Project - Common development of a TALENT program - Learning Innovative Forms of Education

Description


Description (EN): Many programs are designed to manage manpower talents in business and service sectors, but not a clear program exists for managing students’ talents in partner schools. Based on their social, economic and cultural needs and possibilities the educational institutions on the two sides of the border incorporate teaching methodologies and tools into their educational programs in the way which will fit to the local specialties and serve the needs of their own students. But the key to the continuing professional development of teachers and education is the exchange of experiences in innovations and methodological knowledge with colleagues from other institutions and countries. The main objective of the project - through providing space for exchange of experiences and know-how transfer between the two partner schools in the field of talent management - is to jointly develop an improved and innovative program for gifted students. The project has two primary target groups: - students: in the 8th-11th classes of the partner schools the development of the talented students will be performed with solution focused approach, - school teachers: from each partner school teachers will be trained to up-to-date talent management methods and they will have the possibility to transm.it knowledge and share experiences on the workshops The main elements of the program: - joint training of teachers on solution focused methodology, mentoring and life skills, - joint workshops for teachers for introducing and discussion of innovative teaching methods, - joint student camps, - classes taught by exchange teachers in each partner school, - manual on best practices and impact assessment. The program is an opportunity for involved students to recognise each other's culture and environment. Through the dissemination of the newly developed methodology schools will be able to connect with other educational institutions in the border region sharing knowledge and experiences.
Description: Az üzleti és szolgáltatási szektorban számos tehetséggondozó program létezik, de a pályázó iskolákban nincsenek még kiforrott irányok. Az oktatási intézmények a határ két oldalán a saját társadalmi, gazdasági és kulturális igényeikhez és helyi specialitásaikhoz, lehetőségeikhez illő, valamint a saját diákjaik számára megfelelő tanítási módszereket és eszközöket illesztik oktatási programjaikba. De a tanárok és az oktatás folyamatos szakmai fejlődéséhez, az innovációk és új módszertani ismeretek elsajátításához a kulcs a más intézmények és országok szakembereivel való tapasztalatcsere. A projekt fő célja – teret biztosítva a tapasztalatok és a know-how átadásának a két partner iskola között a tehetséggondozás területén -, hogy közösen kerüljön kidolgozásra egy továbbfejlesztett és innovatív program a tehetséges diákok számára. A projekt elsődleges célcsoportjai: - Diákok: a 8-11. osztályos tanulók fejlesztése a megoldásfókuszú módszertan segítségével, - Tanárok: a partner iskolák pedagógusai korszerű tehetség menedzsment módszereket ismernek meg, műhelymunkák keretében pedig megoszthatják tapasztalataikat és elmélyíthetik tudásukat. A program fő elemei: - Tanárok közös továbbképzésére a megoldásfókuszú módszertan, mentori és életvezetési készségek területén, - Közös műhelymunka a tanárok számára az innovatív tanítási módszerek megismerésére és feldolgozására, - Közös diák táborok, - Cseretanár program, - Kézikönyv a legjobb gyakorlatokról és a program hatásvizsgálata. A projekt lehetőséget teremt arra, hogy a diákok olyan közös produktumokat készítsenek, amely egymás kultúrájának és környezetének, iskolájának bemutatását és elismerését célozzák meg, valamint részt vegyenek olyan programokon, amelyek az egymástól való tanulás lehetőségét teremtik meg. Az újonnan kifejlesztett módszer megismertetése más oktatási intézményekkel is a határ menti régióban, tovább gyarapíthatja a közös tudást és tapasztalatokat.
Description: V sektore obchodu a služby je mnoho programov pre rozvíjanie talentov, ale tieto smery ešte nie sú v školách vyzreté. Na oboch stranách štátnych hraníc školské inštitúcie si do školského vzdelávacieho programu začleňujú pre svojich žiakov vzdelávacie metódy a učebné pomôcky podľa vlastných spoločensko–hospodársko–kultúrnych potrieb a miestnych podmienok, špecialít a potenciálov. Kľúčom pre stály profesijný rozvoj vzdelávania, pre rozvoj učiteľov a získavanie inovácií a nových metodických poznatkov je výmena skúseností medzi odborníkmi iných inštitúcií a krajín. Hlavným cieľom projektu - vyhradený priestor a prenos skúseností i know-how medzi dvoma partnerskými školami v oblasti rozvíjania talentovaných žiakov, aby sa vypracoval jeden vylepšený inovačný program pre talentovaných žiakov. Prvoradá cieľová skupina projektu: -študenti: pomocou metodiky zameranej na riešenie rozvoja žiakov 8.-11. ročníkov, -učitelia: pedagógovia partnerských škôl spoznajú metódy moderného menedžmentu talentov, v rámci workshopov podelia sa so svojimi skúsenosťami a svojimi znalosťami. Hlavné prvky programu: -Spoločné ďalšie vzdelávanie učiteľov zameranej na metodiku v oblasti mentorstva a zručností pre život, -Spoločné workshopy pre učiteľov pre spoznanie a spracovanie inovačných vzdelávacích metód, -Spoločné študentské tábory, -Výmenný program učiteľov, -Príručka z najlepšieho cvičenia z praxe a posudok vplyvu programu. Projekt dá príležitosť na to, aby žiaci vytvorili také spoločné produkty, ktoré sa zameriavajú na prezentáciu a uznanie vzájomnej kultúry, prostredia a školy, a aby sa zúčastnili na takých programoch, ktoré vytvoria možnosť učenia sa navzájom. Prezentácia novej rozvitej vylepšenej metódy v iných vzdelávacích inštitúciách v pohraničnom regióne, by mohla ďalej rozšíriť znalosti a skúsenosti pedagógov.
Expected Results (EN): • Joint opening and closing conferences with approx. 50 participants in Slovakia and 80 in Hungary, • training of teachers on solution focused methodology, mentoring and life skills in Budapest with 20 participants from Hungary and 10 from Slovakia, • 4 joint workshops for teachers with 10 participants from Slovakia and 20 from Hungary for introducing and discussion of innovative teaching methods used by each partner, • 4 study groups for gifted students will be formulated for testing the developed program, • 2 joint student camps with 60 participant students/event, • 8-8 lessons taught by exchange teachers in each partner school, • 20 coaching sessions for teachers, • Recording a video about the use of the newly deveveloped methodology for educational purposes, • Elaboration of a manual on the training material, the results of the workshops, study groups, teacher exchange and on the best practices used during the student camps of the program (HU, SK languages), • Brochure - summary of project results in three languages (HU,SK,EN), • Preparation of an impact assessment study to measure the effectiveness of the program (HU, SK. As a result of the project the talent development activities of the institutions will be improved, the professional relations will be expanded across the border and the cooperation of partner schools will be strenghtened.

Thematic Information


Thematics: Education and training  
Specific Objective: Improving the level of cross border inter-institutional cooperation and broadening cross border cooperation between citizens
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Common development of a TALENT program - Learning Innovative Forms of Education
Project acronym: TALENTED LIFE

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2017-11-07

Web: http://www.skhu.eu/

Project start date: 2017-10-01
Project end date: 2019-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 139.740,00
European Union funding: EUR 118.779,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Lead Partner: Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Address: Kossuth tér 2., Budapest XVIII. district, Hungary
Legal status: public

Address: Skolska 13, Moldava nad Bodvou, Slovakia
Legal status: public
Website: www.salkahazi-sara.edupage.org

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner