Project - Peregrinus Silva Bohemica - Multimediale und digitale Touristenführung auf grenzüberschreitenden historischen Wegen im Bayer- und Böhmerwald

Description


Description: Ziel des Projektes “Peregrinus Silva Bohemica” ist es, die historische Kulturlandschaft entlang von grenzüberschreitenden, historischen Wegen im Bayerischen-Böhmischen Wald für Pilger, Wanderer, Touristen und geschichtlich Interessierte durch digitale und multimediale Formen der touristischen Führung ansprechend zu gestalten. Neue Anreize sollen geschaffen werden, um ehemalige Säumerpfade und Handelsstraßen des alten Böhmerwaldes (der Begriff „Bayerische Wald“ wurde erst im 19. Jahrhundert geprägt) durch Multimedia Anwendungen für den Tourismus attraktiver zu machen. Über ein Online Karten-Portal werden die neu gestalteten thematischen Wege verortet und als Möglichkeit präsentiert, historisches Kulturgut auf den Wegen des Silva Bohemica neu zu entdecken. Mit augmented reality Funktionen, beispielsweise als Handy-App soll es möglich werden, die 3D Rekonstruktionen, detailliertere Informationen interessierten Besuchern direkt vor Ort bereit zu stellen. Anhand einer Fallstudie sollen ein bayerisch-böhmischer Barockweg touristisch aufbereitet und die entwickelten Medien daran getestet werden. Filmsequenzen zu ausgewählten Themen auf dem Barockweg ergänzen das multimediale Konzept des Projektes. Die erarbeiteten Modelle, Apps und thematischen Inhalte sollen zudem auf summer schools und speziellen Kursen Vertretern der Tourismusbranche näher gebracht werden. Das Projekt verfolgt folgende drei Ziele (1) Implementierung einer neuen Technologie als “proof of concept” wie mobile Geräte mit raumbezogenen Technologien genutzt werden können um für die Region und deren kulturelles Erbe zu werben. (2) Die Entwicklung eines spezifischen Beispiels als Barockweg durch den Bayerischen und Böhmischen Wald um die Technologie als auch die Region für Touristen zugänglich zu machen. (3) Die Entwicklung eines frei verfügbaren Systems, das von Tourismusagenturen für weitere Routen und Wege, aber auch für eine verbesserte Bereitstellung touristischer Informationen über die Region des ETZ Programmes hinweg verwendet werden kann. Als ein Ergebnis soll sich das Projekt an die breite Öffentlichkeit richten um das kulturelle Erbe (in diesem Fall das herausragende barocke Erbe in der Region) auf breiter Basis zugänglich zu machen sowie den Verantwortlichkeiten und Entscheidungsträgern der regionalen Tourismusbranche eine neue Art von Hilfsmitteln bereitzustellen, die das grenzüberschreitende touristische Gebiet für die Besucher attraktiver macht.
Description: Cílem projektu „Peregrinus Silva Bohemica“ je vytvoření multimediálního a digitálního turistického průvodce podél přeshraničních historických cest v Bavorském lese a na Šumavě, který bude určen pro poutníky, turisty a všechny zájemce o historii. Poutní a obchodní stezky dávné Šumavy (název “Bavorský les” vznikl v 19. století) se tak na základě nových postupů a vytvořeného multimediálního a digitálního turistického průvodce stanou přitažlivějšími pro cestovní ruch. Vytvořené tematické stezky budou lokalizovány a vizualizovány na on-line mapovém portálu, který uživatelům umožní poznávat novým způsobem kulturní dědictví podél cest na území „Silva Bohemica“. Prostřednictvím funkcí rozšířené reality, jako jsou např. aplikace v chytrých telefonech, bude možné poskytnout zájemcům podrobné informace o 3D modelech přímo na místě. V rámci případové studie budou zpracovány bavorsko-české barokní poutní cesty, na nichž bude provedeno testování vyvinutých technologií a zpracovaného multimediálního tematického obsahu. Multimediální koncept projektu bude doplněn filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty. V rámci projektu budou pro veřejnost uspořádány semináře a komentované prohlídky v terénu, kde budou účastníkům představeny 3D modely a aplikace s tematickým obsahem. Projekt má tři dílčí cíle (1) implementaci nové technologie jako ověření konceptu používajícího mobilní zařízení v kombinaci s geoprostorovými technologiemi ke zatraktivnění přeshraničního regionu a kulturního dědictví (2) vývoj konkrétního příkladu - barokní poutní cesty napříč Bavorským lesem a Šumavou s cílem zpřístupnit pro cestovní ruch nejen technologie, ale i samotný region (3) vývoj volně dostupného systému, který může být použit cestovními agenturami pro další cesty a putování a který zvyšuje kvalitu zpřístupnění turistických informací napříč celým dotačním územím. Ve výsledku projekt osloví širokou veřejnost tím, že více zpřístupní kulturní dědictví (v tomto případě barokní kulturní dědictví v oblasti), jakož i osloví odpovědné a rozhodovací autority regionálního turismu k poskytování nového nástroje, který zatraktivní přeshraniční turismus a přispěje k regionální sounáležitosti.
Expected Results: Attraktivität des Kultur- und Naturerbes
Expected Results: Atraktivita kulturního a přírodního dědictví
Expected Outputs: Das Projekt wird zwei generelle Formen an Output liefern: (1) eine vollständig entwickelte themat. Route entlang der hist. und aktuellen Wege und Straßen, die sich auf das herausragende barocke Erbe in der Grenzregion bezieht und sie mit dem neuesten Stand an mobiler Technologie und Geoinformatik dokumentiert (2) ein neues SW-Tool, das anderen regionalen Akteuren im Tourismus ermöglicht die generell entwickelte Idee aufzugreifen um eigene Routen zu implementieren oder die Idee auf andere bereits bestehenden Routen in der Region zu übertragen. Daher wird das Projekt das Bewusstsein für das kult. Erbe in der Region erhöhen und bei der lokalen Bevölkerung und den Besuchern für die Grenzregion als touristische Destination mit hohem kult. Wert werben. Dies wird durch die verschiedenen Art und Weise der Darstellung von Multimedia-Inhalten wie 3D, AR VR, in Browser und mobil basierten klassischen Videos sowie in Fernsehsendungen erreicht werden, die durch allgemeine PR-Aktivitäten begleitet werden. Spezifische Ergebnisse sind: 100-140 Videosequenzen zum barocken Erbe in der Region und die Übertragung über regionale TV-Sender auf beiden Seiten der Grenze; 3D-Modellierung und AR / VR-Implementierungen von zirka 20 Objekten; Multimed. Kartenportal und über eine App bereitgestellte Informationen (TV-Reportagen, Karten, virtuelle 3D-Modelle, Textdokumente, ...) zu hist. und Naturdenkmälern des ausgewählten Gebietes (Pilgerrouten und ihre Umgebung in Südwestböhmen, Oberpfalz und Niederbayern); 100 ausgebildete Tourismusexperten, die die Projektergebnisse zur Förderung des Tourismus verwenden; 100-200 Personen, die für Tourismus und Kulturerbe und die Art und Weise, wie man eine touristische Region mit neuen Technologien fördern kann, sensibilisiert werden; Die bilingual Buchpublikation, die einige Objekte und auf dem Geo-Portal Orte und Videosequenzen mit Hife von Fotos und begleitenden Texten präsentiert.
Expected Outputs: Výstupy projektu budou mít dvě různé podoby: (1) plně zpracovaná tematická stezka podél hist. současných cest a ulic se zaměřením na dokumentaci unikátního barokního dědictví v příhraniční oblasti pomocí aktuálních mobilních a geoprostorových technologií (2) nový softwarový nástroj umožňující zájemcům v oblasti cest. ruchu převzít základní ideu a zpracovat vlastní stezky nebo použít ideu na jiných již existujících stezkách v regionu. Tímto projekt zvýší obecné povědomí o kult. dědictví v regionu u místních obyvatel, příhraniční region bude návštěvníkům prezentován jako významná turistická destinace s vysokou kulturněhistorickou hodnotou. Toho bude dosaženo pomocí různých forem prezentace multimed. obsahu jako 3D, rozšířená a virtuální realita, prohlížeče i mobilní aplikace, stejně tak pomocí klasických videí a TV vysílání, vše doplněné PR aktivitami. Konkrétní výsledky: 100 - 140 videosekvencí dokumentujících barokní dědictví v regionu a jejich odvysílání na regionálních televizních stanicích na obou stranách hranice; 3D modely včetně implementace AR / VR pro přibližně 20 objektů; multimed. mapový portál a aplikace poskytující informace (TV reportáže, mapy, 3D modely, textové dokumenty, ...) o hist. a přírodních památkách v zájmovém území (poutní cesty a jejich okolí na jihozápadě Čech, v Horního Falci a v Dolním Bavorsku); 100 vyškolených odborníků schopných používat výsledky projektu pro propagaci turismu; 100-200 osob vědomých si problematiky cest. ruchu, kult. dědictví, a způsobů, jak podporovat cest. ruch v regionu s využitím nových technologií; dvojjazyčná knižní publikace představující prostřednictvím fotografií a doprovodných textů některé objekty a místa prezentovaná na geo-portálu a v TV reportážích.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  ICT and digital society  Tourism  
Specific Objective: Increasing the attractiveness of the program area through preservation and valorisation of common cultural and natural heritage in a sustainable manner
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Peregrinus Silva Bohemica - Multimediale und digitale Touristenführung auf grenzüberschreitenden historischen Wegen im Bayer- und Böhmerwald
Project name: Peregrinus Silva Bohemica - Multimediale und digitale Touristenführung auf grenzüberschreitenden historischen Wegen im Bayer- und Böhmerwald
Project name (Other language): Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě
Project acronym: 60

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-11-29

Web: http://www.by-cz.eu

Project start date: 2016-10-01
Project end date: 2019-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.315.053,96
European Union funding: EUR 1.117.795,87

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Západočeská univerzita v Plzni
Lead Partner: Západočeská univerzita v Plzni
Address: Plzeň, Czech Republic
Website: http://www.zcu.cz/
Legal status: public

Address: Klatovy, Czech Republic
Legal status: private
Website: www.uhlava.cz
Address: Freyung, Germany
Legal status: public
Website: www.th-deg.de/de/tc-freyung/

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner