Project - Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine

Description


Description (EN): Prehistory heritage in the programme area is not fully presented in the form of attractive content and is not managed sustainably. Two gaps have been identified by archaeologists: lack of innovative approaches to the tourist interpretation of the archaeological heritage in nature, and the neglect of individual findings. There are traditional (classic) exhibitions in vitrines, archaeological parks that lack information and badly promoted paths. Individual findings are not interpreted in the sense of tourist contents. The GENERAL OBJECTIVE of the project answers this challenge – how to connect the course of prehistory from the earlier Stone Age to the Iron Age in an instructive and exploratory way, evaluating and highlighting the importance of individual findings and experimentally demonstrating how people lived, ate, worked, their clothes and habits. The expected CHANGE will include new, interesting contents without dangerous impacts on the protected core of the heritage. The project will connect and activate the prehistoric potential in 5 different regions of the programme area and offer an unforgettable insight into the most distant period of human history to target groups. Tourist sector, local population (economic activation), tourists and other interested public (life-long learning and new skills) will BENEFIT from the project. The complexity of the area and diversity of archaeological prehistoric findings requires an URGENT CROSS-BORDER COOPERATION of experts. New methodological approaches will be created by synergy through their diverse experience and professional knowledge, providing a comprehensive interpretation of prehistoric facts and push the events to the entry points of protected heritage through different INNOVATIVE elements of experience (1 augmented reality application, 1 virtual kiosk, 1 prehistory learning polygon, 5 interactive smart boards, 86 organised events and workshops etc.).
Description: Prazgodovinska dediščina na programskem območju ni celovito predstavljena v obliki privlačne vsebine in ni upravljana trajnostno. Arheologi opozarjajo na 2 prisotni vrzeli: pomanjkanje inovativnih pristopov pri turistični interpretaciji arheološke dediščine v naravi ter zapostavljenost posamičnih najdb. Obstajajo klasične vitrinske razstave, informacijsko šibki arheološki parki in slabo promovirane poti. Posamične najdbe niso interpretirane v smislu turističnih vsebin. Na ta izziv odgovarja SPLOŠNI CILJ projekta, ki je hkrati skupni izziv – kako na poučen in raziskovalen način povezati potek prazgodovine od starejše kamene dobe do železne dobe, ovrednotiti in izpostaviti pomembnost posamičnih najdb ter izkustveno pokazati kako je pračlovek v različnih obdobjih živel, se oblačil, jedel, delal in kakšne so bile njegove navade. Pričakovana SPREMEMBA bodo nove zanimive vsebine brez škodljivih vplivov na zavarovano jedro dediščine. Projekt bo povezal in aktiviral prazgodovinski potencial s pomočjo moderne IKT tehnologije na področju razširjene stvarnosti (Augmented Reality) v 5 različnih regijah programskega območja in ciljnim skupinam ponudil nepozaben vpogled v najbolj oddaljeno obdobje človeške zgodovine. KORISTI bodo imeli sektor turističnega gospodarstva in lokalno prebivalstvo (ekonomska aktivacija), turisti in druga zainteresirana javnost (vseživljenjsko učenje in pridobivanje novih kompetenc).Kompleksnost področja in raznolikost arheoloških prazgodovinskih odkritij zahteva NUJNO ČEZMEJNO SODELOVANJE strokovnjakov, ki bodo sinergijsko ustvarili nove metodološke pristope, zagotovili celostno interpretacijo prazgodovinskih dejstev ter dogajanje potisnili na vstopne točke zavarovane dediščine preko različnih INOVATIVNIH elementov doživljanja (1 aplikacija razširjene stvarnosti, 1 info virtualni kiosk, 1 prazgodovinski učni poligon, 5 interaktivnih pametnih info tabel, 86 organiziranih dogodkov in delavnic itd.).
Description: Prapovijesna baština programskog područja, nije u potpunosti predstavljena u obliku atraktivnog sadržaja i ne upravlja se na održiv način. Arheolozi upozoravaju na dva nedostatka: nedostatak inovativnih pristupa turističke interpretacije arheološke baštine u prirodi i zanemarivanja pojedinih nalazišta. Postoje klasične izložbe, slabe informacije o arheološkim parkovima i slaba promocija ruta. Pojedina nalazišta ne tumače se u smislu turističkog sadržaja. Na taj izazov odgovara OPĆI CILJ projekta, koji je ujedno i zajednički izazov - kako na poučni i istraživački način povezati tijek prapovijesti od starog kamenog do željeznog doba, procijeniti i naglasiti važnost pojedinačnih nalazišta i pokazati život pračovjeka u različitim razdobljima kako je živio, način oblačenja, jela, rada i kakve su bile njegove navike. Očekivana PROMJENA biti će novi zanimljiv sadržaj bez štetnih utjecaja na zaštićenu jezgru baštine. Projekt će s pomoćju moderne IKT tehnologije na području proširene stvarnosti (Augmented Reality), povezati i aktivirati prapovijesni potencijal u 5 različitih regija programskog područja i ciljnim skupinama pružiti nezaboravan uvid u najudaljenije razdoblje ljudske povijesti. KORISTI će imati gospodarski sektor turizma i lokalno stanovništvo (ekonomska aktivacija), turisti i druga zinteresirana javnost (cjeloživotno učenje i stjecanje novih kompetencija).Kompleksnost područja i raznolikost arheoloških prapovijesnih otkrića zahtjeva PRIJEKOPOTREBNU PREKOGRANIČNU SURADNJU stručnjaka koji će sinergijsko stvarati nove metodološke pristupe te pružiti sveobuhvatnu interpretaciju prapovijesnih činjenica i širenje događaja na pristupne točke zaštićene baštine kroz razne INOVATIVNE elemente iskustva (1 proširena stvarnost aplikacija, 1 info virtualni kiosk, 1 prapovijesno polje učenja, 5 interaktivnih pametnih info tabli, 86 organiziranih događaja i radionica, itd.).
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: GLAVNI REZULTAT PROJEKTA je povečanje števila obiskovalcev zaradi projektnih aktivnosti za 1.000 obiskovalcev. Posredno bo projekt prispeval k povečanju števila obiskovalcev območij zavarovane dediščine za 1.000 obiskovalcev, saj bodo poleg novega turističnega produkta turisti obiskali tudi drugo povezano registrirano kulturno dediščino. SKUPNI ČEZMEJNI PROIZVOD –integralni »Prehistory Adventure« turistični produkt, bo na izkustven način z vsebinami spoznavanja prazgodovinskih obdobij prevetril obstoječo turistično ponudbo na področju različnih področij kulturne dediščine. Preko drugačne, nove interpretacije prazgodovinske dediščine bo projekt obiskovalca popeljal po 5 različnih regijah programskega območja in mu ponudil nepozaben vpogled v najbolj oddaljeno obdobje človeške zgodovine. Aktivirani prazgodovinski potenciali bodo izhodišče za nov integralni produkt ter pilotni primeri novodobnih metod interpretacije prazgodovine. Prikazana bo primerjava med večjimi arheološkimi najdišči (M. TUROPOLJA, ZREČE, DONJA VOĆA) in posamičnimi najdbami (RADENCI, AMZ, M. TUROPOLJA; ARHEOLOGIJA), predstavljen razvoj človeka od neandertalca do železnodobnega človeka (VSI PARTNERJI) ter različni vidiki prazgodovinskega življenja (prazgodovinsko ognjišče, obredi, prehranska in oblačilna kultura, časovni trak itd.).Prazgodovinske lokacije so v projektnih aktivnostih vključene kot aktivator pristnejšega doživljanja prazgodovinskega obdobja. Z ureditvijo dostopnosti ob zavarovan prostor oz. materialno najdbo se bo hkrati povečala zaščita samega najdišča oz. najdbe (usmerjene poti obiskovalcev).Projekt bo preko trajnostnega turizma povezoval znanje, prazgodovinsko dediščino in znamenitosti na pameten (IKT), avanturističen, in poučen način. Aktiviral se bo ekonomski potencial arheološke znanosti in prazgodovine.
Expected Outputs: GLAVNI REZULTAT PROJEKTA je povećanje broja posjetitelja za 1.000, radi projektnih aktivnosti. Neposredno će projekt doprinjeti povećanju broja posjetitelja područja zaštićene baštine za 1.000, uz novi turistički proizvod, turisti će također posjetiti i drugu povezanu kulturnu baštinu. ZAJEDNIČKI PREKOGRANIČNI PROIZVOD – integralni »Prehistory Adventure« turistički proizvod koji će na iskustven način putem sadržaja spoznavanja pretpovijesnih razdoblja provjetriti postojeću turističku ponudu na području različitih područja kulturne baštine. Drugačija, nova interpretacija pretpovijesne baštine projekta, posjetitelja će provesti kroz 5 različitih regija programskog područja i ponuditi mu uvid u najudaljenije ljudske povijesti. Aktivirani pretpovijesni potencijali bit će ishodište za novi integralni proizvod te pilot primjeri novodobnih metoda interpretacije pretpovijesti. Prikazati će se usporedba između većih arheoloških nalazišta (M. TUROPOLJA, ZREČE, DONJA VOĆA) i pojedinačnih nalazišta (RADENCI, AMZ, M. TUROPOLJA; ARHEOLOGIJA), također predstaviti će se razvoj čovjeka od neandertalca do čovjeka željeznog doba (SVI PARTNERI) te različiti aspekti pretpovijesnog života (pretpovijesno ognjište, obredi, kultura prehrane i oblačenja, vremenska traka, itd.). Pretpovijesne lokacije su u projektnim aktivnostima uključene kao aktivator iskonskog doživljavanja pretpovijesnog razdoblja. S uređenjem dostupnosti uz osiguran prostor, odnosno materijalno nalazište, istovremeno će se povećati zaštita samog nalazišta (usmjereni putevi posjetitelja). Projekt će kroz održivi turizam povezati znanje, pretpovijesnu baštinu i znamenitosti na pametan (IKT), avanturistički i poučni način. Aktivirat će se ekonomski potencijal arheološke znanosti i pretpovijesti.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name: Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine
Project name (Other language): Iskustvena šetnja kroz prapovjesnu baštinu
Project acronym: Prehistory Adventure

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-09-01
Project end date: 2020-08-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 720.289,93
European Union funding: EUR 612.246,44

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Donja Voća
Lead Partner: Općina Donja Voća
Address: Donja Voća 26 C, Donja Voća, Croatia
Website: http://www.voca.hr/
Legal status: public

Address: Trg kralja Tomislava 1, Velika Gorica, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.muzej-turopolja.hr/
Address: Radgonska cesta 9, Radenci, Slovenia
Legal status: public
Website: http://radenci.si/
Address: Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.ff.uni-lj.si/
Address: Cesta na Roglo 13b, Zreče, Slovenia
Legal status: public
Website: https://www.zrece.si/
Address: Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, Zagreb, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.amz.hr/naslovnica.aspx

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner