Project - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja

Description


Description (EN): Istria, together with Karst, Čičarija, Brkini and a part of Quarner share many common natural features, as well as a common history. The surprisingly dense arrangement of fortified boroughs, named also as »kaštelirji«, »Castellieri« or »zidine«, reveals densely populated territory in the Bronze and Iron Age. The area of »kaštelirji« was in the pre-historic times actually one uniform region. Thus, it would be impossible to achieve project goals and yield project results, without applying the trans-boundary cooperation. Main Common Challenge: This project aim to reveal and re-establish the ancient connection between people and wild plants and to present the traditional knowledge in a contemporary way in order to be used for sustainable development and tourism, in particular. The key point of the project are the fortified boroughs - “kaštelirji”, today overgrown with scrub and forest. Depopulation caused land abandonment and consequently, the folk traditions were lost to a large extent. Along with this, also the traditional knowledge regarding the wild plants was lost. Thus, we aim to revive the knowledge, still existing among the local populations, properly represent it and raise interest about this knowledge among the local inhabitants and tourists. The final goal is to create new tourist products, based on traditional knowledge and old recipes. The main project goal is to preserve and maintain the cultural heritage of »kaštelirji by developing the innovative sustainable cross-border tourist offers. The following key results are foreseen: -Revived four selected “kaštelirji” (ruins of fortified boroughs) -The trail ““kaštelirji” from Karst to Quarner” -Centre for promotion of “kaštelirji” and traditional use of plants (Čičarija) and info-points on each selected “kaštelir” -Botany – plants in folk medicine and culinary from the areas of “kaštelirji”; plant gene bank. Archaeobotany – plants from the period of “kaštelirji”. Ethnobotany – traditional use of plants and products; presentation of way of life on “kaštelirji”; 8 educational trails, also presented by use of ICT. -Education and training in relation to “kaštelirji” Development of products of sustainable tourism for the promotion of cultural and natural heritage. The most important project results will be awareness raising regarding the preservation of the cultural and natural heritage through education, collecting and cultivating the edible, medical, and other useful plants. The key emphasis will be on sustainable development of countryside and transboundary tourism. The project will encourage the social life and sustainable development of the rural areas. It will enrich and diversify the touristic offer. All this would stimulate the return of inhabitants, who left the area due to economic reasons. Revived area would be attractive also for the newcomers, attracted by way of life in natural environm., rich with cultural and natural monuments.
Description: Istra s Krasom, Čičarijo in Brkini ter del Kvarnerja si delijo skupne naravne danosti, kakor tudi skupno zgodovino. Gosto poseljeno ozemlje, o čemer priča presenetljiva gostota gradišč iz tega obdobja (poimenovanih tudi kaštelirji, kasteljeri, zidine), danes skoraj popolnoma pozabljene kult. dediščine območja, je bilo v prazgodovini enotno, zato brez čezmejnega sodelovanja ni mogoče doseči projekt. ciljev in rezultatov. Glavni skupni izziv: S projektom želimo obuditi starodavno povezanost življenja ljudi z rastlinami in jo predstaviti za sodobni čas na način, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podežel. in sonaravnem ravnanju z okoljem. Rdeča nit projekta so ostanki gradišč, ki so se pri nas pojavila v bronasti, razcvet pa doživela v železni dobi.Danes jih zaraščata grmovje in gozd.Z izseljevanjem, zaraščanjem, izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, se izgublja tudi znanje o tam rastočih rastlinah in njihovi uporabi. Zato želimo ta znanja obuditi, predstaviti in vzbuditi zanimanje tako pri turistih, kot pri domačinih, ki bi z novimi turističnimi produkti lahko ustvarjali tradicionalne izdelke po starih metodah in recepturah. Glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje dediščine gradišč od Krasa do Kvarnerja z razvojem inovativne trajnostno naravnane čezmejne turistične ponudbe. Ključni rezultati projekta bodo: - oživljena izbrana 4 gradišča, - pot 'Kaštelirji od Krasa do Kvarnerja', - center za promocijo gradišč in tradic. rabe zelišč (Čičarija) in info točke na izbranih gradiščih, - botanika-seznam uporabnih rastlin z gradišč in njih okolice, genska semenska banka, terminol. slovar in strokovni priročnik rabe upor. rastlin ter kodeks nabiranja; arheobotanika - seznam rastlin iz obdobja prazgodov. gradišč; etnobotan. – primeri uporabe rastlin in izdelkov iz njih; uprizoritve življenja na gradiščih; 8 učnih poti v okolici obravnavanih 4 gradišč in predstavitve z IKT, - izobraževanja in usposabljanja v povezavi z gradišči, - razvoj produktov trajnostnega turizma za promocijo dediščine gradišč. Rezultati bodo prispevali k doseganju progr. kazalnika rezultata - povečanju št. obiskovalcev območij kult. in nar. dediščine, ki na večjem delu progr. območja še ni razvita. Najpomembnejši učinki projekta bo v ozaveščanju ljudi o nujnosti ohranjanja kult. dediščine in narave, ter vračanja k njej preko spoznavanja, nabiranja in gojenja ter predelave in uživanja upor. rastlin. Obenem bo projekt krepil tudi socialno življenje vasi na progr. območju, doprinesel k njihovi prepoznavnosti in povečal pestrost turist. ponudbe na območju od Krasa do Kvarnerja. Navedeno bo predstavljalo pomembno podlago za spodbujanje vračanja prebivalcev, ki so se v preteklosti izselili predvsem zaradi ekon. razlogov. Oživljeno območje pa bo vabljivo tudi za naselitev novih prebivalcev, ki jim življenje v neokrnjeni naravi, polni naravnih in kulturnih bogastev, veliko pomeni.
Description: Istra s Krasom, Ćićarijom i Brkinima te dio Kvarnera dijele zajedničke prirodne značajke kao i zajedničku povijest. Tjekom neolitika i antike bilo je to gusto naseljeno i prijelazno područje, o čemu svjedoči iznenađujuća gustoća prapovijesnih gradina (zvanih i kašteljeri, kašteliri, zidine),danas gotovo potpuno zaboravljene kult. baštine područja koje dijele državne granice. Projektom želimo obnoviti drevnu povezanost života ljudi s biljkama i predstaviti ju za suvremeno doba na način koji će služiti održivom turizmu i ekološkom upravljanju okolišem. Crvena nit projekta su ostaci gradina koje su se kod nas pojavile u brončanom, a procvat doživjele u željeznom dobu. Danas su obrasle grmljem i šumom. Iseljavanjem, zarastanjem, gubitkom tradicije i veza s drevnom prošlosti, gubi se i znanje o biljkama koje tu rastu i o njihovom korištenju. Stoga želimo obnoviti ta znanja, predstaviti i probuditi zanimanje turista, ali i mještana koji bi kroz turističke proizvode mogli (opet) stvarati tradicionalne proizvode prema starim metodama i receptima. Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje baštine od Krasa do Kvarnera uz razvoj inovativne održive prekogranične turističke ponude. Ključni rezultati projekta bit će: - revitalizirane odabrane 4gradine, - staza 'Kašteljeri od Krasa do Kvarnera', - centar za promociju gradina i tradic. korištenja biljaka (Ćićarija) i info točke na odabranim gradinama, - botanika-popis korisnih biljaka s gradina i njihove okolice, genetska banka sjemena, terminol. rječnik i stručni priručnik za korištenje korisnih biljaka te kodeks za branje; arheobotanika – popis biljaka iz razdoblja prapov. gradina; etnobotanika – primjeri korištenja biljaka i proizvoda od biljaka; prikaz života na prapov. gradinama; 8 poučnih staza u okolici obrađene 4 gradine i predstavljanje pomoću IKT, - edukacija i izobrazba u vezi s gradinama, razvoj proizvoda održivog turizma za promociju baštine. Rezultati će pridonijeti postizanju program. pokazatelja rezultata - povećanju broja posjetitelja kult. i prirodne baštine u program. području koja u većem dijelu program. područja još nije (dovoljno) razvijena. Najvažniji učinak projekta bit će podizanje svijesti ljudi o nužnosti očuvanja kult. baštine i prirode te povratak prirodi kroz upoznavanje, branje i uzgoj, preradu i konzum. korisnih biljaka. Ključni naglasak bit će stavljen na značaj održivih aktivnosti za razvoj ruralnih područja i prekogran. turizma. Istodobno će projekt jačati i društveni život sela na projekt. području, doprinijeti njihovoj vidljivosti i povećati raznolikost turist. ponude na području od Krasa do Kvarnera. To će predstavljati važnu osnovu za poticanje povratka stanovništva koje se u prošlosti iselilo, uglavnom iz ekonomskih razloga. Revitalizirano područje postat će atraktivno i za naseljavanje novih stanovnika kojima je važan život u netaknutoj prirodi, prepunoj prirodnog i kultur. bogatstva.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: 1) aktivno ohranjanje naravne in kult. dediščine preko oživitve izbranih 4 gradišč in 8 učnih poti v njihovi okolici: ovrednotenje, očiščenje, rekonstrukcija, zavarovanje in načrti upravljanja gradišč, predstavitev javnosti, promocija; 2) dvig zavedanja o pomenu obravnavane naravne in kult. dediščine z vzpostavitvijo poti 'Kaštelirji od Krasa do Kvarnerja', promocija z IKT, muzeji v naravi, razstave. 3) dvig znanja in zavedanja o pomenu te naravne in kult. dediščine na podlagi vzpostavitve centra za promocijo gradišč in tradic. rabe zelišč (Čičarija) in info točk na izbranih gradiščih. 4) dvig znanja o uporabnih rastlinah z gradišč in njih okolice, preko strokovnih priročnikov in kodeksa nabiranja, preko arheobotanike, etnobotanike, seznamov rastlin, spoznavanja zdravilstva, rokodelstva, bivanja, zdravega prehranjevanja na projektnem območju, uprizoritev življenja na gradiščih. 5) dvig znanja preko izobraževanj in usposabljanj v povezavi z gradišči - zgodovina, antropologija, arheologija, arhitektura in botanika gradišč, zeliščarstvo, ekološko kmetovanje, spodbujanje podjetništva, trajn. razvoj in social. podjetništvo, usposabljanja za turist. vodiče. 6) dvig ozaveščenosti in znanja prebivalcev in drugih obiskovalcev preko razvoja produktov za promocijo dediščine: ponudba paketov trajnost. turizma, zgodbe, strategija trženja produktov in tržne znamke za promocijo in razširjeno ponudbo turist. destinacij – dosežki: turist. vodniki, slikanica, festivali, novinarske in strokovne konference promocij. kampanje, table, makete in spominki, mobilna in spletna aplikacija; Projekt bo z povečanjem števila obiskovalcev območij kult. in nar. dediščine na progr. območju v ocenjeni višini 20.000 prispeval k programskemu kazalniku rezultatov glede na metodologijo.Na območju sta Regijska parka Škocjanske jame ter PP Učka.Na območju je več muzejev in galerij, vendar vse ne vodijo evidence obiska oz. imajo prost vstop, kar pomeni, da smo upoštevali le večje pokrajinske muzeje.
Expected Outputs: 1) aktivno očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa kroz oživljavanje 4 izabrana gradina i 8 botaničnih poučnih staza u njihovoj okolini: vrednovanje, čišćenje, rekonstrukcija, osiguranje i nacrti gradina, prezentacija za javnost, promocija; 2) podizanje svijesti o značenju prirodnog i kulturnog naslijeđa uz postavljanje puta »Gradina od Krasa do Kvarnera« (»Kaštelirji od Krasa do Kvarnerja«), promocija IKT, muzeji u prirodi, izložbe; 3) podizanje znanja i svijesti o značenju tog kulturnog nasljeđa preko postavljanja centara za promociju gradina i tradicionalne upotrebe ljekovitog bilja (Čičarija) te info točaka na izabranim gradinama; 4) produbljivanje znanja o koristnom bilju sa područja gradina i njihove okoline, kroz stručne priručnike i kodekse sakupljanja biljaka, te preko arheobotanike, etnobotanike, popisa biljaka, upoznavanja ljekarstva, rukotvorina, bivanja, zdravog prehranjivanja na projektnom području te preko scenskih prikaza života na gradinama; 5) produbljivanje znanja kroz obrazovanje i usposobljivanje u vezi sa gradinama - povijest, antropologija, arheologija, arhitektura i botanika gradina, travarstvo, ekološka poljoprivreda; podsticanje poduzetništva, dugoročnog razvoja i socialnog poduzetništva, obrazovanja turističkih vodiča; 6) podizanje osvještenosti i znanja stanovnika tog područja kao i posjetitelja – preko razvoja produkata za promociju nasljeđa: ponuda turist.paketa priče, strategija trženja produkata i zaštitnih znakova za promociju i proširenu ponudu destinacije; Povećanje broja posjetitelja (ocijenjeno učešće od 20.000 posjetitelja na području kulturnog i prirodnog nasljeđa), će utjecati na podizanje programskog indikatora postignutih rezultata u odnosu na metodologiju. Na tom području su Regijski park Škocjanske jame i PP Učka. Tu se nalazi veći broj muzeja i galerija, iako oni ne vode evidenciju o broju posjetitelja (ulaz je besplatan), što znači da smo u obzir mogli uzeti samo veće pokrajinske (provincijske) muzeje.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Sustainable management of natural resources  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name: Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja
Project name (Other language): Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i Istre) do Kvarnera
Project acronym: Kaštelir

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-10-01
Project end date: 2021-03-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.416.321,06
European Union funding: EUR 1.203.872,90

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Komen
Lead Partner: OBČINA KOMEN
Address: Komen 86, KOMEN, Slovenia
Website: http://www.komen.si
Legal status: public

Address: Liganj 42, LOVRAN, Croatia
Legal status: public
Website: www.pp-ucka.hr
Address: Lanišče 2, Buzet, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.lanisce.hr
Address: Sončno nabrežje 8, IZOLA, Slovenia
Legal status: public
Website: -
Address: Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin, Croatia
Legal status: public
Website: www.istra-istria.hr
Address: Štanjel 1a, Štanjel, Slovenia
Legal status: public
Website: www.stanjel.eu
Address: Čentur 1F -, MAREZIGE, Slovenia
Legal status: private
Website: -
Address: Slomškov trg 15, Maribor, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.um.si
Address: Trg slobode 7, Mošćenička Draga, Croatia
Legal status: public
Website: www.moscenicka-draga.hr

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner