Project - Preservation of maritime heritage of the North Adriatic

Description


Description (EN): The main project goal is preservation, protection, promotion and development of the maritime heritage in the border area through the valorisation of the principles of sustainable tourism. The project will protect realistic and unrealistic maritime heritage throughout the coastal part of the border area and will use them for the development and creation of a joint tourist product. Cross-border cooperation multiplies the effect, as the joint development promises better quality and greater efficiency and exchange of tourists. Maritime heritage is a large, untapped tourism potential of both countries. Given the trend of changing habits of tourists who are becoming increasingly mobile and during their stay they wish to visit more cities and countries, small distances between destinations can satisfy their needs. In this way, we are becoming a unique tourist area. Integrated cross-border cultural tourism product will integrate contents and will increase the economic, social and cultural cross-border exchange. Tourist operators will promote the two border regions as one integrated cross-border destination by promoting the similarity of the Regions and the complementarity of the common cultural offerings. The key result will be increase in the number of visitors of the border area, increase in the number of permanently protected artifacts of maritimes realistic and unrealistic heritage (with interpretational centers, virtual museums, base of maritime heritage, technical characteristics of vessels), increase in tourism infrastructure, based on the maritime heritage (interpretation centers Nerezine, Krk, Izola and Piran, reconstruction of small boats, which will be "live" examples and showroom specimens in small harbors and on regattas), increase in the number of educated children and visitors about marine crafts and arts (Academy of marine crafts and skills) and identification of the whole coastal frontier area as a single tourist destination.
Description: Glavni cilj projekta je ohranjanje, zaščita, promoviranje ter razvoj pomorske dediščine obmejnega področja skozi valorizacijo po načelih trajnostnega turizma. Projekt bo na celotnem obalnem delu obmejnega območja maksimalno zaščitil stvarno ter nestvarno pomorsko dediščino ter jo z nizem aktivnosti sistematično izkoristil za razvoj in ustvarjanje skupnega turističnega produkta. Čezmejno sodelovanje multiplicira učinek, saj skupen razvoj zagotavlja boljšo kvaliteto ter večjo uspešnost in izmenjavo turistov. Pomorska dediščina je velik, neizkoriščen turistični potencial obeh držav. Glede na trend spreminjanja navad turistov, ki so vse bolj mobilni in si tekom svojega bivanja želijo obiskati več mest ter držav, lahko majhne razdalje med destinacijami na tem področju odlično zadovoljijo njihove potrebe. Na ta način postajamo edinstveno turistično območje. Integrirani čezmejni kulturno-turistični produkt bo povezoval vsebine ter bo povečal ekonomsko, družbeno in kulturno čezmejno izmenjavo. Turistični subjekti bodo promovirali dve čezmejni regiji kot eno integralno čezmejno destinacijo s promoviranjem podobnosti regij in komplementarnosti skupne kulturne ponudbe. Ključni rezultat bo povečanje števila obiskovalcev na obmejnem območju, povečanje števila trajno zaščitenih artefaktov pomorske stvarne ter nestvarne dediščine (z interpretacijskimi centri, virtualnimi muzeji, bazo pomorske dediščine, tehničnimi karakteristikami plovil), povečanje turistične infrastrukture, ki temeljijo na pomorski dediščini (interpretacijski centri v Nerezinah, Krku, Izoli in Piranu, obnova malih bark, ki bodo „živi“ primeri in izložbeni primeri v majhnih lukah ter na regatah), povečanje števila izobraženih otrok in obiskovalcev o pomorskih obrteh in veščinah (Akademija pomorskih obrti in veščin) ter prepoznavanje celotnega obalnega čezmejnega območja kot enotne turistične destinacije (z intenzivno skupno promocijsko kampanjo).
Description: Glavni cilj projekta je očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj pomorske baštine pograničnog područja kroz valorizaciju na načelima održivog turizma. Projekt će na cijelom obalnom dijelu pograničnog područja maksimalno zaštiti postojeću materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu te ju kroz niz mjera sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod. Prekogranična suradnja multiplicira efekt jer zajednički razvoj garantira veću kvalitetu, uspješnost i razmjenu turista. Pomorska baština je velik neiskorišteni turistički potencijal obje države. S obzirom na trend promjene navika turista koji su sve više mobilni i za vrijeme svog boravka žele posjetiti više mjesta i država, male udaljenosti između destinacija u cijelom području to mogu izvrsno zadovoljiti. Na taj način postajemo jedinstveno turističko područje. Integralni prekogranični kulturno-turistički proizvodi povezati će sadržaje te povećati ekonomsku, društvenu i kulturnu prekograničnu razmjenu. Turistički subjekti promovirati će dvije prekogranične regije kao jednu integralnu prekograničnu destinaciju, promovirajući sličnosti regija i komplementarnost zajedničke kulturne ponude. Ključni rezultati biti će povećanje broja posjetitelja u pograničnom području, povećanje broja trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine (kroz interpretacijske centre, virtualni muzej, bazu pomorske baštine, tehničke karakteristike plovila), povećanje turističke infrastrukture temeljene na pomorskoj baštini (interpretacijski centri u Nerezinama, Krku, Izoli i Piranu, obnova malih barki koje će biti živi primjeri i izlošci u lučicama i na regatama), povećanje broja educirane djece i posjetitelja o pomorskim zanatima i vještinama (Akademija pomorskih zanata i vještina) i prepoznavanje cijelog obalnog pograničnog područja kao jedne turističke destinacije (kroz intenzivnu zajedničku promotivnu kampanju).
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Projekt bo z uporabo sistematičnega pristopa trajno zaščitil večji del bogate pomorske materialne in nematerialne dediščine obmejnega območja skozi valorizacijo po načelih trajnosti. Z uporabo metodologije, ki obsega integracijo pomorske dediščine (muzeje in stara plovila v pristaniščih) in turistično aktivne storitve (dogodke in delavnice Akademije pomorskih obrti in veščin) se bodo sistematično dosegli ciljni rezultati s pomočjo Centra odličnosti in promocij. Ključni rezultati bodo povečevanje števila obiskovalcev obmejnega območja, povečevanje števila trajno zaščitenih artefaktov pomorske materialne in nematerialne dediščine (skozi interpretacijske centre, virtualne muzeje, bazo pomorske dediščine, tehnične karakteristike plovil), povečevanje turistične infrastrukture zasnovane na pomorski dediščini (interpretacijski centri v Nerezinah, Krku, Izoli in Piranu, obnova malih bark, ki bodo primerki in eksponati v pristaniščih in na regatah, povečanje števila izobraženih otrok in obiskovalcev o pomorskih obrteh in veščinah (Akademija pomorskih obrti in veščin) in prepoznavanje celotnega obalnega območja kot ene turistične destinacije (skozi intenzivno in skupno promocijsko kampanjo). Projekt bo prispeval k Programskem rezultatu „6cRI Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju'' s prispevanjem k zviševanju obiskov tudi v že obstoječih muzejev, galerij in parkov na projektnem območju.
Expected Outputs: Projekt će sustavnim pristupom trajno zaštiti veći dio bogate pomorske materijalne i nematerijalne baštine pograničnog područja kroz valorizaciju na načelima održivosti. Želja je postaviti cijelo obalno pogranično područje kao jednu turističku destinaciju. Implementiranjem metodologije koja podrazumijeva integraciju očuvanja pomorske baštine (kroz muzeje i stare barke u lučicama) i turistički atraktivne sadržaje (manifestacije i radionice Akademije pomorskih zanata i vještina) sustavno vođenom kroz Centre izvrsnosti i promocije ostvariti će se ciljani rezultati. Ti ključni rezultati biti će povećanje broja posjetitelja u pograničnom području, povećanje broja trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine (kroz interpretacijske centre, virtualni muzej, bazu pomorske baštine, tehničke karakteristike plovila), povećanje turističke infrastrukture temeljene na pomorskoj baštini (interpretacijski centri u Nerezinama, Krku, Izoli i Piranu, obnova malih barki koje će biti živi primjeri i izlošci u lučicama i na regatama), povećanje broja educirane djece i posjetitelja o pomorskim zanatima i vještinama (Akademija pomorskih zanata i vještina) i prepoznavanje cijelog obalnog pograničnog područja kao jedne turističke destinacije (kroz intenzivnu zajedničku promotivnu kampanju). Projekt će doprinijeti Programskom rezultatu „6cRI Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području“ na način da će doprinijeti i povećanju posjeta postojećih muzeja, galerija i parkova u projektnom području.

Thematic Information


Thematics: Coastal management and maritime issues  Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Preservation of maritime heritage of the North Adriatic
Project name: Ohranitev pomorske dediščine Severnega Jadrana
Project name (Other language): Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana
Project acronym: Mala barka 2

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2016-10-01
Project end date: 2019-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 2.164.455,00
European Union funding: EUR 1.839.786,75

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): County of Primorje and Gorski Kotar
Lead Partner: Primorsko-goranska županija
Address: Adamićeva, Rijeka, Croatia
Website: http://www.pgz.hr/
Legal status: public

Address: Ljubljanska ulica, Izola, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.izola.eu/
Address: Cankarjevo nabrežje, Piran, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.pomorskimuzej.si/
Address: Obala P. Budicin, Rovinj, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.batana.org/hr/
Address: Tartinijev trg, Piran, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.piran.si/
Address: Sončno nabrežje, Izola, Slovenia
Legal status: public
Website: http://izola.si/
Address: Nikole Tesle, Opatija, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.kvarner.hr/
Address: Muzejski trg, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: http://ppmhp.hr/

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner