Project - Preparation for Further Education of Students With Mental Retardation

Description


Description (EN): This project will be implemented between two schools, one of them being a specialised primary and nursery school of J.Vojtaššák 13 in Zilina and special primary school of Tešinska 41/98 in Ostrava. The main objective is to further develop the cooperation between the institutions, to enhance the effectiveness as well as to additionally develop the education and add more educational possibilities, preparations of students for their careers, exchange of experiences and exchange of knowledge from teachers with focus on subjects that will prepare the students for their job search. The aim will be divided into 3 activities that complement and overlap each other. Additionally, there is going to be an exchange of cultural and social values of students, teachers and parents to create new social relations between Slovak and Czech students and ultimately help to integrate disadvantaged individuals into the working life.
Description: Projekt sa bude realizovať medzi dvoma školami a to Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka 13 v Žiline a Základní škola speciální Těšínská 41/98 v Ostrave. Cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce medzi školami v oblasti rozvíjania a zefektívnenia vzdelávania a ďalších možností vzdelávania, príprava žiakov na povolanie, výmena skúseností, pracovných postupov a poznatkov učiteľov v predmetoch zameraných na prípravu žiakov pre výber povolania. Cieľ je rozdelený do 3 aktivít, ktoré sa navzájom dopĺňajú a prelínajú. Dôležité je aj poznanie a výmena kultúrnych a sociálnych hodnôt žiakov, učiteľov a rodičov a vytvorenie nových sociálnych vzťahov medzi slovenskými a českými žiakmi a v neposlednom rade pomoc pri integrácii znevýhodnených osôb do pracovného života.
Expected Results (EN): There will be three separate types of activities within this project. First will be the creation, implementation and testing of new and innovated educational programmes for primary, high schools and universities focusing on obtaining key competencies required by practice. Secondly, to support the sharing of technical knowledge and experience, realization of exchange programmes and internships for the pedagogical staff and students. Third, raising awareness of students and parents about the possible educational and professional options together with promoting, propagating and increasing the appeal of the vocational and special technical schools. First activity will be realized through on-line form of learning between three Slovak classes and three Czech classes, aiming to deepen the social interactions with the help of exchange programmes. In the second activity the teachers and consulting workers will exchange their experience in the relevant subjects that will equip the students to choose a vocational school and eventually prepare them for future jobs. Third activity will comprise of joint conference for students and parents, focusing on future educational possibilities as well as preparation for practical life and professional careers for students with mental disability. Foreign partners, students, student´ s parents and employers will be invited to the conference to share their experience and knowledge.
Expected Results: V rámci tohto projektu budú prebiehať tri rôzne typy aktivít. Prvou bude vytvorenie, implementácia a testovanie nových a inovovaných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií, pre ktoré je potrebná prax. Druhou bude podpora zdieľania technických poznatkov a skúseností, realizácia výmenných programov a stáží pre pedagogických pracovníkov a študentov. Treťou bude zvyšovanie povedomia študentov a rodičov o možných vzdelávacích a profesionálnych možnostiach spolu s propagáciou, šírením a zvyšovaním príťažlivosti odborných a technických škôl. Prvá aktivita sa uskutoční prostredníctvom výučby online medzi troma slovenskými triedami a troma českými triedami s cieľom prehĺbiť sociálne interakcie pomocou výmenných programov. Prostredníctvom druhej aktivity si učitelia a poradenskí pracovníci vymenia svoje skúsenosti o predmetoch, ktoré umožnia študentom vybrať si odbornú školu a pripraviť sa na budúce zamestnanie. Tretia aktivita bude zahŕňať spoločnú konferenciu pre študentov a rodičov so zameraním na budúce možnosti vzdelávania, ako aj prípravu na praktický život a profesionálnu kariéru pre študentov s mentálnym postihnutím. Zahraniční partneri, študenti, rodičia študentov a zamestnávatelia budú pozvaní na konferenciu, aby sa podelili o svoje skúsenosti a vedomosti.

Thematic Information


Thematics: Education and training  
Specific Objective: Increasing the curriculum relevance fo the labor market needs in order to improve labor market applicability
Thematic Objective: (10) investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure
Investment Priority: (10 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing and implementing joint education, vocational training and training schemes


Project Summary


Project name (EN): Preparation for Further Education of Students With Mental Retardation
Project name: Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím
Project acronym: C854

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-07

Web: http://www.sk-cz.eu/

Project start date: 2017-12-01
Project end date: 2019-06-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 267.421,72
European Union funding: EUR 227.308,45

ERDF budget: EUR 227.308,45

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola
Lead Partner: Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola
Address: J. Vojtaššáka 13, Žilina, Slovakia
Legal status: public

Address: Těšínská 41/98, Ostrava, Czech Republic
Legal status: public
Website: http://www.zs-tesinska.cz

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner