Project - Cultural heritage as the foundation of sustainable tourism development

Description


Description (EN): Tourism is one of the most important economic activities in SLO-HR border area that is dominating in the larger cities and the coast, while rural areas are underdeveloped, unsustainable and noncompetitive. Rural areas are not able to offer to potential visitors an innovative, attractive content that will attract and retain them. Especially, rural areas near old border crossings are facing major problems - abandonment of the population and the existing cultural and tourist infrastructure. These areas have great tourism potential that lies in the existing archaeological sites that are currently (1) not in function, (2) not adequately marked, (3) have not been sufficiently explored, (4) are unattractive and (5) excluded from the existing offer. The aim of this project is to contribute to sustainable tourism development of the SLO-HR CBC region via diversification, improvement and strengthening of the competitiveness of existing cultural tourism content in the region. This will be achieved by (1) awakening and valorization of existing unused archaeological sites in the municipalities of Goričan &Šentilj, (2) by establishment of regional tourist centers (RTC), and (3) development of innovative and attractive CBC tourism products. All this will ensure an increase in the number of tourists and contribute to the development of tourism and the revitalization of the area. Project innovativness is evident in the establishment of 2 RTC, since there are no similar organizations that are mutually working on sustainable tourism development in this part of the SLO-HR border region. Innovation of this project lies in the synchronized work of RTC, local and regional governments, development agencies, tourist associations, SMEs & other stakeholders in the tourism sector. This intersectoral cooperation & exchange of knowledge & experience is one of the prerequisites for achieving the objectives of the project and ensuring its long-term sustainability.
Description: Turizem-eden od najpomembnejših gosp. dejavnosti SLO-HR mejnega območja, ki prevladuje v večjih mestih & na obali, medtem ko je podeželje dokaj nerazvito, netrajnostno in nekonkurenčo. Podeželska območja niso sposobna ponuditi morebitnim obiskovalcem inovativne, privlačne vsebine, da bi jih pritegnila & obdržala na tem področju. Posebno velik je problem, s katerimi se soočajo podeželska območja ob starih mejnih prehodih, ki se poleg že omenjenih izzivov srečuje z izseljevanjem prebivalstva in propadanjem obstoječe kulturne-turistične infrastrukture. Ta območja imajo velik turistični potencial, ki leži v obstoječih arheoloških najdiščij ki trenutno (1) niso/delno so v uporabi, (2) niso ustrezno označeni, (3) niso dovolj raziskani, (4) niso privlačni in (5) so izključeni iz obstoječega turizma. Cilj tega projekta je prispevati k trajnostnemu razvoju turizma v SLO-HR mejnom območju z diverzifikacijom, izboljšanjem & krepitvijo konkurenčnosti že obstoječih kulturnih in turističnih objektov v regiji. To bo doseženo z (1) prebujanjem in valorizacijom obstoječih neizkoriščenih arheoloških najdišč v občinah Goričan in Šentilj, (2) vzpostavijo regionalnih turističnih središč (RTS) in (3) razvojem inovativnih in privlačnih čezmejnih kulturno-turističnih produktov. Vse to bo zagotovilo povečanju števila turistov in prispevala k razvoju turizma in revitalizacijo celotnega območja. ​Inovativnost projekta se kaže v oblikovanju dveh RTS, saj podobne organizacije, ki bi delovale sinhrono na področju trajnostnega turizma v tem delu SLO-HR obmejne regije ni. Inovativnost projekta se odraža v sinhroniziranem delovanju RTS, lokalnih in regionalnih skupnosti, razvojnih agencij, turističnih društev, malih in srednje velikih podjetih ter drugih zainteresiranih deležnikov sektorja turizma. To medsektorsko sodelovanje & izmenjava znanj ter izkušenj je eden od predpogojev za doseganje ciljev projekta in zagotavljanje njegovega dolgoročnega trajnostnega delovanja.
Description: Turizam - jedna od najvažnijih gospodarskih djelatnosti SLO-HR pograničnog područja dominira u većim gradovima i na obali, dok su ruralni prostori turistički nerazvijeni, neodrživi i nekonkurentni. Ruralna područja nisu u mogućnosti ponuditi potencijalnim posjetiteljima inovativan, atraktivni sadržaj koji bi iste privukao i zadržao u ovom području. S posebno se velikim problemom susreću ruralna područja uz stare granične prijelaze (GP) koja osim već spomenutih izazova karakterizira napuštanje stanovništva i postojeće kulturno-turističke infrastrukture koja propada. Ta područja posjeduju veliki turistički potencijal koji leži u postojećim arheološkim lokalitetima koji trenutno (1) nisu/djelomično su u funkciji, (2) nisu adekvatno označeni, (3) nedovoljno su istraženi, (4) neatraktivni su te su (5) isključeni iz postojeće turističke ponude. Cilj ovog projekta je doprinijeti održivom razvoju turizma u SLO-HR pograničnom području diverzifikacijom, unapređenjem i jačanjem konkurentnosti postojećih kulturno-turističkih sadržaja u regiji. To će se postići (1) buđenjem i valorizacijom postojećih neiskorištenih arheoloških nalazišta u Općinama Goričan i Šentilj, (2) uspostavom regionalnih turističkih centara (RTC) te (3) razvojem inovativnih i atraktivnih prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda. Sve će to osigurati povećanje broja turista te doprinijeti razvoju održivog turizma i revitalizaciji područja. Inovativnost projekta vidljiva je u formiranju 2 RTC-a budući da sličnih organizacija koje bi sinkronizirano djelovale u sektoru razvoja održivog turizma ovog dijela SLO-HR pogranične regije nema. Inovativnost ovog projekta leži i u sinkroniziranom radu RTC-a, jedinica lokalne/reg. samouprave, razvojnih agencija, turističkih zajednica, MSP te drugih dionika iz sektora turizma. Ta međusektorska suradnja te razmjena znanja i iskustva predstavlja jedan od preduvjeta za postizanje ciljeva projekta te osiguravanje njegove dugoročne održivosti.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Eden od ključnih rezultatov projekta je IZBOLJŠANA JAVNA KULTURNO-TURISTIČNA INFRASTRUKTURA IN PONUDBA OB STARIH MEJNIH PREHODIH OBČINE ŠENTILJ IN GORIČAN. Gre za rezultat, ki bo realizirani s pomočjo investicij v (1) obstoječo registrirano kulturno dediščino, (2) opuščene prostore v lasti Občine Šentilj in Goričan ob starih mejnih prehodih (MP) z namenom vzpostavitve in delovanja regionalnih turističnih središč (RTS) in (3) razvojem novih čezmejnih kulturno-turističnih produktov. Arheološka najdišča Ceršak v Šentilj, Župnikov vrt in Nekropola pod gomilami v Goričanih predstavljajo velik neizkoriščeni kulturni & turistični potencial. Te lokacije bodo s pomočjo projekta dobile svojo funkcijo in bodo urejene za prihod turistov, prav tako pa bodo vključeni v novorazvite kulturno-turistične produkte čezmejne regije. Novoustanovljeni RTS bodo umeščeni tik ob starih MP, v trenutno opuščenih prostorih, vse z namenom, da se ponovno oživi celotno območje, katerega zaznamuje upadanje števila turistov in propadanje podjetij s področja turizma. Iz tega razloga je vzpostavitev DVEH RTS USMERJENO PREDVSEM NA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE & SPODBUJANJE OBSTOJEČIH & NOVIH KULTURNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV. Vloga projektnih partnerjev in RTS bo spodbujanje novih čezmejnih kulturno-turističnih produktov, medtem ko bodo turistične organizacije/agencije te produkte vključile v svojo ponudbo. Na za način se bosta vključili tudi v ovrednotenje in promocijo kulturne dediščine, tako se bo zagotovila PREPOZNAVNOST KULTURNO-TURISTIČNIH VSEBIN SLO-HR MEJNEGA OBMOČJA. Omenjeni rezultati bodo direktno zagotovili doseganje kazalnikov programa "Obiskovalci kulturne in naravne dediščine v programskem območju"(HR: Muzejski dokumentacijski center, SLO: Čezmejni biosferni rezervat Mura-Drava-Danube). Število turistov se bo v primjerjavi glede na leto 2016. povečalo za 10.000 merjeno z lokalnimi/nacionalnimi statističnimi podatki.
Expected Outputs: Jedan od ključnih rezultata projekta je UNAPRIJEĐENA JAVNA KULTURNO-TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I PONUDA UZ STARE GRANIČNE PRIJELAZE OPĆINE ŠENTILJ I GORIČAN. Riječ je o rezultatu koji će se realizirati zahvaljujući investicijama u (1) postojeću registriranu kulturnu baštinu, (2) napuštene prostore u vlasništvu Općina Šentilj i Goričan uz stare granične prijelaze (GP) s ciljem osnivanja i djelovanja regionalnih turističkih centara (RTC) te (3) razvoju novih prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda. Arheološka nalazišta Ceršak u Šentilju te Župnikov vrt i Nekropola pod tumulima u Goričanu predstavljaju veliki neiskorišteni kulturno-turistički potencijal. Ti lokaliteti će zahvaljujući projektu biti stavljeni u funkciju, uređeni za dolazak turista te uključeni u novorazvijene kulturno-turističke proizvode prekogranične regije. Novoosnovani RTC-i bit će smješteni uz stare GP u trenutno napuštenim prostorima, a sve s ciljem revitalizacije tog područja koje bilježi smanjenje broja turista i gašenje subjekata u sektoru turizma. Iz tog razloga, USPOSTAVA 2 RTC-a USMJERENA NA ODRŽIVO UPRAVLJANJE I PROMOCIJU POSTOJEĆIH I NOVIH KULTURNO-TURISTIČKIH SADRŽAJA. Uloga projektnih partnera i RTC-a bit će promocija novih prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda, dok će turističke zajednice/agencije uvrstiti iste u svoju ponudu te se na taj način uključiti u valorizaciju i promicanje kulturne baštine, čime će se osigurati PREPOZNATLJIVOST KULTURNO-TURISTIČKIH SADRŽAJA SLO-HR POGRANIČNOG PODRUČJA. Spomenuti rezultati direktno će osigurati postizanje programskog pokazatelja „Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području“ (HR: Muzejski dokumentacijski centar, SLO: Čezmejni biosferni rezervat Mura-Drava-Danube). Broj turista će se u odnosu na 2016.g povećati za 10.000 mjereno lokalnim/nacionalnim statističkim podacima.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Rural and peripheral development  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Cultural heritage as the foundation of sustainable tourism development
Project name: Kulturna dediščina kot temelj za razvoj trajnostnega turizma
Project name (Other language): Kulturna baština kao temelj razvoja održivog turizma
Project acronym: Prebujanje/Buđenje

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-08-01
Project end date: 2019-07-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 988.743,20
European Union funding: EUR 840.431,72

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Goričan
Lead Partner: Općina Goričan
Address: Trg sv. Leonarda, Goričan, Croatia
Website: www.gorican.hr
Legal status: public

Address: Maistrova ulica, Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenia
Legal status: public
Website: www.sentilj.si
Address: Ruđera Boškovića, Čakovec, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.visitmedimurje.com/
Address: Tkalski prehod, Maribor, Slovenia
Legal status: public
Website: http://maribor-pohorje.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner