Project - Slovak-Czech Regional Counselling Centre

Description


Description (EN): The project´s main objective is the support of the institutional cooperation between Slovak and Czech regions with emphasis on enforcing the cross-border region, also on active cooperation in different areas of regional development. We will develop and secure already existing cross-border structures and, at the same time, create new ones. The cross-border cooperation will increase as a result. Information will be provided regarding the possibilities of the cross-border cooperation and the available support for implementation of cross-border activities to all interested subjects. We will provide training and create database which will increase the awareness in the region.
Description: Hlavným cieľom projektu je podpora inštitucionálnej spolupráce medzi slovenskými a českým krajmi s dôrazom na posilnenie cezhraničného regiónu, a tiež na aktívnu spoluprácu v rôznych oblastiach regionálneho rozvoja. Budú rozvíjané a upevňované už existujúce cezhraničné štruktúry a zároveň vytvárané nové, v dôsledku čoho sa zvýši počet cezhraničných kooperácií a skvalitní sa spolupráca v území, čím bude podporená a posilnená aj súdržnosť a spoločná identita samotného cezhraničného regiónu Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja. V rámci projektu budú poskytované informácie o možnostiach cezhraničnej spolupráce a poskytovaní podpory pri realizácii cezhraničných aktivít všetkým zainteresovaným subjektom. Poskytované školenia a vytvorené databázy zvýšia informovanosť v území.
Expected Results (EN): Main project activities are focusing on increasing the quality of the cross-border cooperation of the local and regional actors through development of cooperation of public administration and are distributed as shown below: 1. Acquiring of new potential applicants and creation of new partnerships. 2. Consulting activity with support activities. Implementation of the activities will support the cross-border cooperation and absorbing capacity of the Trnava region and South Moravian region, Activities of the project are in accordance with the development program of economic and social development of Trnava region. Mainly the support of cross-border, supranational and international cooperation. Cooperation in the area of strengthening the institutional capacity of the subjects. It is also in accordance with strategic document for development of South Moravian region 2020. More specifically, decrease of the regional differences. Development of cross-border cooperation.
Expected Results: Hlavné aktivity projektu sú zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov prostredníctvom rozvoja spolupráce inštitúcií verejnej správy a sú rozdelené do dvoch tematických celkov: 1. získavanie nových potenciálnych žiadateľov a vytvorenie nových partnerstiev a. 2. poradensko-konzultačnú činnosť s doplnením podporných aktivít. Realizácia aktivít podporí cezhraničnú spoluprácu a absorpčnú kapacitu Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja. Poskytovaním podpory žiadateľom a organizáciou školení zo strany projektových partnerov budú vytvárané podmienky pre kvalitnú prípravu a realizáciu cezhraničných projektov a ich aktivít. Prepojením regionálnych a nadregionálnych štruktúr prostredníctvom spoločných databáz a cezhraničných stretnutí bude posilnený regionálny rozvoj a regionálna politika v cezhraničnom území. Aktivity projektu Vedúceho partnera sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK 2016-2020, hospodárska prioritná oblasť, špecifický cieľ 1.8. Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce, opatrenie 1.8.1. Spolupráca v oblasti posilnenia inštitucionálnych kapacít subjektov, pôsobiacich v oblasti hospodárstva a vytváranie sietí a partnerstiev, sociálna prioritná oblasť a špecifický ciel 2.7. Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce, opatrenie 2.7.4. Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy prostredníctvom činností, posilňujúcich inštitucionálne kapacity a efektívnosť orgánov verejnej správy. V prípade Hlavného cezhraničného partnera projekt odráža ciele vytýčené dokumentom Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Priorita 2: Snižování regionálních disparit, opatření 2.e Rozvoj přeshraniční spolupráce. Realizácia projektu prispeje aj k naplneniu jedného z hlavných cieľov Stratégie pre Podunajský región v rámci prioritnej oblasti 10 Podpora inšitucionálnych kapacít a spolupráce.

Thematic Information


Thematics: Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Increasing the quality of cross border cooperation between local and regional actors
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Slovak-Czech Regional Counselling Centre
Project name: Regionálne poradenské centrum SK-CZ
Project acronym: C849

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-07

Web: http://www.sk-cz.eu/

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2021-08-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 246.995,00
European Union funding: EUR 209.945,74

ERDF budget: EUR 209.945,74

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Trnavský samosprávny kraj
Lead Partner: Trnavský samosprávny kraj
Address: Starohájska ulica 6868/10, Trnava, Slovakia
Website: http://www.trnava-vuc.sk
Legal status: public

Address: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Czech Republic
Legal status: public
Website: http://www.kr-jihomoravsky.cz

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner