Project - Living on the Karst Edge

Description


Description (EN): The project focuses on the ​​karst edge area as a series of steep cliffs and limestone slopes where long-term interaction between man and nature has produced peculiar biological, cultural and aesthetic values. This area of rich natural resources is under the increasing pressure of visitors and other human activities due to its close proximity to densely populated Koper, Trieste and Opatija. The joint challenge is to establish preconditions for formal protection, to improve existing and develop joint management plans, develop monitoring programs for the most important habitats and species present on both sides of the border. The overall objective is to establish an effective management and monitoring mechanism of the N2000 area in order to reduce the pressures on biodiversity. Climbing is very popular in Slovenia and has started to take on mass proportions in Croatia which results in harming protected areas. Current mechanisms are not sufficient to regulate the conflict between locals, climbers and nature conservationists. Climbers and other recreational enthusiasts are nature lovers and the project will encourage their activities, but harmonize them with measures of protection. The project will result in cross-border mechanisms for sustainable management of the karst edge area, reducing pressures on biodiversity and ensuring the prerequisites for the establishment of formal protection. Results will mainly benefit the local population, but also all visitors to the area. In order to tackle these challenges, partners will follow an approach primarily focused on threats incurred by recreation. Many projects dealt with problems caused by abandoning the traditional use of space, but sports recreation was not considered in studying the preservation of species and habitat types. The system of joint N2000 area management and monitoring will be upgraded by citizens science, which along with the use of drones and creating a volunteer network is one of the planned innovations.
Description: Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat naravni potencial območja je pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina gosto naseljenega tržaško-koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v Sloveniji in pričenja pridobivati masovne razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih pritiskih na zavarovana območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini, plezalci in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, zato je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z ukrepi varstva. Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za formalno varstvo, od česar bodo imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci območja. Partnerji bodo skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko opuščanja tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem skupnega upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse popularnejšim pristopom znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev ena od inovacij projekta.
Description: Projekt je usmjeren na područje krškog ruba kao niza strmih stijena i vapnenačkih padina gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode proizvela osebujne biološke, kulturne i estetske vrijednosti, a održavanje tog odnosa nužno je za njihovo očuvanje. Bogat prirodni potencijal područja nalazi se pod sve većim pritiscima posjetitelja, ali i dugih ljudskih aktivnosti, s obzirom na neposrednu blizinu gusto naseljenih područja s koparsko-tršćanske i opatijske strane. Projektni izazov je uspostava preduvjeta primjerne formalne zaštite, poboljšanje postojećih i razvoj zajedničkih planova upravljanja, izrada programa nadzora najznačajnijih staništa i vrsta prisutnih s obje strane granica. Cjelokupan cilj projekta je uspostava mehanizma upravljanja i učinkovit nadzor N2000 područja radi smanjenja pritisaka na očuvanje bioraznolikosti. Penjanje je popularan sport u Sloveniji, a počinje poprimati i masovne razmjere u Hrvatskoj, što rezultira velikim pritiskom na zaštićena područja. Trenutni mehanizmi nisu dostatni za reguliranje nastalih sukoba lokalaca, penjača i zaštitara. Penjači i drugi rekreativci ljubitelji su prirode i projektom je potrebno poticati njihove aktivnosti, ali ih uskladiti s mjerama zaštite. Projekt će rezultirati mehanizmima održivog prekograničnog upravljanja područjem krškog ruba, smanjivanjem pritisaka na bioraznolikost i osiguranjem preduvjeta za uspostavu formalne zaštite od čega će najviše koristi imati lokalno stanovništvo, ali i svi posjetitelji područja. Za rješavanje zajedničkih izazova partneri će zauzeti pristup primarno fokusiran na ugroze nastale rekreacijom. Mnogo se projekata bavilo napuštanjem tradicionalnog korištenja prostora, ali nije se razmatrala uloga rekreativaca u problematici očuvanja vrsta i stanišnih tipova. Sustav zajedničkog upravljanja i monitoringa N2000 područja unaprijedio bi se pristupom građanske znanosti (citizens science), što je uz korištenje drona i stvaranje volonterskih mreža jedan od inovativnih elemenata.
Expected Results: 6dRI1 - Povprečna stopnja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000 v programskem območju-vrste
Expected Results: Prosječni stupanj očuvanosti staništa i vrsta Natura 2000 odredišta u programskom području - vrsta
Expected Outputs: Z učinki bomo dosegli rezultat: Prispevek k boljšemu stanju ohranjenosti vzhodnih submediteranskih suhih travišč ter ogroženih vrst na tem habitatnem tipu. Čezmejni načrti upravljanja za vrsti Serratula lycopifolia in Emberiza hortulana predstavljajo orodje za dosego tega rezultata. Številne ciljne raziskave, ocene, predlogi za izboljšanje trenutnih mehanizmov varstva ter sodelovanje čezmejnih strokovnjakov, bodo prav tako zagotovile rezultat. Ta bo hkrati tudi Prispevek k boljšemu stanju ohranjenosti N2000 vrst habitatnega tipa Karbonatne stene s hazmofitsko vegetacijo. To bomo dosegli s čezmejnim načrtom upravljanja za endemično vrsto Moehringia tommasinii. Vrsta, v svetovnem merilu, uspeva na vsega 5 težko dostopnih nahajališčih, kjer jo ogrožajo vse bolj številni plezalci. V okviru projekta bomo izkoristili njihovo prisotnost in jih vključili v izvajanje monitoringa in aktivnosti ozaveščanja o pomenu habitata in o potrebi njegovega varstva. Rekreacija v teh habitatih neugodno vpliva tudi na ptice Bubo bubo, Falco peregrinus in Aquila chrysaetos. Izkušnje Slovenije v nacionalnem monitoringu ptic in razvitost mreže volonterjev bomo prenesli na Hrvaško. Rezultat so tudi Ustvarjeni primerni pogoji za plezalni turizem v Ospu obenem z uporabo ukrepov zaščite in reševanjem problemov med prebivalstvom in rekreativci. Z nadzorom prehranjevališča bomo zagotovili povezanost populacij beloglavega jastreba v Italiji in na otoku Cresu. Projekt bo analiziral pritisk vseh oblik rekreacije, izenačil stopnjo formalne zaščite v obeh državah ter izdelal smernice za skupno upravljanje. To uresniči rezultat: Nevtralizacija pritiska rekreacije na zaščitene N2000 habitate in vrste kraškega roba. Pomembna je tudi vloga krepitve kapacitet vzgojno izobraževalne vertikale, s čimer zagotovimo rezultat: Večja osveščenost ciljnih skupin, višanje kvalitete izobraževalnih vsebin in kapacitete strokovnjakov za prenos znanja o pomenu biotske pestrosti in dobrobiti ekosistemskih storitev.
Expected Outputs: Ishodima se ostvaruje rezultat: Doprinos povoljnom stanju očuvanosti istočnih submediteranskih suhih travnjaka, te ugroženih vrsta na tom stanišnom tipu. Alat za ostvarenje su izrađeni prekogranični planovi upravljanja za vrste Serratula lycopifolia, te Emberiza hortulana. Garancija rezultata su provedena brojna ciljana istraživanja, procjene, te izrađeni prijedlozi poboljšanja trenutnih mehanizama zaštite, te zajednički rad stručnjaka obiju država. Rezultat je i Doprinos povoljnom stanju očuvanosti N2000 vrsta stanišnog tipa karbonatnih stijena s hazmofitskom vegetacijom. Postiže se prekograničnim planom upravljanja za endemsku vrstu Moehringia tommasinii. Vrsta je prisutna na samo 5 nepristupačnih lokacija u svijetu a ugrožena je isključivo sve brojnijim penjačima. Projekt će iskoristiti njihovu prisutnost na staništima na način da će ih uključiti u sustav monitoringa i brojnim akcijama osvijestiti o vrijednosti staništa i potrebi njihove zaštite. Rekreativne aktivnosti na ovim staništima nepovoljno utječu i na ptice Bubo Bubo, Falco peregrinus, te Aquila chrysaetos. Iskustva Slovenije u nacionalnom monitoringu ptica te razvijenost mreže volontera prenijet će se na Hrvatsku. Rezultat su i Stvoreni adekvatni uvjeta za penjački turizam u Ospu uz primjenu mjera zaštite i rješavanje problema između stanovništva i rekreativaca. Nadzorom hranilišta osigurat će se povezanost talijanske i creske populacije bjeloglavog supa. Projekt analizira pritiske svih oblika rekreacije, ujednačuje stupanj formalne zaštite u obje države, te izrađuje smjernice za zajedničko upravljanje, što ostvaruje rezultat: Neutralizacija pritiska rekreacije na zaštićena N2000 staništa i vrste krškog ruba. Značajna je i uloga u jačanju kapaciteta odgojno-obrazovne vertikale čime se osigurava rezultat: Veća osviještenost ciljnih skupina, podizanje kvalitete edukativnih sadržaja i kapaciteta stručnjaka za prijenos znanja o značaju biološke raznolikosti i dobrobitima usluga ekosustava.

Thematic Information


Thematics: Sustainable management of natural resources  Tourism  
Specific Objective: Protecting and restoring biodiversity and promoting ecosystem services
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6d) protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure


Project Summary


Project name (EN): Living on the Karst Edge
Project acronym: LIKE

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-12-20

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2020-02-29
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.528.377,30
European Union funding: EUR 1.299.120,71

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Region of Istria
Lead Partner: ISTARSKA ZUPANIJA
Department: Administrative Department for Sustainable Development, Department for Nature and Environmental protection
Address: Dršćevka, Pazin, Croatia
Website: www.istra-istria.hr
Legal status: public

Department: FAMNIT - Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technology
Address: Titov trg, Koper, Slovenia
Legal status: public
Website: www.famnit.upr.si
Department: -
Address: Riva, Pula, Croatia
Legal status: public
Website: www.natura-histrica.hr
Department: The Piran Regional Unit
Address: Tobačna ulica, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.zrsvn.si
Department: -
Address: Tržaška cesta, Ljubljana, Slovenia
Legal status: private
Website: www.ptice.si
Department: Office for Social Services and Development - Project management office
Address: Verdijeva ulica, Koper- Capodistria, Slovenia
Legal status: public
Website: www.koper.si
Department: -
Address: Petra Preradovića, Zagreb, Croatia
Legal status: private
Website: www.biom.hr
Department: -
Address: Lorenzov prolaz, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: www.prirodoslovni.com

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner