Project - Senior citizens of partner regions of the cross-border region

Description


Description (EN): Population´s demographic aging is affecting us. The project partners, the town of Bánovce nad Bebravou and the village of Milotice, identified a common problem in this theme - an ineffective solution of the problem of active aging at the local level. The project´s aim is to increase the level of cross-border cooperation of local actors in active aging. Indicators of the project are two partners actively involved in joint activities.
Description: Demografické starnutie populácie sa nás dotýka. Partneri projektu, mesto Bánovce nad Bebravou a obec Milotice identifikovali v tejto téme spoločný problém - neefektívne riešenie problematiky aktívneho starnutia na miestnej úrovni. Cieľom projektu je zvyšovanie úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych aktérov v oblasti aktívneho starnutia. Indikátormi projektu sú dvaja partneri aktívne zapojení v spoločných aktivitách.
Expected Results (EN): Increasing the capacity of public administration employees to solve the problem of seniors. Strengthening the capacities of seniors as a key partner of the governmentt. Activities consist of educational programs, cultural and recreational activities. They are mirrored by both partners.
Expected Results: Zvyšovanie kapacít pracovníkov verejnej správy na riešenie problémov týkajúcich sa dochôdcov. Posilňovanie kapacít seniorov ako kľúčových partnerov samosprávy. Aktivity zahŕňajú vzdelávacie programy, kultúrne a rekreačné aktivity. Aktivity vykonávajú obaja partneri.

Thematic Information


Thematics: Governance, partnership  Social inclusion and equal opportunities  
Specific Objective: Increasing the quality of cross border cooperation between local and regional actors
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Senior citizens of partner regions of the cross-border region
Project name: Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efektívnej spolupráce
Project acronym: C893

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-07

Web: http://www.sk-cz.eu/

Project start date: 2018-02-01
Project end date: 2019-01-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 225.256,82
European Union funding: EUR 191.468,29

ERDF budget: EUR 191.468,29

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mesto Bánovce nad Bebravou
Lead Partner: Mesto Bánovce nad Bebravou
Address: Nám. Ľ. Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou, Slovakia
Legal status: public

Address: Školní 72, Milotice, Czech Republic
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner