Project - Grenspark Groot Saeftinghe

Description


Description (EN): Interreg Flanders-Netherlands has consented to a contribution of 1.4 million euros for the Groot-Saeftinghe Border Park, an ambitious project by the Flemish and Dutch governments benefiting nature in and around the unique nature reserve of The Sunken City of Saeftinghe. In the Flemish-Dutch long-term vision for the Scheldt estuary, the Flemish and Dutch governments earlier agreed that the deepening of the Western Scheldt and the nature compensation in the Hedwige and Prosper polders should go hand in hand with further optimisation of cross-border nature conservation. This is currently being done by means of the biodiversity measures in the European Interreg Groot-Saeftinghe Border Park project. It is a concrete cross-border project that not only fits in perfectly with Interreg Flanders-Netherlands' objectives, but also offers the opportunity of a joint approach, as the project area is located geographically on the border and therefore necessitates Flemish-Dutch collaboration. With the nature development in the Hedwige Polder, Prosper Polders, Doel Polder and the Nieuwe Arenberg Polder bordering on The Sunken City of Saeftinghe, an enormous, continuous estuarine nature reserve is being created, a true cross-border nature park. The project focuses on three activities: the recovery of bird biodiversity, optimisation of the estuarine nature and the eco-hydrologic recovery of the areas inside the dikes. To achieve these objectives, breeding islands, a fish passage, a tower, a bunker and boxes for bats and numerous other large and small landscape elements are being created. All based on a joint Flemish-Dutch vision for nature conservation.
Description: Interreg Vlaanderen-Nederland heeft goedkeuring verleend aan een bijdrage van 1,4 miljoen euro voor ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’, een ambitieus project van Vlaamse en Nederlandse overheden ten behoeve van de natuur in en rond het unieke natuurgebied het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’. In de Vlaams-Nederlandse lange termijnvisie voor het Schelde-estuarium kwamen de Vlaamse en Nederlandse regeringen eerder overeen dat de verdieping van de Westerschelde en de natuurcompensatie in de Hedwige- en Prosperpolders gepaard dienden gaan met een verdere optimalisering van het grensoverschrijdend natuurbeheer. Dit gebeurt nu via de biodiversiteitsmaatregelen in het Europees Interreg-project ‘Grenspark Groot-Saeftinghe. Het is een concreet grensoverschrijdend project dat niet alleen goed aansluit bij de doelstellingen van Interreg Vlaanderen-Nederland maar ook een kans biedt tot een gezamenlijke aanpak omdat het projectgebied geografisch op de grens ligt en daardoor noopt tot Vlaams-Nederlandse samenwerking. Met de natuurontwikkeling in de Hedwigepolder, Prosperpolders, Doelpolder en de Nieuwe Arenbergpolder aangrenzend aan het Verdronken Land van Saeftinghe ontstaat een enorm aaneengesloten estuarien natuurgebied, een volwaardig grensoverschrijdend natuurpark. In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Om die doelen te bereiken worden broedeilanden, een vispassage, een toren, bunker en kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen aangelegd. Dit alles vanuit een gezamenlijke, Vlaams-Nederlandse natuurvisie.

Thematic Information


Thematics: Sustainable management of natural resources  
Specific Objective: Protection and restoriation of biodiversity, soil protection and restoration as well as promotion of ecosystem services through joint approach towards environmental issues in the economic intensively used cross border region
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6d) protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure


Project Summary


Project name (EN): Grenspark Groot Saeftinghe
Project acronym: Grenspark Groot Saeftinghe

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-08-08

Web: http://grensparkchallenge.eu

Project start date: 2016-04-01
Project end date: 2020-03-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 2.790.111,71
European Union funding: EUR 1.395.055,86

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): EGTS Linieland van Waas en Hulst
Lead Partner: EGTS Linieland van Waas en Hulst
Address: Burgemeester Omer De Meyplein 1, Sint-Gillis-Waas, Belgium
Legal status: public

Address: Steenstraat 25, Ekeren, Belgium
Legal status: private
Address: Brugstraat 51, Wilhelminadorp, Netherlands
Legal status: public
Address: Havenhuis - Zaha Hadidplein 1 1, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Thonetlaan 102 bus 2, Antwerpen, Belgium
Legal status: public
Address: Abdij 6, 4331 BK, Netherlands
Legal status: public
Address: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, Gent, Belgium
Legal status: public
Address: Havenstraat 44, Hasselt, Belgium
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner