Project - Živa coprnija- active preservation of mithology tradition in Pohorje and Istria

Description


Description (EN): The Maribor-Pohorje area and Istria are recognized tourist destinations, where the majority of visitors are attracted by the well-known tourist sites. This project addresses the potential of their hinterlands, Bistriško Pohorje and Central Istria, which remain undiscovered but display great potential. Attracting tourists to those locations would ensure a better dispersion of guests and decongest the most visited sites. Both hinterlands are rich in natural and cultural heritage with a unique legacy of mythical stories, legends of people, nature and history, waiting to be developed to upgrade the already uniquely diverse tourist offer and contribute to the preservation of the vulnerable intangible heritage. The main objective of the project is to ensure an active preservation of this mythical folklore, increasing the visibility of the overlooked locations and create opportunities for development. This will be achieved through an innovative integrated cross-border culture and tourism product called Living Magic–the Tales of Pohorje and Istria. The product will offer innovative ways of experiencing natural and cultural heritage through stories, which visitors will discover at guided tours, through digital media during individual exploration, by visiting the Living Magic Festival and by other attractive means of exploration. People who value, cherish and transfer intangible heritage from generation to generation are critical for its preservation, therefore this product will be developed in cooperation with all the areas; stakeholders, connected through the Living Magic platform. The product will live on through this platform even after the project ends. Living Magic will connect the areas’ different providers and destinations and enrich their overall appeal. It will attract new visitors to the Maribor-Pohorje and Istria hinterlands, creating a supportive environment for the development and creation of new jobs for the inhabitants of the two cross-border areas.
Description: Maribor-Pohorje in Istra sta uveljavljeni turistični destinaciji, ki večino gostov pritegneta v uveljavljena središča. Projekt obravnava njuni zaledni območji Bistriško Pohorje in Osrednjo Istro, ki ostajata v njuni senci, obstaja pa velik potencial, da obiskovalce, ki v regijo že prihajajo, pritegneta z inovativnimi vsebinami, s čimer bi omogočili tudi razpršitev obiska na celotno območje in razbremenitev najbolj obleganih destinacij. Obe območji sta bogati z naravno in kulturno dediščino, še posebej pa ju povezuje edinstvena bajeslovna dediščina s številnimi zgodbami o ljudeh, naravi in zgodovini območja, na podlagi katerih je moč vsebinsko obogatiti ponudbo širšega območja Pohorja in Istre. S tem bi hkrati zavarovali in ohranili ranljivo nesnovno dediščino čezmejnega območja. Glavni cilj projekta je zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre z namenom povečanja prepoznavnosti zapostavljenih delov območij ter ustvarjanja priložnosti za razvoj. To bomo dosegli z oblikovanjem inovativnega integriranega čezmejnega kulturno-turističnega proizvoda Živa coprnija – Bajke Pohorja in Istre, ki bo nudil inovativne načine doživljanja območij naravne in kulturne dediščine preko zgodb, ki jih bodo obiskovalci odkrivali na vodenih turah, samostojnem raziskovanju preko digitalnih vsebin, v okviru festivala Coprnija v živo! in s pomočjo drugih privlačnih metod. Za ohranitev nesnovne dediščine so ključni ljudje, ki jo negujejo, ohranjajo in prenašajo na nove rodove. Turistični proizvod bo zato nastal v sodelovanju vseh deležnikov območja, ki bodo povezani v platformo Živa coprnija, ki bo tudi po koncu projekta skrbela za njegovo aktivno ohranjanje . Živa coprnija bo povezala ponudnike in destinacije območja in obogatila ponudbo širšega območja. V zaledje Pohorja in Istre bo pritegnila nove obiskovalce in tako ustvarila spodbudno okolje za razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest za lokalno prebivalstvo čezmejnega območja.
Description: Maribor-Pohorje i Istra su poznate turističke destinacije koje većinu gostiju privuku u poznata središta. Projekt obrađuje njihova područja u zaleđu Bistričko Pohorje i Središnju Istru koja ostaju u njihovoj sjeni, a postoji velik potencijal da posjetitelje koji već dolaze privuku inovativnim sadržajima čime bi omogućili također raspršivanje posjeta na cjelokupno područje i rasterećenje najposjećenijih destinacija. Oba područja su bogata prirodnom i kulturnom baštinom, a još posebno ih povezuje jedinstvena bajoslovna baština s brojnim pričama o ljudima, prirodi i povijesti područja, na temelju kojih se može sadržajno obogatiti ponuda šireg područja Pohorja i Istre. Time bi se istovremeno osigurala i očuvala ranjiva nematerijalna baština prekograničnog područja. Glavni cilj projekta je osigurati aktivno očuvanje bajoslovne tradicije Pohorja i Istre u svrhu povećanja prepoznatljivosti zapostavljenih dijelova područja te stvaranja prilike za razvoj. To ćemo postići oblikovanjem inovativnog integriranog prekograničnog kulturno-turističkog proizvoda Živa štrigarija– Bajke Pohorja i Istre koji će nuditi inovativne načine doživljavanja područja prirodne i kulturne baštine preko priča koje će posjetitelji otkrivati na vođenim rutama, samostalnom istraživanju preko digitalnih sadržaja u okviru festivala Štrigarija uživo! te pomoću drugih privlačnih metoda. Za očuvanje nematerijalne baštine ključni su ljudi koji ju njeguju, čuvaju i prenose na nova pokoljenja.Turistički proizvod će stoga nastati kroz suradnju svih dionika područja koji će biti povezani u platformu Živa štrigarija koja će nakon završetka projekta također brinuti za njegovo aktivno očuvanje. Živa štrigarija će povezivati ponuđače i destinacije područja i obogatiti ponudu šireg područja. U zaleđe Pohorja i Istre privući će nove posjetitelje i tako stvoriti stimulativnu sredinu za razvoj te stvaranje novih radnih mjesta za lokalno stanovništvo prekograničnog područja.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Glavni rezultati projekta bodo: - povečana prepoznavnost zalednih območij ter naravne in kulturne dediščine Pohorja in Istre na podlagi bogate bajeslovne dediščine območij, kar bomo dosegli z razvojem in trženjem novega integriranega čezmejnega kulturno-turističnega produkta Živa coprnija – Bajke Pohorja in Istre; - povečan obisk Pohorja in Istre na osnovi novega proizvoda Živa coprnija in njegovih elementov: ture Po poteh žive coprnije Pohorja in Istre, digitalnega vodiča Živa coprnija na dlani, slikanice Zgodbe Pohorja in Istre, festivala Coprnija v živo! ter izdelanih programskih vsebin; število letnih obiskovalcev območja se bo do leta 2019 v primerjavi z letom 2017 povečalo za 3500 obiskovalcev; - izboljšano znanje ciljnih skupin za aktivno ohranjanje bajeslovne dediščine, kar bomo dosegli s pripravo in izvedbo delavnic za turistične delavce, interpretatorje, muzejske delavce, delavce v prosveti in mlade; izvedli bomo 19 delavnic in 1 študijski obisk, s katerimi bomo povečali zmogljivosti vsaj 272 oseb; - vzpostavljeno okolje za aktivno ohranjanje bajeslovne dediščine in zagotavljanje trajnosti turističnega proizvoda: vzpostavljena bo platforma deležnikov Živa coprnija, v kateri bodo povezani turistični delavci, podjetja, obrtniki, mladi, člani kulturnih in turističnih društev, mentorji umetniških skupin, predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti, razvojne agencije; - izboljšano okolje za gospodarski razvoj in povezovanje na osnovi bajeslovne dediščine območja: izdelane nove vsebine, proizvodi in storitve na osnovi novega turističnega proizvoda (izvirni spominki, ponudba ob turistični turi); - trajna ohranitev bajeslovne dediščine na podlagi zbranega gradiva in izdelane slikanice Zgodbe Pohorja in Istre. Z doseženimi rezultati bo projekt neposredno prispeval k doseganju programskega kazalnika, saj bomo s 3500 novimi obiskovalci na projektnem območju prispevali k povečanju števila obiskovalcev na programskem območju Slovenija-Hrvaška.
Expected Outputs: Glavni rezultati projekta bit će: - povećana prepoznatljivost područja i prirodne i kulturne bašt. u zaleđu Pohorja i Istre na osnovu bogate bajoslovne baštine područja, a to ćemo postići razvojem i marketingom novog integriranog prekograničn. kulturno-turističkog proizvoda Živa štrigarija - Bajke Pohorja i Istre; - povećanje posjetitelja Pohorja i Istre na osnovu novog proizvoda Živa štrigarija i njegovih elemenata: rute Putevima žive štrigarije Pohorja i Istre, digitalnog vodiča Živa štrigarija na dlanu, slikovnice Priče Pohorja i Istre, festivala Štrigarija uživo! kao i izrađenih programskih sadržaja; broj godišnjih posjetitelja područja do 2019. godine u usporedbi sa 2017.godinom povećat će se za 3500 posjetitelja; - poboljšano znanje ciljanih grupa u svrhu aktivnog očuvanja bajoslovne baštine, što ćemo postići pripremom i održavanjem radionica za turističke radnike, interpretatore, muzejske radnike, radnike u prosvjeti i mlade; održati će se 19 radionica i 1 studijski posjet, kojima će se povećati kapaciteti najmanje za 272 osobe; - uspostavljeno okruženje za aktivno očuvanje bajoslovne baštine i osiguravanje održivosti turističkog proizvoda: biti će uspostavljena platforma sudionika Živa štrigarija, u kojoj će biti povezani turistički radnici, tvrtke, obrtnici, članovi kulturnih i turističkih društava, mentori umjetničkih grupa, predstavnici lokalne i regionalne vlasti, razvojne agencije; - poboljšanje okruženja za gospodarski razvoj i povezivanje na osnovu bajoslovne baštine područja: izrađeni novi sadržaji, proizvodi i usluge na osnovu novog turističkog proizvoda (izvorni suveniri, ponuda uz turističku rutu); - trajno očuvanje bajoslovne baštine na osnovu prikupljenog materijala i izrađene slikovnice Priče Pohorja i Istre. Ostvarenim rezultatima projekt će izravno pridonijeti ostvarenju programskog pokazatelja, jer će se sa novih 3500 posjetitelja na projektnom području pridonijeti povećanju broja posjetitelja na programskog područja Slovenija-Hrvatska.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Živa coprnija- active preservation of mithology tradition in Pohorje and Istria
Project name: Živa coprnija - aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre
Project name (Other language): Živa štrigarija - aktivno očuvanje tradicije bajoslovlja Pohorja i Istre
Project acronym: ŽIVA COPRNIJA

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-12-20

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2017-08-01
Project end date: 2019-11-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 926.678,47
European Union funding: EUR 787.676,70

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): DEVELOPMENT AND INFORMATION CENTRE SLOVENSKA BISTRICA
Lead Partner: RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA
Department: -
Address: Trg svobode, Slovenska Bistrica, Slovenia
Website: www.ric-sb.si
Legal status: public

Department: -
Address: Kersnikova ulica, Ljubljana, Slovenia
Legal status: private
Website: www.beletrina.si
Department: -
Address: Trg Istarskog razvoda 1275, Pazin, Croatia
Legal status: public
Website: www.emi.hr
Department: -
Address: Rim, Zagreb, Croatia
Legal status: public
Website: www.valkulture.hr
Department: -
Address: Novi trg, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.zrc-sazu.si
Department: -
Address: Pićan, Pićan, Croatia
Legal status: public
Website: www.pican.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner