Project - Struggle of Addicts on Drugs

Description


Description (EN): Both partners of the project are working in field of resocialization of addicts with different addictions into their communitities. As this sensitive issue is continuously changing expecially looking at the international spread of the drug addiction issues and its systems, it is necessary to continuously learn, follow and develop the therapeutic techniques and develop international cooperation of institution in this field, so they can present each other the best practices and the most efficient ways how to work with their clients to ensure their long term and succesfull recovery. As the major problem their stated „A lack of legal claim of therapeutic care on both sides of the border”, which results from the fact, that the re-integraction of the addicts into the society is not supported by a traditional health or drug treatment, their reintegration can be achieved by different therapeutic techniques oriented on personal development or creation of a new lifestyle. Within this main program they also stated 3 main groups: lack of cooperation in this field; lack of therapeutic infrastructure resp. an overload of the professionals involved. There is a major lack of cooperation among the organization from Slovakia and Hungary dealing with reintegration of addicts, as well as lack of ways of familiariziation of the therapeutic techniques used in the organizations in these two countries. Within the lack of cooperation we can mention a need of a creation of a short video presenting different techniques used within different organization, as well as a need of common meetings, competitions, programs as well as a lack of applications of the latest drug addiction treatment techniques. In order to reach a more effective cooperation it is necessary to develop the infrastructure, first of all because of the shortages and limitations within the therapeutic toolbar. The project offers solutions for these problems.
Description: Mindkét projekt partner különböző függőségű (szenvedély beteg) közösségben dolgozik az emberek társadalmi visszailleszkedésének terén. Mivel e kényes probléma folyton változik, különösen, ami a drogfüggőségi problémák nemzetközi terjesztését illeti, szükséges folyamatosan tanulni, követni/figyelni, terápiás módszereket fejleszteni és az intézmények nemzetközi együttműködését kiépíteni e téren, hogy egymással ismertessék a legjobb és legsikeresebb munkamódszerek a kliensekkel a hosszú és sikeres gyógyulás érdekében. Fő problémaként a "terápiás kezelés létjogosultságának hiányát" jelölték meg, melyet az a tény indokol, hogy a szenvedélybetegek reintegrációja elsősorban nem egészségügyi, ill. gyógyszeres kezelést igényel, hanem személyiségfejlesztést, új életforma kialakítását, ami terápiás módszerek segítségével valósítható meg. A legsúlyosabb problémán belül három fő csoportot jelöltek meg: az együttműködés hiányát e szakterületen; a terápiás infrastruktúra hiányosságát, valamint a segítők túlterheltségét. A szlovákiai és a magyarországi szenvedélybetegek reszocializációjával foglalkozó intézmények közötti együttmüködés hiányt szenved, ebből kifolyólag a két ország intézményeiben alkalmazott terápiás módszerek megismerése is. Az együttmüködés hiányán belül megemlítendő a több szervezet több módszerét bemutató közös film hiánya, közös találkozók, versenyek, programok hiánya, valamint az újonnan megjelenő drogok kezelési módszereinek hiánya. A hatékony munka érdekében a terápiás infrastruktúra is fejlesztésre szorul, elsősorban a terápiás eszköztár hiányosságai miatt. A projekt ezen nevesített problémákra alkalmas megoldást nyújtani.
Description: Obaja partneri projektu pracujú v odbore resocializácie ľudí s rôznymi závislosťami do spoločnosti. Keďže sa tento citlivý problém neustále mení, hlavne čo sa týka medzinárodného rozširovania problémov drogovej závislosti, je potrebné sa neprestajne učiť, sledovať, vyvíjať terapeutické techniky a budovať medzinárodnú spoluprácu inštitúcií v tomto obore, aby si navzájom mohli prezentovať najlepšie a najúspešnejšie metódy práce so svojimi klientmi za účelom zabezpečenia ich dlhodobého a úspešného zotavenia. Za hlavný problém si partneri stanovili nedostatočné opodstatnenie existencie a využívania terapeutických služieb, ktoré vyplýva hlavne z faktu, že reintegrácia závislých osôb si nevyžaduje klasickú zdravotnú resp. medikamentóznu liečbu, ale podporu rozvoja osobnosti, či vytvorenie nového životného štýlu, ktoré sa dajú dosiahnuť len prostredníctvom terapeutických metód. V rámci tohto hlavného problému si stanovili 3 hlavné skupiny: nedostatočná spolupráca v tejto oblasti; nedostatočná terapeutická infraštruktúra; resp. pracovná preťaženosť osôb pracujúcich v tejto oblasti. V súčasnosti je spolupráca inštitúcií pracujúcich v tejto oblasti na oboch stranách hranice nepostačujúca, čoho dôsledkom je, že nemajú ani možnosť vzájomne spoznávať aplikované terapeutické techniky. V rámci nedostatočnej spolupráce je dôležité spomenúť aj nedostatok spoločných stretnutí, súťaží, programov, oboznámenie sa s novými spôsobmi liečby drogových závislostí, resp. fakt, že neexistuje žiadny krátky spoločný film, ktorý by prezentoval a predstavil inštitúcie zaoberajúce sa touto problematikou. V záujme zefektívnenia práce je nevyhnutné tiež rozvíjanie terapeutickej infraštruktúry a to hlavne z dôvodu súčasnej absencie technologického prostredia potrebného k úspešnej terapii. Projekt ponúka riešenie práve na tieto problémy.
Expected Results (EN): Activities included in this project are built on each other and will be implemented at the same time. First of all they will take part on a week long study visit in the partner organization, where they will be able to discuss the best practises of the applied therapeutic methods within a workshop. A lasting exchange of common best practises, where partners will discuss this issue within a common workshop. After this the clients of the organizations will visit each others organizations, and will be able to share their experiences with each other. All the activities will be accompanied by continuous filming, which final result will be a short video representing different techniques applied within the partner organizations. Our aim is also to create the relevant therapeutic infrastructure (gym building and equipment, fitness equipment, for the film making) and cooperation in the border regions. Pararelly with these activities will the partners realise other activities (events, educations, trainnings, workshops, conferencies). Common management team will be responsible for the effective management of the whole project. All activities included in the project support the long term cooperation among the instituation in the border region.

Thematic Information


Thematics: Health and social services  Social inclusion and equal opportunities  
Specific Objective: Improving the level of cross border inter-institutional cooperation and broadening cross border cooperation between citizens
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Struggle of Addicts on Drugs
Project acronym: SAD

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-04-05

Web: www.resoc.eu

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2018-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 265.037,00
European Union funding: EUR 225.281,45
Cost of infrastructure: EUR 75.000,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Nádej - Reménység, n.o.
Lead Partner: Nádej - Reménység, n.o.
Address: Hlavná 196, Veľké Kosihy, Slovakia
Website: www.resocializacia.sk
Legal status: private

Address: József utca 49., Budapest, Hungary
Legal status: private
Website: www.megallo.org

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner