Project - Experience the secrets of water

Description


Description (EN): The considered area is cross border area in Slovenia and Croatia with unique natural, cultural and geological history. In this area, water made many of the paths above and below the earth and wrote history, which connects us, since the ancient times. Finds in the caves are from the time of the neolithic period and in the last twenty years, we discover more and more. Therefore, the project partners common challenge is to uplift this area from the present to the future, and show how this area already millions of years bind the secrets of the karst world and the karst caves, beautiful nature and a varied cultural landscape. The common goal of the project is to connect, increase the attractiveness of the unique natural and cultural heritage in project area, to develop a green cross border sustainable product that would ensure visitors different experiences of the secrets of water. That will be achieved with rising of awareness and number of visitors, integrating with the local population and SME. Innovative character of the presented heritage of the visitors in Bela krajina, from Semic via Metlika to Kamanje, is famous by the outstanding natural and cultural heritage, it unique and is not presented yet nowhere. The project will be introduced to the last found on the role of man through evolution (archaeological excavation) and life, about the mysteries of water through the disclosure of the only living mussels in the world Kuščarjeva Kongeria, which is accessible only to divers and will be presented togehter with the mysterious proteus. With the high and modern technological equipment of the museum and the archaeological park, with the presentation of artefacts, arranged learning pathways between the three municipalities, the heritage and the tourist product with the misterious feelings is different from all so far and outstanding. Experience opportunities will generate more visits of all the target groups, the creation of green jobs and prevent depopulation.
Description: Obravnavano območje je čezmejno v Sloveniji in Hrvaški z edinstveno naravno, kulturno in geološko zgodovino. Na tem območju si je voda naredila mnogo poti pod in nad zemljo in pisala zgodovino, ki nas povezuje že od davnine. Najdbe v jamah so tu iz časa neolitika, najdb pa v zadnjih dvajsetih letih odkrivajo vedno več. Zaradi tega je projektnim partnerjem skupen izziv da to območje dvignejo iz sedanjosti za prihodnost, in prikažejo, kako to območje že milijone let vežejo skrivnosti kraškega sveta in kraških jam, prečudovita narava in raznolika kulturna krajina. Glavni skupni cilj projekta je povezati in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine tukaj, razviti zeleni čezmejni trajnostni turistični proizvod, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev, povezoval z lokalnim prebivalstvom ter podjetji, za razvoj. Inovativno predstavljena dediščina bo privabila obiskovalce v Belo krajino, v Semič preko Metlike do Kamanja, znane po izjemni naravni in kulturni dediščini, njih zgodba pa edinstvena in ni predstavljena še nikjer. Projekt bo predstavil zadnja spoznana o vlogi človeka skozi evolucijo (arheološka izkopavanja) in podzemnim življenjem, o skrivnostih kraških voda z razkritjem edine živeče podzemne školjke na svetu Kuščarjeve Kongerie, do katere dostopajo le potapljači in predstavljena bo skrivnostna človeška ribica. Skupni cilj projekta je z doživetjem skrivnosti voda povezati in ohraniti ter hkrati povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine programskega območja in postaviti obiskovalca v naravo. Z najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi učnimi potmi med tremi občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutji drugačen od vseh do sedaj. Izkustvene priložnosti bodo generirale obisk vseh ciljnih skupin, ustvarjanje zelenih delovnih mest in preprečile depopulacijo območja.
Description: Područje koje se razmatra je granično područje u Sloveniji i Hrvatskoj s jedinstvenom prirodnom, kulturnom i geološkom poviješću. Na tom području voda je napravila mnogo puteva iznad i nad zemljom i pisala povijest koja nas povezuje još od davnina. Nalazišta u špiljama su tu iz vremena neolitika, a nalazišta zadnjih dvadeset godina otkrivaju sve više. Zbog toga je projektnim partnerima zajednički izazov da to područje podignu iz sadašnjosti u budućnost, i prikažu kako ono već milijune godina vežu tajne krškoga svijeta i krških špilja, predivna priroda i raznoliki kulturni krajolik. Glavni zajednički cilj projekta je povezati i povećati atraktivnost jedinstvene prirodne i kulturne baštine na tom području, razviti zeleni prekogranični održivi turistički proizvod, koji će posjetiteljima omogućiti da drugačije iskuse tajne podzemnih voda i uključiti elemente osvještavanja posjetitelja, povezivati ih s lokalnim stanovništvom i poduzećima, za razvoj. Inovativno predstavljanje baštine privući će posjetitelje u Belu Krajinu, u Semič preko Metlike do Kamanja, poznatih po iznimnoj prirodnoj i kulturnoj baštini, njihova priča je jedinstvena i nikad predstavljana. Projekt će predstaviti ulogu čovjeka kroz evoluciju (arheološka iskopavanja) i s podzemnim životom, o tajnama krških voda s odkrićem endemske vrste dinarskog špiljskog školjkaša, do koje mogu samo ronioci i predstavit će se tajanstvena čovječja ribica. Zajednički cilj projekta je s iskustvom tajna voda povezati i očuvati te istovremeno povećati atraktivnost jedinstvene prirodne i kulturne baštine programskog područja i staviti posjetitelja u prirodu. S najmodernijom tehnološkom opremom muzeja i arheološkog parka, s predstavljanjem nalazišta, uređenim poučnim stazama među 3 općine će baština i turistički proizvod dati novi osjećaj, drugačiji od dosadašnjeg. Iskustvene mogućnosti će povećavati posjete svih ciljanih skupina, ostvarivanje zelenih radnih mjesta i sprečavanje depopulacije područja.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta so izboljšanje koriščenja potenciala dediščine obmejnega območja in povečanje števila obiskov dediščine območja. Rezulti bodo z ohranjanjem edinstvene dediščine kraških jam in kraških izvirov ter razvojem trajnostnega čezmejnega proizvoda zagotavljali razvoj zelenega turizma in inovativne interpretacije skrivnosti voda z dediščino območja (školjka Congeria, črni močeril, arheološka dediščina jame Vrlovka). Edinstvene zgodbe, ki jih piše voda, so osnova za razvoj čezmejnega turističnega proizvoda, dediščino približa obiskovalcem in jo ohranja. To je prispevek k programskemu kazalniku in povezuje znamenitosti, storitev, namestitev, prireditev vezanih na dediščino območja na obeh straneh meje. Po učnih poteh z zgodbami bo obiskovalec spodbujen k obisku in doživetju območja z interaktivno vsebino dediščine kraških jam in izvirov z arheološkimi najdbami in neizmernimi naravoslovnimi in zgodovinskimi odkritji. Doživljajske in izkustvene priložnosti bodo generirale povečanje obiska vseh ciljnih skupin (3D razstava,hologram arheoloških najdb,učne poti, filmi, gradnja gradišča). Z delavnicami, usposabljanji bo lokalno prebivalstvo izkoristilo potencial dediščine in nudilo kakovostne storitve večjemu številu obiskovalcev. Z usposabljanjem obstoječih in potencialnih ponudnikov (muzejska hiša Semič, arheološko najdišče Vrlovka,kraška jama Vidovec Zdenc, učna pot Obrh) bo večja prepoznavnost območja in ustvarjanje zelenih delovnih mest s preprečevanjem depopulacije. Izpolnitev rezultata bo prispevala k doseganju programskega kazalnika rezultata z: Izhodišč nadaljnjega razvoja čezmejnega turističnega proizvoda, Model upravljanja in trženja čezmejnega turističnega proizvoda, Smernice za vključitev dediščine v čezmejni turistični proizvod, Novi čezmejnim turističnim proizvod, Usposobljene osebe vključene v aktivnosti ohranjanja prepoznavnosti dediščine, Investicije manjšega obsega, Socialno podjetje, Povečano število obiskovalcev projektnega območja za 1000.
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta su poboljšanje potencijala baštine graničnog područja krških špilja i krških izvora te razvojem održivog prekograničnog proizvoda osigurati razvoj zelenog turizma i inovativne interpretacije tajni voda s baštinom područja (dinarski školjkaš, čovječja ribica, arheološka baština špilje Vrlovka). Jedinstvene priče koje piše voda osnova su za razvoj prekograničnog turističkog proizvoda, a baštinu se želi približiti posjetiteljima i očuvati je. To je doprinos programskom pokazatelju i povezuje znamenitosti, usluge, smještaje, događaje uz baštinu područja na obje strane granice. Šetnjom poučnim stazama s pričom posjetitelj će biti potaknut ponovnom posjetu i doživljaju područja s interaktivnim sadržajem baštine krških špilja i izvora s arheološkim nalazištima i beskrajnom zabavom prirodnih i povijesnih otkrića. Zanimljive i iskustvene mogućnosti će povećati broj posjeta svih ciljanih skupina (3D izložba, hologram arheoloških nalazišta, poučne staze, filmovi, gradnja). S radionicama i osposobljavanjem će lokalno stanovništvo iskoristiti potencijal baštine i ponuditi kvalitetne usluge većem broju posjetitelja. Osposobljavanjem postojećih i potencijalnih ponuđača (muzej Semič, arheološko nalazište Vrlovka, krška špilja Vidovec Zdenc, poučna staza Obrh) biti će veća prepoznatljivost područja i ostvarivanje zelenih radnih mjesta s sprečavanjem depopulacije. Ostvarenje rezultata će doprinijeti dostizanju programskog pokazatelja rezultata s: Rezultatom daljnjeg razvoja prekograničnog turističkog proizvoda, Modelom upravljanja i marketingom prekograničnog turističkog proizvoda, Smjernicama za uključenje baštine u granični turistički proizvod, Novi prekogranični turistički proizvod, Osposobljavanjem osoba uključenih u aktivnost očuvanja prepoznatljivosti baštine, Manje investicije, Socijalno poduzeće, Povećani broj posjetitelja projektnog područja za 1000.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Experience the secrets of water
Project name: DOŽIVETJE SKRIVNOSTI VODA
Project name (Other language): ISKUSTVO TAJNE VODA
Project acronym: MISTERION

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-07-01
Project end date: 2019-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.237.589,03
European Union funding: EUR 1.051.950,67

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Semič
Lead Partner: Občina Semič
Address: Štefanov trg 9, Semič, Slovenia
Website: www.semic.si
Legal status: public

Address: Mestni trg 24, Metlika, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.metlika.si/
Address: Kurilovac 1a, Ozalj, Croatia
Legal status: private
Website: www.vallis-colapis.hr
Address: Kamanje 106, Kamanje, Croatia
Legal status: public
Website: ne obstaja
Address: Glavni trg 11, Novo mesto, Slovenia
Legal status: private
Website: www.kompas-nm.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner