Project - Protection and valorisation of heritage and the development of sustainable tourism in the cross-border karst landscape

Description


Description (EN): The project’s main goal is to preserve the natural and cultural heritage of the karst landscape. It stems from three common challenges in the program area. (1)Preservation and valorisation of the natural and cultural heritage, which will be achieved with the new KRASn'KRŠ sustainable destination, where we will follow the principles of sustainable tourism to promote four typical karst landscape types and their heritage: LOWLAND, CONTACT, ALPINE, AND MARITIME KARST. (2)Adjusting the tourist offer to the needs of modern visitors will be tied to four existing protected subjects of karst heritage in Sežana, the Škocjan Caves, Brod na Kolpi, and Punat, which will be upgraded into heritage interpretation centres and heritage interpretation poligone. The destination’s tourist offer will be established with 15 cross-border sustainable tourist products, which have been designed for different visitor groups in accordance with the principles of sustainable tourism. (3)Connecting the small and fragmented tourist offer to also direct visitors to the visit-worthy hinterland will be achieved by directing visitors to less known karts hot spots of rural heritage in the hinterland. The key result of the KRASn'KRŠ project will be an increased recognisability of karst heritage, which will be reflected in a greater number of visitors in the four heritage areas and their wider hinterlands. The local inhabitants will also benefit from this, as new opportunities will be created for jobs in tourism and stakeholders in tourism. Innovation is the integrated approach of preserving and promoting heritage based on an integrated bottom-up approach combined with a THREE-LEVEL HERITAGE INTERPRETATION approach. The latter consists of a network of four interpretation centres; each centre has its own in-situ interpretation poligon in its hinterland along with a network of less known and not yet valorised hot spots of rural karst heritage.
Description: Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine in izhaja iz treh skupnih izzivov na programskem območju. (1)Ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo trajnostno destinacijo KRASnŠ v kateri bomo po načelih trajnostnega turizma promovirali štiri značilne tipe kraške pokrajine in njihovo dediščino: NIZKI, KONTAKTNI, VISOKI IN OBALNI KRAS. (2)Prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih obiskovalcev bomo vezali na štiri obstoječe zaščitene subjekte kraške dediščine v Sežani, Škocjanskih jamah, Brodu na Kolpi in Punatu, ki jih bomo nadgradili v interpretacijske centre dediščine in interpretacijske poligone dediščine. Turistično ponudbo destinacije bomo vzpostavili z 10 čezmejnimi trajnostnimi turističnimi proizvodi, zasnovanimi na načelih trajnostnega turizma za različne ciljne skupine obiskovalcev. (3)Povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje bo doseženo z usmerjanjem obiskovalcev na manj znane vroče točke kraške podeželske dediščine v zaledju. Ključni rezultat projekta KRASnKRŠ bo povečana prepoznavnost kraške dediščine. To se bo odražalo v povečanem številu obiskovalcev na štirih območjih dediščine in v njihovem zaledju. Neposredne koristi bodo imeli lokalni prebivalci saj se bodo odprle možnosti za nova delovna mesta v turizmu in deležniki v turizmu. Inovativnost je integriran pristop ohranjanja in promocije dediščine, ki sloni na vsebinskem in integriranem »bottom up« pristopu v kombinaciji s pristopom TRINIVOJSKE INTERPRETACIJE DEDIŠČINE. Slednjega sestavlja mreža štirih interpretacijskih centrov, vsak center ima v zaledju svoj in-situ interpretacijski poligon in mrežo manj znanih in še ne valoriziranih vročih točk kraške podeželske dediščine.
Description: Glavni cilj projekta je očuvanje prirodne i kulturne baštine krškog krajolika i proizlazi iz tri zajednička izazova unutar programskog područja. (1) Očuvanje i valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine, što ćemo postići novom održivom destinacijom KRASnKRŠ i prema načelima održivog turizma promovirati četiri karakteristična tipa krškog krajolika i njegove baštine: niski, kontaktni, visoki i obalni krš. (2) Prilagodbe turističke ponude potrebama modernih posjetitelja vezat ćemo na četiri postojeća objekta krške baštine u Sežani, Škocjanskim jamama, Brodu na Kupi i Puntu, koje ćemo nadograditi u interpretacijske centre odnosno poligone baštine. Turističku ponudu destinacija ćemo uspostaviti pomoću 10 prekograničnih turističkih proizvoda koji se temelje na načelima održivog turizma za različite ciljne skupine posjetitelja. (3) Povezivanje malenih i fragmentiranih turističkih ponuda te usmjeravanje posjetitelja u zaleđe vrijedno razgleda postići ćemo upućivanjem posjetitelja na manje poznate vruće točke krške ruralne baštine u zaleđu. Ključan rezultat projekta KRASn'KRŠ bit će povećana prepoznatljivost krške baštine, što će rezultirati povećanim brojem posjetitelja na četiri područja baštine te njihovog šireg zaleđa. Neposredne koristi imat će lokalno stanovništvo, s obzirom da će se otvoriti nove mogućnosti za radna mjesta u turizmu, te sudionici u turizmu. Inovativnost predstavlja integrirani pristup očuvanju i promociji baštine koji temelji na sadržajnom integriranom „bottom up“ pristupu u kombinaciji s INTERPRETACIJOM BAŠTINE NA TRI RAZINE. Ovaj pristup sastavlja mreža od četiri interpretacijska centra, svaki centar ima u zaleđu svoj in-situ interpretacijski poligon te mrežu manje poznatih i još ne valoriziranih vrućih točaka baštine krškog krajolika.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta KRASn'KRŠ so: 1. Ohranjena naravna in kulturna dediščina na čezmejnem območju kraške pokrajine, ki jo bomo povezali v novo destinacijo KRASn'KRŠ. Na destinaciji obstajajo tradicionalno prepoznavni centri dediščine, ki s svojo, povečini dobro razvito lokalno ponudbo privabljajo turiste, katerih število iz leta v leto raste. Vendar pa je na območju moč zaznati določene slabosti kot so razdrobljenost in sezonskost turistične ponudbe ter nezadostna valorizacija in prepoznavnost naravne in kulturne dediščine. Projekt KRASn'KRŠ se bo ukvarjal ravno s temi problemi, zato bodo v projekt vključeni že razviti centri dediščine: - Regijski park Škocjanske jame; - Naravoslovni muzej Reka, ki bo razvil nov center za visoki kras v dediščini dvorec Zrinskih v Brodu na Kolpi, in tudi slabše razviti centri: - Naravoslovni muzej krasa na območju Botaničnega vrta v Sežani in, - povsem na novo vzpostavljen center dediščine Stara torklja (Maslinarski toš) v Punatu, ki bo obnovljen. Vsi centri bodo vsebinsko nadgrajeni v interpretacijske centre z dodanimi novimi in-situ interpretacijskimi poligoni v okolici. 2. Večje število obiskovalcev bomo dosegli z vzpostavitvijo modernih interpretacijskih centrov, interpretacijskih poligonov in z razvojem čezmejnih turističnih proizvodov. Z vsem skupaj bo projekt prispeval k povečanju obiskovalcev območij naravne in kulturne dediščine v programskem območju za 21.500. Povečanje števila obiskovalcev v IC bomo merili s številom prodanih vstopnic in avtomatskimi merilci. Povečanje števila obiskovalcev na IP in VT pa s štetjem obiskovalcev. Na podlagi že uporabljene razvite lastne metodologije bomo izvedli štetje na tri sončne in z ugodnimi temperaturami nedelje in tri delavnike v treh letnih časih. Temu bo sledila interpolacija glede na vremenske rezultate za izbrano obdobje.
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta KRASn'KRŠ su: 1. Sačuvana prirodna i kulturna baština u prekograničnom području krškog krajolika, koji će biti povezan s novom destinacijom. Na prekograničnom području kojeg pokriva ovaj projekt, postoje tradicionalno poznati centri koji sa svojom uglavnom dobro razvijenom lokalnom ponudom privlače turiste, čiji broj iz godine u godinu raste. Istovremeno na tom području postoje neki nedostaci, posebice fragmentacija, sezonska ponuda turističkih usluga, te nedovoljna valorizacija i prepoznatljivost prirodne i kulturne baštine. Projekt KRASn'KRŠ će se zalagati za rješavanje upravo tog problema, zato če u projekt biti uključeni več razvijeni centri baštine: - Regijski park Škocjanske jame; - Prirodoslovni muzej Rijeka, koji će osnivati sasvim novi interpretacijski centar za visoki krš u Kaštelu Zrinskih na Brodu na Kupi, ali i manje razvijeni centri, - Prirodoslovni muzej krša na lokaciji Botaničnog vrta u Sežani i, - sasvim nov centar za posjetitelje - Stari toš u Puntu. Svi objekti dediščine će biti sadržajno nadograđeni u interpretacijske centre sa novim in-situ interpretacijskim poligonima u blizini. 2. Povećanje broja posjetitelja na području, stvaranjem suvremenih interpretativnih centara, uređenih poligona i razvojem turističkih proizvoda. Projekt će doprinijeti povećanju broja posjetitelja područjima prirodne i kulturne baštine u programskom području za 21.500. Povečanje broja posjetitelja u IC ćemo meriti putem prodanih ulaznica i avtomatskim senzorima. Povečanje broja posjetitelja na IP in VT pa sa brojenjem posjetitelja. Na temelju već razvijene vlastite metodologije će se obaviti brojanje na tri sunčane i povoljnim temperaturama nedjelje te tri radnim danom u tri razlićita sezona. Nakon toga će uslijediti interpolacija ovisno o vremenskim rezultatima za to razdoblje.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Protection and valorisation of heritage and the development of sustainable tourism in the cross-border karst landscape
Project name: Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini
Project name (Other language): Zaštita i valorizacija baštine te razvoj održivog turizma u prekograničnom krškom krajoliku
Project acronym: KRASn'KRŠ

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2020-02-29
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.524.792,25
European Union funding: EUR 1.296.073,41

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Lead Partner: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Department: Anton Melik Geographical Institute
Address: Novi trg, Ljubljana, Slovenia
Website: http://www.zrc-sazu.si/
Legal status: public

Department: Interpretation of cultural and natural heritage, culture management, culture tourism
Address: Krajiška, Zagreb, Croatia
Legal status: private
Website: www.muze.hr
Address: Rimska cesta, Ljubljana, Slovenia
Legal status: private
Website: http://www.goodplace.si/
Address: Škocjan, Divača, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.park-skocjanske-jame.si
Address: Partizanska cesta, Sežana, Slovenia
Legal status: private
Website: http://www.ksp-sezana.si/
Address: Lorenzov prolaz, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.prirodoslovni.com/
Address: Novi put, Punat, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.opcina.punat.hr/

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner