Project - VEZI NARAVE

Description


Description (EN): The project TIES OF NATURE addresses the challenge of conserving and restoring biotic diversity for future generations and raising awareness of the impact nature has on the well-being of man. In order to reach this objective, the project will implement activities addressing: the lack of joint harmonised cross-border measures for the improvement of target species in poor condition; the lack of inter-sectoral collaboration in the introduction of modern, sustainable methods of natural resource management; poor awareness of the relevance of nature conservation and benefits that conserved nature has for the long-term quality of life and for preventing natural risks in an area. The project’s main objective is to ensure the durability of the conservation and restoration of target species in Natura 2000 areas of the rivers Sotla and Kolpa, Risnjak National Park, the Radensko polje area, and the Kamačnik canyon. The partnership was composed so as to ensure that species and measures planned for improving their state of conservation are dispersed across comparable areas in Slovenia and Croatia. By implementing 5 programmes of measures consisting of actual demonstration activities in nature covering a total surface area of 3,159 ha, we will improve the state of conservation of the otter, stag beetle, great capricorn beetle, marsh fritillary, large copper, amphibians. This selection of charismatic species represents an excellent platform for communicating the intrinsic value of nature to the widest public, which is why they will serve as a basis for communicating ecosystem services. The project strives to set up sustainable structures for the long-term conservation of biodiversity. By involving stakeholders in the implementation of nature preservation measures and in the development and implementation of content for the interpretation of nature, the project will bring nature protection and care for nature closer to the wider public. An innovative education programme will familiarise 190 individuals with the practical aspect of Natura 2000 management and ecosystem services. An important contribution to long-term nature conservation is the setup of the network of TIES OF NATURE points intended to raise awareness on the importance of nature, with the objective to show people the often invisible links between ecosystems and man’s connection to them. Two nature protection centres will be set up—Šica in Radensko polje and Sotla in Rogaška Slatina—and two interpretative access points—one in the area of the Zelenjak natural monument by the river Sotla, and the other in the Kamečnik canyon. The inclusive and integral approach to biodiversity conservation is an innovation in this cross-border area. The TIES OF NATURE project is thus opening new opportunities for the society to gradually but permanently change its attitude to nature protection and conservation, and for its recognising nature’s key role in ensuring the well-being of future generations.
Description: Projekt VEZI NARAVE naslavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi, ki jo ima narava za dobrobit ljudi. Za dosego tega cilja bo projekt izvedel aktivnosti, ki bodo odgovorile na: pomanjkanje skupnih, čezmejno usklajenih ukrepov za izboljšanje stanja tarčnih vrst, ki so v slabem stanju, pomanjkanje medsektorskega sodelovanja za uvajanje sodobnih, sonaravnih metod upravljanja z naravnimi viri in nizko ozaveščenost o pomembnosti ohranjanja narave in koristih, ki jih ima ohranjena narava za dolgoročno kakovost življenja in preprečevanje naravnih tveganj na območju. Glavni cilj projekta je zagotoviti trajnost ohranjanja in obnove tarčnih vrst na Natura 2000 območjih Sotle, Kolpe, NP Risnjak, Radenskega polja in kanjona Kamačnik. Partnerska shema je bila izbrana na način, da se vrste in zanje predvideni ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti pojavljajo v primerljivih območjih v Sloveniji in na Hrvaškem. Z izvedbo 5 programov ukrepov konkretnih demonstracijskih akcij v naravi bomo na skupni površini 3159 ha izboljšali stanje ohranjenosti vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka, dvoživk. Te izbrane karizmatične vrste so odlična platforma za komuniciranje vrednosti narave najširši javnosti, zato bodo osnova za komuniciranje ekosistemskih storitev. Projekt namreč stremi k vzpostavitvi trajnostnih struktur za dolgoročno ohranjanje biodiverzitete. Z vključevanjem deležnikov v izvedbo naravovarstvenih ukrepov in v razvoj ter izvedbo inovativnih vsebin za interpretacijo narave bo projekt varstvo narave in skrbi zanjo približal širši javnosti. Inovativen izobraževalni program bo 190 posameznikom približal prakse upravljanja Natura 2000 in ekosistemskih storitev. Pomemben prispevek k dolgoročnemu ohranjanju narave bo vzpostavitev mreže točk VEZI NARAVE za osveščanje o pomenu narave, s ciljem, da se prikaže pogosto nevidna povezanost ekosistemov ter človekove povezave z njimi. Vzpostavljena bosta centra narave Šica na Radenskem polju ter Sotla v Rogaški Slatini, na območju naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli in kanjona Kamačnik pa bosta vzpostavljeni interpretacijski dostopni točki. Vključujoč in celosten pristop k ohranjanju biodiverzitete predstavlja inovacijo na čezmejnem območju. Projekt VEZI NARAVE tako odpira nove priložnosti za postopno in trajno spremembo odnosa družbe do varovanja in ohranjanja narave ter prepoznanja njene ključne vloge za dobrobit prihodnjih generacij.
Description: Projekt VEZE PRIRODE predstavlja izazov očuvanja i obnove biološke raznolikosti za buduće generacije i podiže svijest o ulozi koju ima priroda za dobrobit ljudi. Za postizanje tog cilja, projekt će provesti aktivnosti koje će odgovoriti na: nedostatak zajedničkih, prekogranično usklađenih mjera za poboljšanje ciljnih vrsta koje su u lošem stanju, nedostatak međusektorske suradnje za uvođenje suvremenih, održivih metoda upravljanja prirodnim resursima i niska osviještenost o važnosti očuvanja prirode i koristi koje ima očuvana priroda na dugoročnu kvalitetu života i sprječavanje prirodnih rizika na području. Glavni cilj projekta je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik. Partnerska shema je izabrana na način da se vrste i za njih predviđene mjere za poboljšanje stanja očuvanja pojavljuju na usporedivim područjima u Sloveniji i u Hrvatskoj. Provedbom 5 programa mjera konkretnih demonstracijskih akcija u prirodi na ukupnoj površini od 3159 ha poboljšat ćemo stanje očuvanja vidre, jelenaka, hrastove strizibube, močvarne riđe, kiseličinog vatrenog plavca, vodozemaca. Ove izabrane karizmatične vrste odlična su platforma za komuniciranje vrijednosti prirode najširoj javnosti, zato će biti osnova za komuniciranje usluga ekosustava. Projekt želi uspostaviti održive strukture za dugoročno očuvanje biološke raznolikosti. Uključivanjem sudionika u provođenje mjera zaštite prirode i u razvoj te provođenje inovativnih sadržaja za interpretaciju prirode, projekt će zaštitu prirode i brigu o njoj približiti široj javnosti. Inovativan edukativni program će 190 pojedincima približiti prakse upravljanja područjem Natura 2000 i usluge ekosustava. Važan doprinos dugoročnom očuvanju prirode predstavljat će mreža točaka VEZE PRIRODE za osvješćivanje o značenju prirode, s namjerom da se prikaže često nevidljiva povezanost ekosustava i čovjeka. Uspostavljeni će biti centri prirode Šica na Radenskom polju te Sutla u Rogaškoj Slatini, a na području prirodnog spomenika Zelenjak uz Sutlu i kanjona Kamačnik bit će uspostavljene interpretacijske dostupne točke. Uključiv i cjeloviti pristup očuvanju biološke raznolikosti predstavlja inovaciju na prekograničnom području. Projekt VEZE PRIRODE tako otvara nove prilike za postupnu i trajnu promjenu odnosa društva prema zaštiti i očuvanju prirode i prepoznavanju njezine ključne uloge za dobrobit budućih generacija.
Expected Results: 6dRI1 - Povprečna stopnja ohranjenosti habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000 v programskem območju-vrste
Expected Results: Prosječni stupanj očuvanosti staništa i vrsta Natura 2000 odredišta u programskom području - vrsta
Expected Outputs: Vse tarčne vrste so zavarovane v Sloveniji in večina vrst v Hrvaški, na Rdečem seznamu so uvrščene v kategorijo ranljive vrste (V) ali prizadete vrste (E), na seznamu evropske direktive o habitatih (FFH) so na prilogi II in večina tudi na prilogi IV. Zaradi slednjega spadajo tudi vse ciljne vrste med vrste v skupnem interesu (Natura 2000) in so na večina projektnih območjih opredeljene kot kvalifikacijske vrste za območja Natura 2000. Skupna/povprečna ocena ohranjenosti vrst z uporabo metodologije kazalnikov Programa in SDF obrazca je 1.833. Vidra (Lutra lutra), (Solta, Risnjak) je opredeljena s stopnjo ohranjenosti B oziroma C, kar je primerljivo povprečnem stanju ohranjenosti 1,33 po točkovanju za indikatorje programskega rezultata 6dRI1 Lucanus cervus (Sotla), Cerambyx cerdo (Sotla), Euphydrias aurinia (Sotla, Radensko polje, Risnjak), Lycaena dispar (Sotla, Radensko polje, Risnjak), Bombinia variegata (Sotla, Radensko polje), Gladiolus palustris (Sotla, Radensko polje, Risnjak) so vrste opredeljene s stopnjo ohranjenosti B, kar je primerljivo povprečnem stanju ohranjenosti 2 po točkovanju za indikatorje programskega rezultata 6dRI1 HT 8310 jame, ki niso odprte za javnost in 6410 Travniki s prevladučjo stožko (Sotla, Radensko polje, Risnjak (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) (Sotla, Radensko polje, Risnjak sta opredeljena s stopnjo ohranjenosti B, kar je primerljivo povprečnem stanju ohranjenosti 2 po točkovanju za indikatorje programskega rezultata 6dRI2.
Expected Outputs: Sve ciljne vrste su zaštićene u Sloveniji i većina vrsta u Hrvatskoj, na Crveni popis su uvrštene u kategoriju ranjive vrste (V) ili ugrožene vrste (E), a na popisu europske direktive o staništima (FFH) nalaze se u Prilogu II i većina također u Prilogu IV. Zbog toga se također sve ciljne vrste uvrštavaju među vrste u zajedničkom interesu (Natura 2000) te su na većini projektnih područja definirane kao kvalifikacijske vrste za područja Natura 2000. Zajednička/prosječna procjena očuvanja vrsta primjenom metodologije ishoda Programa i SDF obrasca je 1.833. Lutra lutra (Sutla, Risnjak) definirana je stupnjem očuvanosti B odnosno C, što je usporedivo prosječnom stanju očuvanosti 1,33 prema bodovanju za indikatore programskog rezultata 6dRI1 Lucanus cervus (Sutla), Cerambyx cerdo (Sotla), Euphydrias aurinia (Sutla, Radensko polje, Risnjak), Lycaena dispar (Sutla, Radensko polje, Risnjak), Bombinia variegata (Sutla, Radensko polje), Gladiolus palustris (Sutla, Radensko polje, Risnjak) su vrste definirane stupnjem očuvanosti B, što je usporedivo prosječnom stanju očuvanosti 2 prema bodovanju za indikatore programskog rezultata 6dRI1 HT 8310 jame koje nisu otvorene za javnost i 6410 Travnjaci na kojima prevladava molinija (Sutla, Radensko polje, Risnjak (Molinia spp.) na vapnenačkom, tresetnom ili glineno-muljevitom tlu (Molinion caeruleae) (Sutla, Radensko polje, Risnjak) su definirani sa stupnjem očuvanosti B, što je usporedivo prosječnom stanju očuvanosti 2 prema bodovanju za indikatore programskog rezultata 6dRI2.

Thematic Information


Thematics: Sustainable management of natural resources  
Specific Objective: Protecting and restoring biodiversity and promoting ecosystem services
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6d) protecting and restoring biodiversity and soil and promoting ecosystem services, including through Natura 2000, and green infrastructure


Project Summary


Project name: VEZI NARAVE
Project name (Other language): VEZE PRIRODE
Project acronym: VEZI NARAVE

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-09-01
Project end date: 2021-02-28
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 2.553.908,00
European Union funding: EUR 2.170.821,80

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Grosuplje
Lead Partner: Občina Grosuplje
Address: Taborska 2, Grosuplje, Slovenia
Website: www.grosuplje.si
Legal status: public

Address: Lipovac I br. 7, Zagreb, Croatia
Legal status: private
Website: www.hhdhyla.hr
Address: Bijela Vodica 48, Crni Lug, Croatia
Legal status: public
Website: http://np-risnjak.hr
Address: Ulica hrvatskih branitelja 1, Vrbovsko, Croatia
Legal status: public
Website: www.vrbovsko.hr
Address: Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, Slovenia
Legal status: public
Website: www.rogaska-slatina.si
Address: Tobačna ulica 5, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: www.zrsvn.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner