Project - Joint Movement and Communication Instead of a Computer

Description


Description (EN): This Project will focus on innovation of the educational programmes with emphasis on personal as well as professional development of primary school students from Lietavska Lúčka and Horní Bečva. Objective of the implemented innovations are going to increase the student´s ability to compete on the labour market. The project will put emphasis on the plurality of education, development of language skills, stress handling, development of responsibility and physical culture. Additionally, the project furthermore contributes to sustaining and developing of a stable partnership among the cross-border villages.
Description: Projekt je zameraný na inováciu vzdelávacích programov s dôrazom na osobnostný a profesíjny rozvoj žiakov základných škôl v obci Lietavská Lúčka a Horní Bečva. Cieľom zavedených inovácii je prispieť k pripravenosti žiakov vstúpiť na pracovný trh. Aktivity projektu sú zamerané na pluralitné vzdelávanie, rozvoj jazykových kompetencií, zvládanie stresu, rozvoj zodpovednosti a telesnej kultúry. Majú silný cezhraničný charakter s ambíciou pozitívneho dopadu na oboch stranách hranice. Projekt ďalej prispieva k udržaniu a rozvoju stabilného partnerstva cezhraničných obcí.
Expected Results (EN): The project will be implemented with internal co-workers of the partners together with investing activities. To start with, concrete methodological links for testing and implementation of the methodologies will be introduced. Second phase will consist of implementing them into the educational process and the last part will be evaluating of the achieved data and proceed to define the further development. Work meetings among the methodologists will be conducted during the duration of the project, joint testing and confrontation with students, exchange internships for pedagogues to secure the dual-language classes, exchange internship for students to develop experience learning, eliminating language barriers and mutual confrontation. These activities directly confront the identified issues and we believe that they will bring the desired outcomes. The identified activities are fully in compliance with mutual development program of the partners along with Zilina regional strategy for development.
Expected Results: Projekt bude realizovaný internými spolupracovníkmi partnerov spolu s investičnými aktivitami. Na začiatok sa zavedie konkrétne metodologické prepojenie na testovanie a implementáciu metodík. Druhá fáza bude pozostávať z ich implementovaním do vzdelávacieho procesu a posledná časť bude hodnotiť dosiahnuté údaje a pokračovať v definovaní ďalšieho vývoja. Počas trvania projektu sa uskutočnia pracovné stretnutia metodológov, spoločné testovanie a konfrontácia so študentmi, výmena stáží pre pedagógov s cieľom zabezpečiť dvojjazyčné kurzy, výmenu stáží pre študentov s cieľom rozvíjať skúsenosti, eliminovať jazykové bariéry a vzájomnú konfrontáciu. Tieto aktivity priamo konfrontujú identifikované problémy a veríme, že prinesú želané výsledky. Identifikované aktivity sú plne v súlade so vzájomným programom rozvoja partnerov spolu s regionálnou rozvojovou stratégiou Žiliny.

Thematic Information


Thematics: Education and training  
Specific Objective: Increasing the curriculum relevance fo the labor market needs in order to improve labor market applicability
Thematic Objective: (10) investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure
Investment Priority: (10 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing and implementing joint education, vocational training and training schemes


Project Summary


Project name (EN): Joint Movement and Communication Instead of a Computer
Project name: Spoločný pohyb a komunikácia namiesto počítača
Project acronym: C859

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-07

Web: http://www.sk-cz.eu/

Project start date: 2018-02-01
Project end date: 2019-06-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 198.251,40
European Union funding: EUR 168.513,68

ERDF budget: EUR 168.513,68

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Lietavská Lúčka
Lead Partner: Obec Lietavská Lúčka
Address: Cementárenská 3, Lietavská Lúčka, Slovakia
Legal status: public

Address: 550, Horní Bečva, Czech Republic
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner