Project - Arctic Indigenous Design Archives

Description


Description: Projektet är ett treårigt samarbetsprojekt lett av Samearkivet i Finland, i samarbete med Samisk høgskole i Norge och Ájtte museum i Sverige. Projektets övergripande mål är att genom duodji stärka och levandegöra regionens kultur och kulturarv och stärka entreprenörskompetensen bland duojdi-studenter på Samisk høgskole. Med duodji avses inom projektet samiskt hantverk, konst och design. Med enskilda duojár menas samiska slöjdare, konstnärer och designer. Genom projektet stärks också samarbetet mellan arkiv, museum och högskola i Sápmi som var och en är viktiga institutioner för stärkandet och utvecklingen av kultuarv och näringar.Inom ramen för projektet skall Samearkivet och Ájtte museum bedriva en aktiv insamling och flera duojár arkiv skall bildas. Duojár arkiv är en ny typ av enskilda arkiv vid institutionerna och finns i dagsläget inte för duojár. I arkiven är fokus inte ligger på det slöjdade föremålet utan på de arkivalier som speglar skapande- och marknadsföringsprocessen och som vanligtvis inte tas in i arkiv. Projektet har tre delvisioner: 1) Lyfta värdet av duodji som kultuarv genom att öka kännedomen om duodji, samisk formgivning, duojár-yrket och samisk duodji-filosofi, 2) Skapa arbetsmarknad och produktmöjligheter för blivande duojár, och 3) Öka kännedom om samiska språk och terminologi inom duodji. De etablerade arkiven och materialet kommer att ingå i Samisk høgskole högskolekurser i Duodji. Kursens innehåll fokuseras på digitalisering av duodjiprocesser, marknadsföring och profilering av duojár. Arkiv och museum och duojár-arkiven används som en plattform för lärande för att skapa ny design baserad på kulturarv. Genom digitala teknik och hjälpmedel presentera nya produkter via en personlig historia.Mellan fem och tio enskilda duojár-arkiv kommer att etableras vid museum och arkiv i Sverige och Finland. Arkiven görs digitalt sökbara i de svenska och finska arkivsystem som redan är etablerade, och blir tillgängliggjorda för projektets målgrupper. Museum och arkiv tar därigenom ansvar för att förvalta en viktig del av det samiska kulturarvet för kommande generationer som hittills inte tillvaratagits. En fördjupad relation med enskilda duojár kommer också att ha etablerats under projektet som ett bestående resultat. Inom ramen för projektet kommer även ett digitalt utbildningsmaterial att skapas utifrån det insamlade arkivmaterialet. Målet är att därigenom nå ut med information om duodji och duojár till unga och barn, för att säkra en överföring av kunskaper till nästa generationer. Olika former av publika arrangemang kommer att uppmärksamma duojár-arkiven och tillsammans med samarbetspartner kommer både workshop och universitetskurser att hållas utifrån arkivens material.De enskilda arkiven kommer även att ha kommit till bruk i universitetskurser vid Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. Studenterna använder sig av materialet i arkiven som inspiration för deras egna kreativa arbete. Genom arkiven utvecklar de verktyg för att profilera sitt framtida entreprenörskap inom duodji. Det finns målsättningar om att 10-20 studenter kan genomföra kursen under perioden 2017-2019. I samband med projektet planeras två workshop med 10-15 deltagare per workshop (en i Finland och en i Sverige), där barn och ungdomar ska få möjligheten att lära känna duodjins filosofi på ett nytt sätt, vilket de också får använda i eget skapande. Det förväntas att samiska ungdomar blir medvetna om värdet av sitt kulturarv, och utvecklar en färdighet i bruk av samiska specialtermer. Ungdomar kan härigenom få en större förståelse för vad samiska värden och kulturuttryck är, och hur dessa kan vidareutvecklas i det 20:e århundradet.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  
Specific Objective: Specific target for Sápmi: Reinforcing the Sami language in the Sami population
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name (EN): Arctic Indigenous Design Archives
Project acronym: AIDA

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-03-13

Web: http://www.interregnord.com/

Project start date: 2016-10-01
Project end date: 2019-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 718.683,00
European Union funding: EUR 316.017,00

ERDF budget: EUR 316.017,00
ERDF equivalent budget: EUR 99.756,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Kansallisarkisto/Saamelaisarkisto/Samearkivet
Lead Partner: Kansallisarkisto/Saamelaisarkisto/Samearkivet
Address: Inari, Finland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner