Project - Smart Self-governments' Network of the Border Area

Description


Description (EN): The project provides transfer of the best know-how in the field of effective public administration, effective resource use, preserve and propagate the values of cultural and natural heritage in the border region. Several mutually educative activities and exchange activities will be implemented. Variety of mutual foreign workshops will be organized on topic regarding environmental issues.
Description: Projekt zabezpečuje prenos najlepšieho know - how v oblasti efektívnej verejnej správy, efektívneho využívania zdrojov a zachovania a propagácie hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí. Zrealizuje sa viacero spoločných vzdelávacích a výmenných aktivít, ktoré zabezpečia subjekty, zakladateľmi a členmi ktorých sú územné samosprávy v partnerstve s ostatnými miestnymi a regionálnymi aktérmi. V rámci projektu sa zrealizuje spektrum spoločných cezhraničných workshopov súvisiacich s problematikou životného prostredia vrátane prírodného a kultúrneho dedičstva doplnených o vybrané pilotné aktivity na území partnerov, spoločných verejných aktivít v kultúrno - rekreačnej/športovej oblasti, resp. aktivít podporujúcich identitu a tradície.
Expected Results (EN): The project´s back bone is the implementation of 7 foreign workshops while three of them will be realized by the Czech project partners and four by Slovak project partner. Each workshop has selected a specific topic that contributes to the transfer of the know-how in the field that is relevant to the topical aims of the investment priorities of the project. Cross-border character of the workshops will be underlined with mutual participation of the representatives of the project partners. Each partner will organize one workshop while all of them will share the workshops program on their web sites. Presentations from workshops will be accessible online. An innovative project product is the Map of good solutions. It is an electronic as well as printed version of map of the border region containing the scope of the partner and examples of good practice presented during individual workshops. Online version of the map will present information about individual examples of good practice. Project reacts on high usage of the social networks. In order to get most effective know-how and cross-border networking of relevant actors an independent cross-border group will be created on social media where project partners can share their examples of good practice. 10 short videos will be created in order to present the examples. Part of the project are exchange activities between project partners, mutual public activities in the cultural field and activities supporting identity and traditions are part of the project. Project is in accordance with the program of economic and social development of Zilina region in the period 2014-2020. Support cooperation in region and Europe and also rationall and effective use of the natural and cultural heritage of the region- It is also in accordance with strategic document for development of Morvskoslezsky region in 2009-2020. The project also contributes to achieving goals of updated strategy for development of Zlín region in 2009-2020. By improving the parameters of environment, the life in rural areas will improve and diversity will be supported.
Expected Results: Chrbtovou kosťou projektu je realizácia siedmich cezhraničných workshopov, pričom tri z nich budú realizované českými projektovými partnermi a štyri slovenskými projektovými partnermi. Každý workshop má zvolenú špecifickú tému prispievajúcu k transferu know - how v oblastiach relevantných pre tematické zameranie investičných priorít programu. Cezhraničný rozmer workshopov bude podčiarknutý aj spoločnou účasťou zástupcov všetkých partnerov projektu na každom z nich, a zásadou, že medzi prezentujúcimi budú vždy prezentujúci z oboch strán hranice, aby sa vytvoril čo najväčší priestor na to, aby sa osvedčené a inovatívne prístupy k riešeniu daných problematík ďalej šírili na oboch stranách prihraničného územia. Každý partner zorganizuje jeden workshop, pričom program workshopu budú na svojich webových stránkach propagovať všetci partneri, aby sa informácie o ňom dostali k čo najširšiemu počtu potenciálnych záujemcov nielen z radov predstaviteľov samospráv. Taktiež prezentácie z workshopov budú verejne prístupné online. Inovatívnym produktom projektu bude "Mapa dobrých riešení". Pôjde o elektronickú ako aj printovú verziu mapy časti prihraničného územia zachytávajúceho územnú pôsobnosť partnerov projektu, t.j. približne územie Moravskoslezského, Žilinského a severu Zlínskeho kraja, v ktorej budú vyznačené a na druhej strane aj opísané príklady dobrej praxe prezentované na jednotlivých workshopoch, pričom mapa bude prostredníctvom partnerov projektu šírená všetkým ich členom a relevantným partnerom v území (stovky subjektov na oboch stranách hranice). On line verzia mapy bude prezentovať informácie o jednotlivých príkladoch dobrej praxe po ich rozkliknutí v mape aj s odklikmi na ich domovské stránky. Projekt reaguje tiež na vysoké využívanie sociálnych sietí, ako nového online informačného a komunikačného nástroja, ktorý nepozná hranice. V záujme čo najefektívnejšieho transferu know - how a cezhraničného sieťovania relevantných aktérov bude na verejne prístupnej sociálnej sieti vytvorená samostatná cezhraničná skupina, pričom všetci partneri projektu budú prispievať svojimi príkladmi dobrej praxe do tejto supiny. Pre účely prezentácie vybraných príkladov dobrej praxe bude tiež vytvorených 10 krátkych videí šíriteľných na sociálnych sieťach. Súčasťou projektu budú za účelom praktického spoznania územia a nadviazania partnerstiev tiež výmenné aktivity medzi partnermi projektu, spoločné verejné aktivity v kultúrno-rekreačnej/ športovej oblasti a aktivity podporujúce identitu a tradície. Projekt svojimi aktivitami tiež prispeje k napĺňaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 - 2020, osobitne k špecifickému cieľu 2.3 - zabezpečiť účinnú a otvorenú verejnú správu vytvárajúcu priaznivé prostredie pre podnikanie, cieľu 4.3 - Podporovať spoluprácu v kraji a Európe a cieľu 4.4 Racionálne a efektívne využívať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov pre rozvoj kraja. Je tiež v súlade s cieľmi dokumentu Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2020, osobitne s globálnym cieľom 4 - Kvalitné a kultúrne prostredie, služby a infraštruktúra pre život, prácu a návštěvu a s globálnym cieľom 5 - Efektívna správa vecí verejných. V neposlednom rade projekt prispeje aj k napĺňaniu cieľov aktualizovanej Strategie rozvoje Zlínskeho kraje 2009 - 2020, a to najmä cieľa 3.1 - Zlepšiť parametre životného prostredia, cieľa 3.2 - Zatraktívniť život na vidieku a podporovať diverzifikáciu činností, cieľa 4.1 a 4.2 dotýkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu a cieľov 4.3 a 4.4 dotýkajúcich sa oblasti kultúry.

Thematic Information


Thematics: Institutional cooperation and cooperation networks  
Specific Objective: Increasing the quality of cross border cooperation between local and regional actors
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name (EN): Smart Self-governments' Network of the Border Area
Project name: Sieť inteligentných samospráv prihraničia
Project acronym: C555

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-07

Web: http://www.sk-cz.eu/

Project start date: 2018-02-01
Project end date: 2020-01-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 178.689,90
European Union funding: EUR 151.886,41

ERDF budget: EUR 151.886,41

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Lead Partner: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Address: Komenského 48, Žilina, Slovakia
Legal status: public

Address: Družstevní 294, Třinec, Czech Republic
Legal status: private
Address: Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, Slovakia
Legal status: private
Website: http://www.hornyliptov.sk
Address: Opavská 228, Hradec nad Moravicí, Czech Republic
Legal status: private
Website: http://www.masopavsko.cz
Address: 36, Zašová, Czech Republic
Legal status: public
Website: http://www.masroznovsko.cz
Address: Mostová 17, Ružomberok, Slovakia
Legal status: private
Website: http://www.masdolnyliptov.sk
Address: Partizánska 1, Turčianske Teplice, Slovakia
Legal status: public

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner