Project - A cross-regional platform to move technological biopolymers from the labs to the market

Description


Description (EN): All project partners will benefit from the development of this pilot technology through a movement of technological, social and environmental innovation and the strengthening of connections and synergies between companies, research centres and universities. The cross-regional online platform will promote the convergence of interested individuals, contributing to the commercialisation of technologies and products, therefore achieving an increased value of the production chain.
Description: Tutti i partner del progetto trarranno beneficio dallo sviluppo di questa tecnologia pilota attraverso il trasferimento di innovazione tecnologica, sociale e ecologica e attraverso il rafforzamento dei legami e delle sinergie tra le aziende, i centri di ricerca e l’Università. La piattaforma tecnologica transregionale faciliterà la convergenza di portatori di interesse, contribuendo alla commercializzazione di tecnologie e prodotti ed ottenendo così una aumento del valore della catena produttiva.
Description: Vsi Pprojektni partnerji bodo preko prenosa tehnologij, socialnih in eko-inovacij, ter krepitve povezav in sinergij med podjetji, raziskovalnimi in razvojnimi centri ter na področju visokimega šolstvoma imeli koristili od razvitovoja te pilotnoe tehnologijoe. Nenazadnje bo tudi Sskupna nadregionalna tehnološka platforma bo omogočilalajšala združevanje novih zainteresiranih skupin, ter prispevala preko komercializacije tehnologije in izdelkov prispevala k razvojuz doseganjem poglobitve v verigei vrednosti.
Expected Results: Istituire una nuova piattaforma tecnologica, per rafforzare la collaborazione tra gli enti di ricerca e i principali attori economici, per lo sviluppo di tecnologie pilota per biopolimeri avanzati. Il progetto dovrebbe contribuire positivamente all’obiettivo specifico del programma di cooperazione transfrontaliera, con la piattaforma tecnologica che porrà le basi per iniziative imprenditoriali innovative, promuovendo al contempo il necessario scambio di conoscenze, tecnologia e innovazione.
Expected Results: Glavni cilj projekta je vzpostavitev nove tehnološke platforme s krepitvijo sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi gospodarskimi deležniki za pospešitev razvoja pilotne tehnologije naprednih biopolimerov. Glede na pričakovanja bo projekt pozitivno prispeval k specifičnim ciljem programa za čezmejno sodelovanje, in sicer z omenjeno tehnološko platformo, ki bo tlakovala pot inovativnim poslovnim pobudam, hkrati pa spodbujala potrebno izmenjavo znanja, tehnologije ter inovacij.
Expected Outputs: Il progetto proposto in primo luogo rafforzerà la collaborazione e incrementerà le sinergie tra gli attori chiave dell'innovazione nel campo dello sviluppo dei biopolimeri, nei settori pubblici e privati, all'interno dell’area del programma, attraverso il loro impegno concreto nello sviluppo di prodotti pilota biopolimerici. La loro collaborazione nel processo di sviluppo del prodotto avrà lo scopo di stabilire un flusso di informazioni sostenibile per lo sviluppo di prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, attuali e futuri, nell’area del programma, in modo da aumentare la competitività e stimolare la crescita economica. Inoltre questo progetto, con la costituzione di una piattaforma tecnologica transregionale, fornirà i mezzi e lo spazio per migliorare l'accesso alla conoscenza e creare opportunità per l'impegno concreto nel campo del trasferimento tecnologico, della ricerca traslazionale, dell’innovazione e della tecnologia in settori prioritari in comune tra i partner. Particolare attenzione sarà posta nel mettere in contatto le PMI con grandi realtà regionali già affermate, in quanto rappresentano gli attori principali in termini di potenziale creazione di nuovi posti di lavoro all'interno dell’area del programma.
Expected Outputs: Predlagani projekt bo prvenstveno ojačil sodelovanje in povečal medsebojno povezavo med ključnimi deležniki inovacij na področju razvoja bio-polimerov tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja znotraj programskega območja, in sicer preko njihove neposredne vključenosti v pilotni razvoj bio-polimernega proizvoda. Njihovo sodelovanje in postopek razvoja proizvoda(-ov) bo ciljal na vzpostavitev trajnostnega pretoka informacij za trenutne in bodoče proizvode z dodano vrednostjo ter pripadajo razvoj storitev v programskem območju, da bi na ta način povečali konkurenčnost in spodbudili gospodarsko rast. Projekt BioApp bo z vzpostavitvijo nad-regionalne tehnološke platforme ustvaril sredstva in prostor za povečanje dostopa do znanja ter tako ustvaril priloznost za neposredno vključevanje na področju prenosa tehnologij, translacijskih raziskav, inovacij in tehnologij na skupnih prednostnih področjih med partnerji. Posebno pozornost bomo posvečali povezovanju MSP z večjimi, že uveljavljenimi regijskimi igralci, saj slednji predstavljajo glavno gonilno silo z ozirom na zmoznost ustvarjanja novih delovnih mest znotraj programskega območja.

Thematic Information


Thematics: Knowledge and technology transfer  
Specific Objective: Strengthen the cooperation among key actors to promote the knowledge transfer and innovative activities in key sectors of the area
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name (EN): A cross-regional platform to move technological biopolymers from the labs to the market
Project name: Piattaforma transregionale per il trasferimento di biopolimeri tecnologici dalla ricerca al mercato
Project name (Other language): Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga
Project acronym: BioApp

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-07-05

Web: https://www.ita-slo.eu/BioApp

Project start date: 2017-01-10
Project end date: 2020-03-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.265.587,29
European Union funding: EUR 1.075.749,20

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Kemijski inštitut Odsek za katalizo in reakcijskoinženirstvo
Lead Partner: Kemijski inštitut Odsek za katalizo in reakcijskoinženirstvo
Address: Hajdrihova ulica 19, Ljubljana, Slovenia
Website: www.ki.si
Legal status: public

Address: Via E. Weiss 2, Trieste, Italy
Legal status: public
Website: www.units.it
Address: Tovarniška cesta 26, Ajdovščina, Slovenia
Legal status: private
Website: www.cobik.si
Address: Via Licio Giorgieri 5, Trieste, Italy
Legal status: private
Website: www.biopolife.com
Address: Tehnološki park 21, Ljubljana, Slovenia
Legal status: private
Website: www.aciesbio.com

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner