Project - Active seniors as a source of more efficient cooperation between Prievidza and Karviná

Description


Description (EN): The project respond to the highly current theme of aging. The partners - the towns of Prievidza and Karviná - has identified a common problem in this area - an inadequate supply of activities and services for active seniors. The project´s aim is to strenghten cross-border cooperation between Karviná and Prievidza in the field of active aging, activities of education, common activities in the cultural / recreational area, strengthening cooperation of partners in active aging (education activities, exchange of experience, internships).
Description: Projekt reaguje na vysoko aktuálnu tému starnutia. Partneri, mestá Prievidza a Karviná, identifikovali v tejto oblasti spoločný problém - nedostatočná ponuka aktivít a služieb pre aktívnych seniorov. Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia, posilnenie kapacít aktérov oboch miest (aktivity vzdelávanie, spoločné aktivity v kultúrno/rekreačnej oblasti), upevňovanie spolupráce partnerov v oblasti aktívneho starnutia (aktivity vzdelávanie, výmena skúseností, stáže).
Expected Results (EN): Procurement of equipment in connection with the implementation of activities to increase the institutional capacities and skills of organizational structures in the areas of effective administration, education, cultural and natural heritage. Joint cooperative activity to exchange experience and transfer know-how between project partners. Internship exchange in the field of public administration and socially beneficial areas.
Expected Results: Verejné obstarávanie zariadení v súvislosti s realizáciou aktivíť na zvýšenie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblasti efektívnej samosprávy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva. Spoločná spolupráca na výmenu know-how medzi projektovými partnermi. Výmenné stáže v oblasti verejnej správy a v sociálnych oblastiach.

Thematic Information


Thematics: Institutional cooperation and cooperation networks  Social inclusion and equal opportunities  
Specific Objective: Increasing the quality of cross border cooperation between local and regional actors
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Active seniors as a source of more efficient cooperation between Prievidza and Karviná
Project name: Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná
Project acronym: C851

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-07

Web: http://www.sk-cz.eu/

Project start date: 2018-02-01
Project end date: 2019-01-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 263.086,51
European Union funding: EUR 223.623,52

ERDF budget: EUR 223.623,52

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mesto Prievidza
Lead Partner: Mesto Prievidza
Address: Námestie slobody 14, Prievidza, Slovakia
Website: http://www. prievidza.sk
Legal status: public

Address: Fryštátská 72/1, Karviná, Czech Republic
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner