na taj način bi postigli dugoročnu ponudu kvalitetne, trajne, privlačne kulinarske baštine koja će aktivnim oživljavanjem baštine omogućiti drugačije iskustvo posjetiteljima, koji će se rado vraćati, a ujedno osigurati i dodatan prihod, radna mjesta na lokalnom području, koja će se temeljiti na realizaciji tradicionalnih lokalnih potencijala te utjecati na gospodarski rast obiju država.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): I enjoy the tradition on culinary transversal from Pannonia to the Adriatics
Project name: Uživam tradicijo po kulinarični transverzali od Panonije do Jadrana
Project name (Other language): Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana
Project acronym: Uživam tradicijo

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-12-20

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-07-01
Project end date: 2019-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.593.700,00
European Union funding: EUR 1.354.645,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Biotechnical Educational Centre Ljubljana
Lead Partner: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Department: -
Address: Ižanska cesta, Ljubljana, Slovenia
Website: http://www.bic-lj.si/
Legal status: public

Department: -
Address: Goranska, Prezid, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.trbuhovica.hr
Department: -
Address: Rade Končara, Vrsar, Croatia
Legal status: public
Website: www.infovrsar.com
Department: -
Address: Gornje Retje, Velike Lašče, Slovenia
Legal status: private
Website: www.zavod-parnas.org
Department: -
Address: Sevno, Novo mesto, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.grm-nm.si/
Department: -
Address: Frana Galovića, Krapina, Croatia
Legal status: public
Website: www.zara.hr
Department: -
Address: Maistrova, Mengeš, Slovenia
Legal status: private
Website: www.grandcuveetours.com; www.teambuilding-izleti.si
Department: -
Address: Slani Dol, Samobor, Croatia
Legal status: public
Website: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner