Project - Fishing - Agriculture: Participation and cross-border innovation

Description


Description (EN): The aim of the project is to raise awareness with regards to the opportunities by innovations in fishing, aquaculture and agriculture in the Gulf of Trieste and the Italian and Slovene Karst. Local communities are challenged (CLLD approach) to encourage companies to bring up their innovations needs. Companies are directly involved in the project activities, working side-by-side with the generators of innovations on the applications of the solutions proposed by the scientific and technological research.
Description: Con il progetto si intende aumentare la consapevolezza delle opportunità offerte dall’innovazione nella pesca, acquacoltura e agricoltura nel Golfo di Trieste e sul Carso italiano e sloveno. Le comunità locali vengono interessate (approccio CLLD) nell’incoraggiare l’emersione dei fabbisogni di innovazione delle imprese. Queste ultime sono coinvolte direttamente nelle attività del progetto, con l’affiancamento dei generatori di innovazione nell’applicazione delle soluzioni offerte dalla ricerca scientifica e tecnologica.
Description: Projektne dejavnosti so namenjene povečanju ozaveščanja priložnosti, ki jih ponujajo tehnološke inovacije za podjetja s področja, ki se ukvarjajo s kmetijstvatvom, ribištvaom in akvakultureo v Tržaškem zalivu ter na slovenskem in italijanskem delu Krasa. CLLD pristop vk projektu vključuje lokalne skupnosti pri ugotavljanju inovacijskih potreb podjetij. Le-te ustvarjalci inovacij neposredno vljučujejo v dejavnosti projekta in vjih peljejo po poteh, ki jih ponuja znanstveno in tehnološko raziskovanje.
Expected Results: Adozione di un approccio di open innovation e CLLD per il trasferimento dei risultati della ricerca dai generatori di innovazione alle imprese dei settori dell’agricoltura e della pesca – acquacoltura, con implementazione di azioni pilota per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi. Promozione e pianificazione della cooperazione tecnologica transfrontaliera mediante il rafforzamento e la creazione di partenariati, reti e cluster fra imprese e soggetti impegnati in ricerca e sviluppo.
Expected Results: Sprejem pristopa open innovation in CLLD za prenos rezultatov raziskav od ustvarjalcev inovacij v gospodarstvo na področju kmetijstva in ribolova – akvakulture, z izvajanjem pilotnih dejavnosti za razvoj inovativnih postopkov in proizvodov. Promocija in načrtovanje tehnološkega čezmejnega sodelovanja s krepitvijo in ustvarjanjem partnerstev, mrez in grozdov podjetij ter ziskovalnorazvojnih centrov.
Expected Outputs: Predisposizione di un piano strategico transfrontaliero del trasferimento tecnologico redatto con approccio bottom-up, sulla base della mappatura dei fabbisogni e delle soluzioni. Trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca e delle soluzioni tecnologiche - Tramite un’analitica mappatura territoriale delle necessità tecnologiche espresse dalle imprese e dei soggetti impegnati in ricerca e sviluppo, si prevede di raggiungere un quadro complessivo del fabbisogno transfrontaliero di innovazione tecnologica delle imprese settoriali (nel settore della Pesca e dell’agricoltura). Esso costituirà la base sia per indirizzare le attività progettuali, sia per evidenziare le linee guida di una strategia settoriale, che si allineerà alle vision delle strategie e dei Piani di sviluppo locale. Il progetto si porrà pertanto come momento di attuazione concreta dell’approccio CLLD perseguito dai Gruppi di Azione Locale, traducendo, con modalità di innovazione aperta, le necessità espresse dalle comunità imprenditoriali in attività di supporto e progetti pilota di trasferimento tecnologico. Il percorso disegnato dal Progetto per avvicinare le imprese ai risultati della ricerca porterà ad aumentare la predisposizione delle imprese e degli operatori di pesca, agricoltura verso l’innovazione tecnologica. Questo genererà un incremento nel numero degli operatori che collaboreranno con i centri di ricerca, e le imprese ad esse collegati individuando modalità innovative nei prodotti o nei processi produttivi. L’orientamento dell’attività avrà il risultato di favorire la costituzione di una rete diffusa di realtà di ricerca e sviluppo in un ambiente di innovazione aperta, accrescendo le aggregazioni di imprese e rafforzando il sistema ricerca-imprese.
Expected Outputs: Priprava strateškega čezmejnega načrta za prenos tehnologij, izdelana po načelu od spodaj navzgor na osnovi ugotavljanja potreb in rešitev. Prenos rezultatov raziskav in tehnoloških rešitev v gospodarstvo - Z analitičnim teritorialnim ugotavljanjem tehnoloških potreb, ki jih zaznavajo podjetja in raziskovalno-razvojne ustanove, je predvideno ugotavljanje skupnih čezmejnih tehnološko-inovacijskih potreb za podjetja na obravnavanem področju. Predstavljalo bo podlago za usmerjanje projektnih aktivnosti in ugotavljanje smernic za sektorsko strategijo, usklajeno z vizijami, izoblikovanimi v okviru strategij in načrti za lokalni razvoj. Tako bo projekt predstavljal konkretno izvajanje pristopa CLLD, ki ga izvajajo lokalne akcijske skupine, in z odprtimi inovacijami pretvarjal potrebe, ki jih izraža gospodarstvo, v podporne aktivnosti in pilotne projekte za prenos tehnologij. Projekt predvideva seznanjanje podjetij z rezultati raziskav in bo omogočil, da se podjetja in delavci na področju ribolova in kmetijstva pripravijo na uvajanje tehnoloških inovacij, kar bo omogočilo povečanje števila delavcev v navedenih panogah, ki bodo sodelovali s centri za raziskave in z njimi povezanimi podjetji, s čimer bo omogočeno določanje inovativnih načinov za proizvode in proizvodne procese. Usmerjanje dejavnosti bo omogočilo vzpostavitev razširjene mreže deležnikov s področja raziskav in razvoja v okolju, ki spodbuja odprte inovacije in omogoča boljše povezovanje podjetij ter krepitev sistema raziskave-podjetja.

Thematic Information


Thematics: Agriculture and fisheries and forestry  Innovation capacity and awareness-raising  
Specific Objective: Strengthen the cooperation among key actors to promote the knowledge transfer and innovative activities in key sectors of the area
Thematic Objective: (1) strengthening research, technological development and innovation by:
Investment Priority: (1b) promoting business investment in R&I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, social innovation, eco-innovation, public service applications, demand stimulation, networking, clusters and open innovation through smart specialisation, and supporting technological and applied research, pilot lines, early product validation actions, advanced manufacturing capabilities and first production, in particular in key enabling technologies and diffusion of general purpose technologies


Project Summary


Project name (EN): Fishing - Agriculture: Participation and cross-border innovation
Project name: Pesca-Agricoltura: Partecipazione e Innovazione transfrontaliera
Project name (Other language): Ribištvo – kmetijstvo: sodelovanje in inovacija na čezmejnem območju
Project acronym: FISH-AGRO-TECH

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-07-05

Web: https://www.ita-slo.eu/FISH-AGROTECHCBC

Project start date: 2017-01-07
Project end date: 2019-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.016.780,00
European Union funding: EUR 864.263,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste
Lead Partner: Azienda speciale Aries – Camera di Commercio di Trieste
Address: Piazza della Borsa 14, Trieste, Italy
Website: www.ariestrieste.it
Legal status: public

Address: Padriciano 99, Trieste, Italy
Legal status: public
Website: https://www.areasciencepark.it/
Address: Sistiana 54 D, Duino-Aurisina, Italy
Legal status: public
Website: www.galcarso.eu
Address: Tehnološki park 19, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.tp-lj.si
Address: Ferrarska ulica 2, Koper/Capodistria, Slovenia
Legal status: private
Website: www.pgz-slo.si
Address: Večna pot 111, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.nib.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner