Project - Connecting the green tourist offer of the hinterland with the registrated natural and cultural heritage

Description


Description (EN): The area of intervention, which is the area of Dobrovnik and Veržej municipalities, as well as cities Varaždin and Ludbreg, is rich with heritage and variety of rural products (handcraft, agricultural products, culinary offer, etc.), customs, …., however the problem is in the capacity to exploit and utilize all these potentials through tourism. Moreover, existing heritage is hardly recognised, with a lot of rural products not presented properly through storytelling, for which producers lack capacity. The whole area is therefore missing on many opportunities linked with inclusion of heritage and interesting rural products into touristic offer. Project’s main goal is to establish and implement new touristic offers, which will be based on inclusion of heritage in connection with rural products and offer new touristic experience to the target groups on one side, while increase market efficiency through development of sustainable tourism. The change we would like to achieve through the project will be materialised through the project result: increased attractiveness of the cross-border area, based on the new touristic product, with included heritage and linked with background products. Project’s direct impacts will be: established common cross-border touristic product, increased number of visitors on heritage site, three small scale investments into the infrastructure linked with the heritage and actors included in trainings. Project innovation is assured through common product, based on 4 microproducts, which will all together form appealing content for the mass population. Each separate microproduct will be based on unique foundation, dependant on the existing area specific offer. Based on this, we will form a common, unique product in the area of intervention. Cross-border partner cooperation will substantially increase the quality of the common product, which will offer more diverse and appealing content, together with exchange of experience and best practices.
Description: Območje projekta, to je območje občin Dobrovnik in Veržej ter mest Varaždin in Ludbreg, je bogato z različno dediščino ter po drugi strani z bogatimi podeželskimi izdelki (domače obrti, kmetijski izdelki, kulinarična ponudba, idr.), običaji, ..., problem pa je, da okolje ne izkorišča vseh potencialov pri trženju omenjenega skozi turizem. Sama dediščina je tudi preslabo prepoznavna, prav tako številni izdelki iz zaledja niso ponujeni obiskovalcem skozi zgodbe, ponudniki pa tudi niso ustrezno usposobljeni za to. Območje tako zamuja številne priložnosti, na področju vključevanja dediščine skupaj z zanimivimi izdelki iz zaledja, v skupne turistične vsebine. Glavni cilj projekta je ustvariti in implementirati nove turistične vsebine na območju, na osnovi aktivnega vključevanja dediščine, v povezavi z vsebinami iz zaledja, ter s tem ciljnim skupinam omogočiti nova doživetja ter po drugi strani učinkovitejše trženje omenjenega, skozi trajnostni turizem. Sprememba, ki jo želimo s projektom doseči, se bo odrazila skozi rezultat projekta, ki bo povečana privlačnost čezmejnega območja, zaradi novega turističnega proizvoda, z vključeno dediščino, v povezavi vsebinami iz zaledja. Neposredni učinki projekta bodo: vzpostavljen Skupni čezmejni turistični proizvod, povečano število obiskov na dediščini, tri investicije manjšega obsega v infrastrukturo na dediščini ter udeleženci vključeni v usposabljanja. Inovativnost projekta se kaže v skupnem proizvodu, ki bo sestavljen iz štirih različnih mikroproizvodov, ki bodo skupaj tvorili zanimivo celoto, z vsebino, ki bo zanimiva za široko populacijo. Vsak posamezni mikroproizvod bo zasnovan na edinstvenem izhodišču, glede na to, kaj posamezno mikroobmočje ponuja, kot tak bo skupni proizvod edinstven na območju. Čezmejno sodelovanje bo omogočilo bolj kakovosten skupni proizvod, ki bo ponudil obiskovalcem pestrejše in bolj zanimive vsebine, poleg tega pa se bodo s sodelovanjem tudi čezmejno izmenjevale izkušnje.
Description: Projektno područje koje uključuje općine Dobrovnik i Veržej te gradove Varaždin i Ludbreg je bogato različitim baštinama, a s druge strane, ruralnim proizvodima (rukotvorine, poljoprivredni proizvodi, gastro delicije i dr.), običajima, ... problem je, međutim, da okruženje ne iskorištava puni potencijal u plasiranju navedenoga kroz turizam. Sama baština je također nedovoljno prepoznata, tako da se mnogi proizvodi iz zaleđa ne nude posjetiteljima kroz priče, a isto tako, pružatelji usluga nisu adekvatno osposobljeni za to. Područje tako propušta mnoge mogućnosti, na području uključivanja baštine zajedno sa zanimljivim proizvodima iz zaleđa u ukupnu turističku ponudu. Glavni cilj projekta je izraditi i implementirati nove turističke sadržaje na tom području, na temelju aktivnog uključivanja baštine, u suradnji sa sadržajima iz zaleđa, te s tim ciljnim skupinama omogućiti nove doživljaje i, s druge strane, učinkovitije plasirati navedeno kroz održivi turizam. Promjena koju želimo postići s projektom će se odraziti kroz rezultat projekta, što će povećati privlačnost pograničnog područja zbog novog turističkog proizvoda s uključenom baštinom povezanom sa sadržajima iz zaleđa. Izravni učinci projekta će biti: uspostavljanje Zajedničkog prekograničnog turističkog proizvoda, povećani broj posjeta baštini, tri investicije manjeg opsega u infrastrukturu baštine i sudionici uključeni u osposobljavanja. Inovativnost projekta ogleda se u zajedničkom proizvodu, koji će se sastojati od četiri različita mikroproizvoda, koji će zajedno tvoriti zanimljivu cjelinu, sadržaj koje će biti zanimljiv za široku populaciju. Svaki mikroproizvod će se temeljiti na jedinstvenom polazištu, s obzirom na to što pojedino mikropodručje nudi, a zajednički proizvod će biti jedinstven na području. Prekogranična suradnja će omogućiti veću kvalitetu zajedničkog proizvoda, koji će posjetiteljima ponuditi raznolikije i zanimljivije sadržaje, a osim toga će se prekogranično razmjenjivati iskustva.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Rezultat projekta bo povečana privlačnost čezmejnega območja, zaradi novega turističnega proizvoda, ki bo vključeval naravno ter kulturno (snovno in nesnovno) dediščino, v povezavi z zanimivimi vsebinami iz zaledja. Na podlagi tega, bo na območje prišlo več obiskovalcev, vse skupaj bo pa imelo tudi širši pozitiven vpliv na območje. Tako se bo dediščina aktivneje vključevala v turizem in bo bolj prepoznavna, okolje bo bolj ozaveščeno, ustvarile se bodo nove poslovne priložnosti na podeželju in s tem nova delovna mesta, vpliv bo tudi na ohranjanje poseljenosti idr. Obiske dediščine, kar bo tudi prispevek tega projekta k programskemu kazalniku učinkov v DS T3 - povečanje obiskov dediščine (za 8.000), bomo hkrati sporočali tudi ustreznim ustanovam (SURS-u, Skupnosti naravnih parkov Slovenije, Muzejskemu dokumentacijskemu centru na hrvaškem, ...), tako bo rezultat neposredno prispeval k programskemu kazalniku rezultata 8.000 obiskov. Prispevek omenjenemu bo pa tudi posreden, in sicer, bodo zaradi projekta na območja dediščine prišli številni tudi drugi obiskovalci, ki jih ne bomo uspeli zajeti v merjenja. V DS komunikacija, v dosežku Marketinško-komunikacijska strategija, se bo izdelal načrt štetja. Možni predvideni načini štetja so naslednji: - s pomočjo IKT tehnologije, ki bo omogočala štetje obiskovalcev in bo razvita znotraj mobilne aplikacije in spletne strani, - s popisom obiskovalcev, ki si bodo ogledali predstavitveni film, - s pomočjo podatkov različnih izvajalcev turizma (agencije, društva, ...), šol in vrtcev, , ..., ki bodo na lokacije dediščine pripeljali obiskovalce, - s popisom obiskovalcev, ki bodo koristili brezplačni prevoz na dogodke na dediščino, idr. Poleg omenjenega, bo pa rezultat projekta tudi dolgoročno vplival na programski kazalnik rezultata, saj se bo le-ta uresničeval trajno, celotno okolje bo živelo z novimi vsebinami in obiskovalci bodo tudi po projektu prihajali na območje.
Expected Outputs: Rezultat projekta će biti povećana privlačnost prekograničnog područja zbog novog turističkog proizvoda koji će uključivati prirodnu i kulturnu (materijalnu i nematerijalnu) baštinu, povezanu sa zanimljivim sadržajem iz zaleđa. Na osnovu toga će u područje doći više posjetitelja, a sve zajedno će imati širi pozitivni učinak na regije. Baština će se aktivnije uključiti u turizam i postati će prepoznatljivija, okruženje će biti osviještenije, stvarati će se nove poslovne prilike i radna mjesta na selu, a imati će učinak i na očuvanje ruralne sredine i dr. Posjete baštini, što će također biti doprinos projekta programskom pokazatelju učinaka u RP T3 – povećanje posjeta baštini (za 8.000) će biti objavljene i odgovornim ustanovama (SURS-u, Zajednici parkova prirode Slovenije, Muzejskom dokumentacijskom centru u Hrvatskoj…) i tako će rezultat neposredno doprinositi programskom pokazatelju rezultata od 8.000 posjeta. Doprinos navedenome će biti i posredan i to zbog dolaska velikog broja posjetitelja baštini koji neće biti uzeti u obzir mjerenja. U RP Komunikacija, u rezultatu Marketinško-komunikacijska strategija će se izraditi plan izračuna Mogući predviđeni načini izračuna su sljedeći: - Pomoću ICT tehnologije koja omogućava brojanje posjetitelja i biti će razvijena putem mobilne aplikacije i web stranice, - Popisom posjetitelja koji će odgledati prezentacijski film, - Pomoću podataka različitih djelatnikau turizmu (agencije, društva…), škola i vrtića koji će dovoditi posjetitelje na lokacije, - Popisom posjetitelja koji koriste besplatni prijevoz na događaje na baštinama i dr. Pored navedenoga će rezultat projekta dugoročno utjecati na programski pokazatelj rezultata jer će se on ostvarivati trajno, cijelo okruženje će živjeti sa novim sadržajima i posjetitelji će dolaziti na projektno područje i nakon projekta.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Rural and peripheral development  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Connecting the green tourist offer of the hinterland with the registrated natural and cultural heritage
Project name: Povezovanje zelene turistične ponudbe zaledja z registrirano naravno in kulturno dediščino
Project name (Other language): Povezivanje zelene turističke ponude zaleđa s registriranom prirodnom i kulturnom baštinom
Project acronym: ZELENO ŽELIMO

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-12-20

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2020-02-29
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 836.515,00
European Union funding: EUR 711.037,75

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Slovene Chamber of Agriculture and Forestry - Institute of Agriculture and Forestry Murska Sobota
Lead Partner: Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Department: .
Address: Štefana Kovača, Murska Sobota, Slovenia
Website: http://www.kgz-ms.si/
Legal status: public

Department: .
Address: Puščenjakova ulica, Veržej, Slovenia
Legal status: private
Website: http://www.marianum.si/
Department: .
Address: Dobrovnik, Dobrovnik, Slovenia
Legal status: public
Website: www.bukovniskojezero.si
Department: .
Address: Ivana Padovca, Varaždin, Croatia
Legal status: public
Website: www.tourism-varazdin.hr
Department: .
Address: Trg Svetog Trojstva, Ludbreg, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.ludbreg.hr
Department: .
Address: Plese, Murska Sobota, Slovenia
Legal status: private
Website: http://itc-cluster.com
Department: Croatian Chamber of Economy, County Chamber Varaždin
Address: Rooseveltov trg, Zagreb, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.hgk.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner