Project - Doživetja narave in opazovanja divjih živali

Description


Description (EN): The aim of the project is a tourist product for experiencing nature and wild animals in the cross-border areas of the Dinaric karst. The area is an undivided forest on both sides of the border that is a part of the northern Dinarides. It is the only area in Europe where all three large predator species (bear,lynx and wolf) are still preserved. It is an important environmental and marketing advantage, which can be used in this cross-border cooperation. Three protected areas (Risnjak,Pivka intermittent lakes,Zeleni vir) take part. They offer an exceptional natural heritage, connected to the forest area and typical karst phenomena, as well as knowledge of nature conservation which represents a rich source for designing an attractive sustainable tourist product. With a wider, but thematically niche product and joint marketing operations, it will be easier to direct foreign visitors seeking a specific green product from tourist centres into the hinterland. The project will thus contribute to better conditions for smart growth as one of the key common challenges of PO. The main project goal is active preservance of joint natural heritage in the project area. This will be achieved by means of sustainable tourism with enhancement of situation in participating heritage areas, increasing content attractiveness, encouragement of green economy and with raising awareness and knowledge of local SMEs and area inhabitants. The main direct effects of the project will be the design of new crossborder green products/programs, the increase of the number of people with enhanced competences and the encouragement of vistiation of areas and natural heritage points, included in the project. Organized promotion and marketing shall increase the number of visitors by 10%. We will use the partnership to integrate the competencies of development organizations and park managers. During the setup of visitor infrastructure, we will apply the know-how of various experts to better pursue our active nature conservation approach. We will implement the ideas and skills of local stakeholders, and use targeted stimulation of visitors’ interests. The project will help increase the visibility of PP, improve the green infrastructure within and outside the parks, contribute to a better positioning of the two regions as green destinations and thus increase the number of tourists. There will be actual benefits for the participating groups: the interpretation of the heritage (huntsmen, guides, providers); business integration of providers of tourist services and an increased economic benefit for the local area.
Description: Projekt bo na čezmejnem območju Dinarskega krasa razvil turistični produkt doživetja narave in divjih živali. Območje predstavlja obsežen sklenjen gozdni masiv na obeh straneh meje, ki je del severnih Dinaridov. Gre za edino območje v Evropi, kjer so še ohranjene vse tri vrste velikih zveri (medved, ris, volk). To predstavlja pomembno naravovarstveno in marketinško prednost, ki jo lahko učinkovito izkoristimo s konkretnim projektom čezmejnega sodelovanja. V njem sodelujejo tri zavarovana območja (Risnjak, Park Pivška presihajoča jezera, Zeleni vir), ki ponujajo izjemno naravno dediščino, vezano na gozdno pokrajino in značilne kraške pojave ter obenem naravovarstveno znanje kot bogat vir za oblikovanje privlačnega trajnostnega turističnega produkta. Tuje obiskovalce, ki povprašujejo po specifičnih zelenih produktih, bomo s pozicioniranjem teritorialno širšega a tematsko nišnega produkta ter s skupnim tržnim delovanjem lažje usmerili iz turističnih središč v zaledje. Projekt bo tako prispeval k izboljšanju pogojev za pametno rast, kar je eden od ključnih skupnih izzivov programskega območja. Glavni skupni cilj projekta je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga bomo dosegli z izboljšanjem stanja vključenih območij dediščine, povečanjem privlačnosti vsebin, spodbujanjem zelene ekonomije ter dvigovanjem ozaveščanja in znanj lokalnih MSP-jev in prebivalstva. Glavni neposredni učinki projekta bodo oblikovanje novih čezmejnih zelenih proizvodov/programov, povečanje števila oseb z izboljšanimi zmogljivostmi in spodbujen obisk območij in točk naravne dediščine vključenih v projekt. Združevali bomo partnerski pristop, ki bo povezal kompetence razvojnih organizacij in upravljavcev parkov, pri urejanju infrastrukture za obiskovalce bomo uporabili znanja in izkušnje različnih strokovnjakov ter tako bolje uresničevali pristop aktivnega ohranjanja narave.V razvoj produkta bomo implementirali ideje in veščine lokalnih deležnikov ter ciljano spodbujali zanimanje obiskovalcev. Projekt bo pripomogel k večji prepoznavnosti PP, izboljšal zeleno infrastrukturo v parkih in izven njih, prispeval k boljši pozicioniranosti obeh regij kot zelenih destinacij in tako povečal število turistov. Konkretne koristi bodo imele vključene ciljne skupine, in sicer: interpretacija dediščine (lovci, vodniki, ponudniki); poslovna povezanost turističnih ponudnikov ter večja ekonomska korist za lokalno okolje.
Description: Projekt će na prekograničnom području Dinarskog krša razviti turistički proizvod doživljaja prirode i divljih životinja. Područje predstavlja opsežan zatvoren šumski masiv na obje strane granice, dio sjevernih Dinarida. Riječ je o jedinom području u Europi gdje su još očuvane sve tri vrste velikih zvijeri (medvjed, ris, vuk). To predstavlja važnu prirodoslovnu i marketinšku prednost koju možemo učinkovito iskoristiti konkretnim projektom prekogranične suradnje. U njemu sudjeluju tri zaštićena područja (Risnjak, Jezera Pivke koja presušuju, Zeleni vir), koji nude iznimnu prirodnu baštinu vezano uz šumski predio i karakteristične krške fenomene, kao i znanje o zaštiti prirode kao bogat izvor za oblikovanje privlačnog održivog turističkog proizvoda. Strane posjetitelje, koji traže specifične zelene proizvode, pozicioniranjem teritorijalno šireg, ali tematski nišnog proizvoda te zajedničkim tržišnim djelovanjem lakše ćemo usmjeriti iz turističkih središta u zaleđe. Projekt će tako doprinijeti poboljšanju uvjeta za pametan rast, što je jedan od ključnih zajedničkih izazova programskog područja. Glavni zajednički cilj projekata je aktivno očuvanje zajedničke prirodne baštine projektnog područja kroz održivi turizam, kojeg čemo poticati s poboljšanim statusom uključenih baštinskih područja, povećivanjem atraktivnosti sadržaja, poticanjem zelene ekonomije te podizanjem svjesti i znanja lokalnih MSP-ja i stanovništva. Glavni ishodi projekata biće novi prekogranični zeleni proizvodi/programi, povećanje broja osoba sa pojaćanim kapacitetama i potican posjet područij i točaka prirodne baštine. Udružit će se partnerski pristup kojim će se povezati kompetencije razvojnih organizacija i upravitelja parkova, u uređenju infrastrukture za posjetitelje primijenit će se znanja i iskustva različitih stručnjaka pa će se tako bolje ostvarivati pristup aktivnom očuvanju prirode. U razvoj proizvoda implementirat ćemo ideje i vještine lokalnih dionika te ciljano poticati zanimanje posjetitelja. Projekt će pripomoći većoj prepoznatljivosti PP, poboljšati zelenu infrastrukturu u parkovima, doprinijeti boljem pozicioniranju obje regije kao zelenih destinacija i tako povećati broj turista. Konkretne koristi imat će uključene ciljne skupine, i to: interpretacija baštine (lovci, vodiči, ponuđači); poslovna povezanost ponuđača turističkih usluga te veća gospodarska korist.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Glavni rezultat projekta je povečanje števila obiskovalcev območij naravne dediščine v projektnem območju. S projektom bomo prispevali k povečanju števila obiskovalcev zavarovanih območij in točk vključenih v projekt, in sicer: zavarovano območje Nacionalni park Risnjak, naravna znamenitost in Natura 2000 območje Cerkniško jezero (ki ga kot točka za merjenje obiska predstavlja interpretacijsko središče Jezerski hram) in zavarovano območje Park Pivških presihajočih jezer (ki ga kot točka za merjenje obiska predstavlja Eko muzej Pivških presihajočih jezer). Obisk navedenih točk je v letu 2016 znašal 28.071 oseb. Na osnovi izhodiščnih podatkov o obisku (prodane vstopnice v letu 2016 v NP Risnjak, Jezerskem hramu, Eko muzeju Pivških presihajočih jezer) in pričakovanih učinkov projekta smo do konca leta 2021, v letu, ko se projekt konča, predvideli 38.391 obiskovalcev (povečanje za 10.320 oseb oziroma za dobrih 36 %, kar je za dobrih 7 % letno).
Expected Outputs: Glavni rezultat projekta je povećanje broja posjetitelja područja prirodne baštine projektnog područja. S projektom ćemo doprinjeti povećanju broja posjetitelja zaštićenih područja i točaka uključenih u projekat, i to: zaštićeno područje Nacionalni park Risnjak, prirodna znamenitost i Natura 2000 područje Cerkniško jezero (koje kao točka za mjerenje posjeta predstavlja interpretacijski centar Jezerski hram) i zaštićeno područje Park Pivških presihajočih jezer (koje kao točka za mjerenje posjeta predstavlja Eko muzej Pivških presihajočih jezer). Broj posjeta navedenih točaka u 2016. godini iznosio je 28.071 osoba. Na temelju polazišnih podataka o broju posjeta (prodane ulaznice u 2016. godini u NP Risnjak, Jezerskem hramu, Eko muzeju Pivških presihajočih jezer) i očekivanih učinaka projekta, do kraja 2021. godine, kada projekt završava, predvidjeli smo 38.391 posjetitelja (povećanje za 10.320 osoba, odnosno dobrih 36 %, što je dobrih 7 % godišnje).

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Sustainable management of natural resources  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name: Doživetja narave in opazovanja divjih živali
Project name (Other language): Doživljaji prirode i promatranja divljih životinja
Project acronym: NATURE&WILDLIFE

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-09-01
Project end date: 2021-02-28
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 982.694,31
European Union funding: EUR 835.290,17

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): RDA Green Karst, Ltd.
Lead Partner: RRA Zeleni kras, d.o.o.
Address: Prečna ulica 1, Pivka, Slovenia
Website: www.rra-zk.si
Legal status: public

Address: Dolenje jezero 1, Cerknica, Slovenia
Legal status: private
Website: www.jezerski-hram.si
Address: Bijela Vodica 48, Crni Lug, Croatia
Legal status: public
Website: www.np-risnjak.hr
Address: Cesta 19. oktobra 49, Stari trg pri Ložu, Slovenia
Legal status: public
Website: www.loskadolina.info
Address: Kolodvorska cesta 5, Pivka, Slovenia
Legal status: public
Website: www. pivka.si
Address: Ivana Gorana Kovačića 3, Skrad, Croatia
Legal status: public
Website: www.pins-skrad.hr
Address: Milutina Barača 62, Rijeka, Croatia
Legal status: public
Website: www.porin.hr
Address: Bulevar oslobođenja 26, Rijeka, Croatia
Legal status: private
Website: /

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner