Project - Educational Infrastructure Development of the Bielokarpatska Glass-making Base

Description


Description (EN): The project´s objective is a cross-border cooperation in implementation of innovative technologies and new features into the education of vertically connecting specialised high school and university educational systems focusing on applicably specific glass and ceramic materials, industrial design, restoration and replicative activities, and other related technical subjects. New joint features of education will be implemented, there will be sharing of knowledge with effort to secure a relevant content of educational programmes with inclusion of the most recent techniques and methods. There is going to be a need to invest into already existing educational infrastructure with purchase of equipment - two 3D printers with several printing methods, two 3D scanners with various specifications and contactless dilatometer for enhancing the melting capacity of the enamel.
Description: Zámerom projektu je cezhraničná spolupráca v zavádzaní inovatívnych technológii a nových prvkov do výučby vertikálne prepojujúcich špecializované stredoškolské a vysokoškolské výukové systémy v oblasti aplikačných špecifík sklokeramických materiálov, priemyslového designu, reštaurátorstva a replikačných činností, tiež v nadväzujúcich technických predmetoch. Budú vytvorené nové spoločné prvky výučby, bude dochádzať k zdieľaniu poznatkov so snahou zabezpečiť relevantný obsah vzdelávacích programov so zahrnutím najnovších technik a trendov. K tomu bude potrebné investovanie do existujúcej vzdelávacej infraštruktúry nákupom vybavení – dvoch 3D tlačiarní s rôznymi spôsobmi tlače, dvoch 3D skenerov s rôznymi parametrami a bezkontaktného dilatometra a skvalitnenie taviacej kapacity skloviny.
Expected Results (EN): The project´s main goal is the completion of the necessary infrastructure among all the partners with emphasis on creation of cross-border applications ensuring better competitiveness on the labour market. Common synergy of the partners will lead to gradation of industrial design to increased competitiveness in the replicative or applicative activities on one side. On the other side, based on analysis of glass, it will lead to the increase of competitiveness in using technologies with higher added value as well as to decrease of the energy consumption during production with emphasis on environment. On behalf of the Alexander Dubček´s University, the main objective is the expansion of its laboratory. With motivation found in issues relating restoration and preserving the cultural heritage. On behalf of the institution from Valašske Meziriči it is improvement of teaching in the field of industrial design and other related technical subjects and their interconnection with teaching of the participating universities. This will be achieved by obtaining 3D scanners and 3D printers which will be used during joint teaching of restoration where parts of restored replicas will be built. Essential part for improvement of the education with connection connecting on tertiary education will be an upgrade of an existing oven. On the side of the Prague institution, the project will implement additive creation of new objects and 3D scanner for digitalizing historical and artistic objects. Project will be implemented through project team, consisting of representatives of all the project partners and with the help of the expert team which will be responsible for the professional aspect of the project. Within the framework of the project, there will be exchange internships for students, workshops and common student works, project team will be responsible for their implementation as well as for meetings of the expert team and for realization of educational framework and its implementation.
Expected Results: Predmetom projektu je dobudovanie potrebnej infraštruktúry u všetkých partnerov s dôrazom na vytvorenie cezhraničných aplikácií zaisťujúcich lepšiu uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Vzájomné synergie partnerov povedú na jednej strane ku gradácii priemyslového dizajnu k vyššej konkurencieschopnosti v replikačných či v aplikačných činnostiach. Na druhej strane na základe analýz skiel k zvýšeniu konkurencieschopnosti vo využívaní technológií s vysokou pridanou hodnotou a tiež k znižovaniu energetickej náročnosti vo výrobe s vplyvom na životné prostredie. Na strane TnUAD je hlavná náplň rozšírenie laboratória RTF fluorescenčnej spektroskopie vytvoreného v rámci predchádzajúceho projektu o bezkontaktný dilatometer. Motiváciou je problematika reštaurátorstva a ochrany kultúrneho dedičstva (archeologické nálezy), kde vystupuje do popredia bezkontaktný charakter termodilatometrickej metódy umožňujúcej skúmanie vzoriek nepravidelného tvaru, ktoré nie je možné umiestniť do klasického kontaktného termodilatometra. Prístroj bude využívaný pri výchove poslucháčov inžinierskeho a doktorandského štúdia a v nadväzujúcom základnom a aplikovanom výskume. Predmetom projektu na strane HCP SUPŠ sklárskej Valašské Meziřičí je skvalitnenie výučby hlavne v oblasti priemyslového designu a k tomu nadväzujúcich technických oborov a ich previazanie s výučbou zapojených vysokých škôl. Toho bude dosiahnuté zaobstaraním 3D skeneru a 3D tlačiarne, ktoré budú využívané pri spoločnej výučbe reštaurátorstva, kde budú touto technikou vytvárané časti reštaurovaných replík. Nevyhnutným krokom v rámci skvalitnenia výučby prepojením na terciárne vzdelávanie bude upgrade existujúcej dvojpánvovej pece. Pre účely propagácie výučby i mimo priestorov školy, napr. na výstavách a veľtrhoch, alebo u partnerov bude zriadené mobilné malokapacitné experimentálne zariadenie z nezávislým zdrojom energie na distribučných sieťach. Zariadenie bude používané na prezentáciu výučby designu a výrobu sklárskych designových modelov malého rozmeru a tiež pri prezentácii a výučbe technologických predmetov a tiež pre taviace skúšky skelných materiálov preklenujúcich laboratórne testy a testy hutného modelového pracoviska využívané pri výučbe.; Predmetom projektu na strane PP1 VŠCHT v Prahe je poriadenie 3D tlačiarne pre aditívne vytváranie nových objektov a 3D skener pre digitalizáciu historických a umeleckých predmetov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom projektového tímu zostaveného zo zástupcov všetkých projektových partnerov a tiež pomocou expertného tímu, ktorý bude zodpovedať za odbornú stránku projektu. Vybavenie bude poriadené na úrovni jednotlivých partnerov formou dodávok od externých dodávateľov na základe realizovaných výberových konaní. V rámci projektu budú prebiehať výmenné stáže študentov, workshopy a společné práce študentov, za ich realizáciu bude zodpovedný projektový tím. Rovnako ako za stretnutia expertnej skupiny a za realizované vzdelávacie výstupy a ich zavedenia do výučby.

Thematic Information


Thematics: Education and training  
Specific Objective: Increasing the curriculum relevance fo the labor market needs in order to improve labor market applicability
Thematic Objective: (10) investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure
Investment Priority: (10 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning by developing and implementing joint education, vocational training and training schemes


Project Summary


Project name (EN): Educational Infrastructure Development of the Bielokarpatska Glass-making Base
Project name: Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne
Project acronym: C847

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2018-11-07

Web: http://www.sk-cz.eu/

Project start date: 2017-09-01
Project end date: 2019-08-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 392.357,58
European Union funding: EUR 333.503,93

ERDF budget: EUR 333.503,93

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Lead Partner: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Address: Študentská 2, Trenčín, Slovakia
Website: http://www.tnuni.sk
Legal status: public

Address: Sklářská, Krásno nad Bečvou 603/8, Valašské Meziříčí, Czech Republic
Legal status: public
Website: http://www.sklarskaskola.cz
Address: Technická 5, Praha, Czech Republic
Legal status: public
Website: http://www.vscht.cz

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner