Project - Life quality improvement of people with dementia in the cross-border area

Description


Description (EN): Dementia is a growing health, social and economic issue. As the population ages, the number of dementia patients is expected to increase, while the manner of implementing social assistance services (SAS) is not adapted to their needs. Optimising SAS for dementia patients, destigmatising the disease and preventing social exclusion is thus a joint challenge. The main goal is to “improve the quality of life of dementia patients in the cross-border area”, while the specific goals are: - establishing permanent cross-border structures for long-term cooperation in increasing dementia patients; quality of life, - improving the knowledge and competence level of people who influence dementia patients; quality of life through SAS and the creation of a living environment, reducing the stigmatisation and social exclusion risk of dementia patients. The project will yield trained personnel, cooperation within Working Groups, improved competences of planners who affect the creation of the living environment, the introduction of ICT in Home Help service, the newly-introduced Home Help in Umag, and the reduced stigmatisation of dementia. This will benefit dementia patients and their families as well as all professionals using developed materials and utensils who are involved in training, and institutions participating in Working Groups. The approach is based on vertical and horizontal agreement. The need for cooperation stems from the traditional connectedness of the area, which lacks more cooperation on the institutional level due to the border. It is vital to standardise the SAS offer, the methods of recognising dementia symptoms, to ensure an easier inclusion of dementia patients into society, especially in using services in the cross-border area, and to strengthen the affiliation of stakeholders with joint events. It is innovative to exceed the “it-cannot-be-done” mentality and look for optimisations within the given framework.
Description: Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem. S staranjem prebivalstva se v prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco, pri čemer pa način izvajanja socialno-varstvenih (S-V) storitev ni prilagojen njihovim potrebam. Skupni izziv je zato optimizacija S-V storitev, destigmatizacija bolezni in preprečevanje socialne izključenosti. Cilj projekta je „izboljšati kakovost življenja oseb z demenco na čezmejnem območju“, specifični cilji, ki bodo k spremembi prispevali, pa so: - vzpostaviti trajne čezmejne strukture za dolgoročno sodelovanje na področju dviga kakovosti življenja oseb z demenco; - izboljšati nivo znanj in kompetenc oseb, ki pri izvajanju S-V storitev in oblikovanju življenjskega okolja vplivajo na kakovost življenja oseb z demenco; - zmanjšati stigmatizacijo in tveganje za socialno izključenost oseb z demenco. Glavni rezultati projekta bodo usposobljeno osebje, vzpostavljeno sodelovanje institucij v okviru Delovnih skupin, izboljšane kompetence načrtovalcev, ki imajo vpliv na oblikovanje življenjskega okolja oseb z demenco, uvedena IKT pri izvajanju storitve pomoč na domu, na novo uvedena pomoč na domu v Gradu Umag ter zmanjšana stigmatizacija demence. Koristi bodo imele osebe z demenco ter njihovi svojci, pa tudi vsi strokovni profili, ki bodo vključeni v usposabljanja, uporabljali razvita gradiva in pripomočke ter institucije, ki bodo sodelovali v Delovnih skupinah. Pristop temelji na vertikalnem in horizontalnem povezovanju. Potreba po sodelovanja izhaja iz tradicionalne povezanosti območja, ki pa zaradi meje na institucionalnem nivoju premalo sodeluje. Poenotiti je potrebno ponudbo S-V storitev, načine za prepoznavanje znakov demence, zagotoviti lažje vključevanje oseb z demenco v družbo, predvsem pri uporabi storitev na PO ter z uvajanjem skupnih dogodkov krepiti povezovanje deležnikov. Inovativno je preseganje miselnosti, da se ne da in iskanje optimizacij znotraj danih okvirjev.
Description: Demencija predstavlja veći medicinski, socijalni i ekonomski problem. Očekivano starenje stanovništva u pograničnom području povećati će u budućnosti broj onih koji pate od demencije, a način provedbe usluga socijalne skrbi nisu usklađene s njihovim potrebama. Zajednički izazov je optimizirati usluge za osobe s demencijom, de-stigmatizirati bolest i spriječiti socijalnu isključenost. Cilj projekta je "poboljšanje kvalitete života osoba s demencijom preko granice", posebni ciljevi koji će doprinijeti promjeni su kako slijedi: - Uspostaviti trajnu prekograničnu strukturu za suradnju u području poboljšanja kvalitete života osoba s demencijom, - Poboljšati razinu znanja i stručnosti osoba koje u provedbi S-U i stvaranja životnog okruženja utječu na kvalitetu života osoba s demencijom, - Smanjite rizik od stigmatizacije i socijalne isključenosti. Glavni rezultati bit će educirano osoblje, uspostavljeno partnerstvo u okviru Radnih skupina, poboljšanje sposobnosti dizajnera koji imaju utjecaj na kreiranje životnog okoliša osoba s demencijom, uveden IKT u provedbi usluge pomoć u kući, novo pokrenuti program pomoć u kući na području Grada Umaga i smanjene stigmatizacije. Koristi će ostvariti osobe s demencijom i njihove obitelji, kao i svih stručni radnici koji će biti uključeni u obuku, koristeći stručne materijale i pomagala kao i javne institucije koje sudjeluju u Radnoj skupini. Pristup se temelji na vertikalnoj i horizontalnoj integraciji. Potreba za suradnjom proizlazi iz tradicionalne povezanosti, ali zbog granice, povezanost na institucionalnoj je nedovoljni. Potrebno je ujediniti ponudu socijalnih usluga, načine prepoznavanja znakova demencije, omogućiti lakše uključivanje oboljelih u društvu, posebno u korištenju usluga u prekograničnoj suradnji i kroz organiziranje zajedničkih događaja za jačanje integracije dionika. Inovativno je prevladavanje mentaliteta koji ograničava i traženje optimizacije unutar postojećih zadanih okvira.
Expected Results: 11RI - Raven kakovosti sodelovanja na področju storitev zdravstva, socialnega varstva, varnosti in mobilnosti v programskem območju
Expected Results: Razina kvalitete suradnje u području zdravlja, socijalne skrbi, sigurnosti i mobilnih službi unutar programskog područja
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta so: - Usposobljeno osebje, ki izvaja socialno-varstvene storitve za osebe z demenco na čezmejnem območju, - Vzpostavljeno čezmejno sodelovanje institucij s področja dela z dementnimi osebami, za prenos novosti s področja dela z osebami z demenco v prakso, - Izboljšane kompetence načrtovalcev, ki imajo vpliv na oblikovanje življenjskega okolja oseb z demenco, za implementacijo ustreznih rešitev pri optimizaciji življenjskih pogojev za osebe z demenco, - Izboljšane spretnosti in kompetence s področja dela z osebami z demenco pri osebah, ki izvajajo pomoč na domu na čezmejnem območju, - Zmanjšana stigmatizacija demence in tveganje za socialno izključenost obolelih na čezmejnem območju. Navedeni rezultati, ki so zasnovani trajnostno in bodo imeli učinke tudi po zaključku izvajanja projekta, bodo prispevali predvsem k enovitemu, celostnemu sistemu izvajanja storitev namenjenih osebam z demenco na čezmejnem območju. Na področju socialnega varstva se bodo v projektu povezale institucije, ki trenutno med seboj sploh ne sodelujejo. Vsaka je usmerjena ozko v svoje področje delovanja, obenem pa je omejena še z lokalnim okoljem v katerem deluje. S sodelovanjem v čezmejnem partnerstvu bodo okrepljeni medsebojni odnosi med institucijami, osebje se bo med seboj spoznalo in vzpostavilo novo socialno mrežo, ki bo na podlagi Sporazuma o sodelovanju ostala tudi po zaključku projekta. Že na začetku bodo oblikovana jasna pravila delovanja in komuniciranja, ki bodo prispevala k dobrim medsebojnim odnosom in želji po nadaljevanju sodelovanja na drugih področjih.
Expected Outputs: Ključni rezultati projekta su: - educirano osoblje koje pruža usluge socijalne skrbi za osobe s demencijom u pograničnom području, - Prekograničnia suradnja institucija u području rada s osobama s demencijom za prijenos inovacija u području rada s osobama s demencijom u praksi, - Poboljšane vještine dizajnera koji utječu na stvaranje životne sredine osoba s demencijom, za provedbu odgovarajućih rješenja za optimizaciju životnih uvjeta za osobe s demencijom, - Poboljšana vještine i kompetencije u području rada s osobama s demencijom kod ljudi koji obavljaju pomoć u kući u pograničnom području, - Smanjena stigma demencije i rizika socijalne isključenosti oboljelih u pograničnom području. Navedeni rezultati, koji su dizajnirani trajno na održiv način i imati će učinak čak i nakon završetka projekta te će doprinijeti jedinstvenom, integriranom sustava za pružanje usluga za osobe s demencijom u prekograničnom području. U području socijalne sigurnosti u projektu će se povezati institucije koje trenutno međusobno ne surađuju. Svaka je usmjerena u svom području, ograničena na lokalnu sredinu u kojoj djeluje. Sudjelovanjem u prekograničnom partnerstvu će se ojačati međusobni odnosi između institucija, osoblje će biti međusobno povezano i stvoriti će se nova društvena mreža, koja će se temeljiti na Sporazumu o suradnji i trajat će i nakon završetka projekta. Već na početku će biti uspostavljena jasna pravila angažmana i komunikacije, što će doprinijeti dobrim međusobnim odnosima i željom za daljnju suradnju u drugim područjima.

Thematic Information


Thematics: Demographic change and immigration  Health and social services  
Specific Objective: Building partnerships among public authorities and stakeholders for healthy, safe and accessible border areas
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Life quality improvement of people with dementia in the cross-border area
Project name: Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju
Project acronym: DEMENCA ACROSSLO

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-06-24

Web: http://www.si-hr.eu/en2/

Project start date: 2016-10-01
Project end date: 2018-03-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 411.707,38
European Union funding: EUR 349.951,27

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Dom upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola
Lead Partner: Dom upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola
Address: Kosovelova ulica, Izola, Slovenia
Website: www.dom-izola.si
Legal status: public

Address: Giuseppe Garibaldi, Umag, Croatia
Legal status: public
Website: www.umag.hr
Address: Krožna cesta, Koper, Slovenia
Legal status: public
Website: www.odu-koper.si
Address: Vlaška, Zagreb, Croatia
Legal status: public
Website: www.alzheimer.hr
Address: 154. brigade Hrvatske vojske, Umag, Croatia
Legal status: public
Website: www.dom-umag.hr
Address: Trubarjeva, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.nijz.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner