Project - Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.

Description


Description (EN): There are more than 50 small historic towns along the SI-CRO border with rich cultural heritage representing the only underused potential for revival of ran down squares and lanes in the town centers. ČRNOMELJ and JASTREBARSKO are one of these towns. Do you know them? Probably not; although we drive past them on our way to the Adriatic coast and even though they are less than an hour drive away from the two capitals. Therefore our CHALLENGE is to use the heritage and tourism trends for increased visit of the border area. The CROSSBORDER dimension is recognized as an important OPPORTUNITY for the small towns which can find their place on the market along with Zagreb, Ljubljana, Piran, Rovinj. The OBJECTIVE is to activate and renovate dilapidated cultural heritage for sustainable tourism breakthrough of small border towns. To achieve this we will, first in Jaska and Črnomelj, develop and test new CB tourism product kulTura, which will be encouraged for wider use. KulTura will be simple, different and slow. It will be”cool” tour along the hidden cultural heritage, supported with CB digital card and designed according to visitors expectations and needs, especially of those with functional constraints. KulTura will present the heritage of small towns; it will package local offers, strolls and tasting experiences, enable digital animations and lively meetings with historical characters of streets, squares and parks. In Jaska the visitors center and the pavilion will become the main attraction of kulTura. In Črnomelj the lane of kulTura trail shall be 'paved' along renovated historic streets. All these will be achieved through holistic, sustainable, inclusive and smart approach. We can overcome the current state of small towns only with innovation; therefore the non-standard approaches are introduced in all segments of the product - from renovation details to revival of great stories of random people. KulTura is designed as a development model and the CB card as a tool for further expansion and marketing of all small historic towns along the border.
Description: Ob SI-HR meji je več kot 50 manjših zgodovinskih mest, ki jih odlikuje bogata kulturna dediščina. Dediščina v teh krajih predstavlja še edini neizkoriščeni potencial za oživitev umirajočih trgov in ulic. Takšna sta tudi ČRNOMELJ in JASTREBARSKO. Ju poznamo? Verjetno ne, čeprav se mimo njiju vozimo proti Jadranu, čeprav sta manj kot uro vožnje oddaljena od obeh prestolnic. Zato je naš IZZIV dediščino in turistične trende izkoristiti za večji obisk manj razvitega obmejnega prostora. ČEZMEJNOST vidimo kot pomembno PRILOŽNOST, da se mala obmejna mesta izpostavijo in postavijo ob bok Zagrebu, Ljubljani, Piranu, Rovinju. CILJ projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče kulturne dediščine za trajnostni turistični pre-boj malih obmejnih mest. V ta namen bomo v Jaski in Črnomlju razvili in testirali nov čezmejni turistični produkt poimenovan kulTura, nato pa spodbudili njegovo širitev na ostala turistično nerazvita obmejna mesta. KulTura bo enostavna, drugačna, počasna. Bo ‘cool’ tura po skriti kulturni dediščini mest, podprta s čezmejno digitalno kartico in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. KulTura bo predstavljala dediščino malih mest, povezovala lokalno ponudbo, sprehode in doživetja okusov v pakete, omogočila digitalne animacije in živa srečanja z zgodovinskimi liki na ulicah, trgih in parkih malih mest. V Jaski bo urejen center za obiskovalce in paviljon kot osrednja atrakcija kulTure. V Črnomlju bo pot kulTure ’tlakovana’ prek obnovljenih zgodovinskih ulic v mestnem jedru. Vse to bomo dosegli s celovitim, trajnostim, vključujočim, pametnim pristopom. Neprepoznavnost malih mest lahko premagamo le z inovativnostjo, zato drugačnost uvajamo v vse elemente produkta, od detajlov prenove do oživljanja velikih zgodb malih ljudi. KulTura je zasnovana tudi kot razvojni model, čezmejna kartica pa kot orodje za nadaljnje širjenje in trženje vseh malih historičnih mest vzdolž meje.
Description: Uz SLO-HR granicu više je od 50 manjih povijesnih gradova, koje karakterizira bogata kulturna baština. Baština na tom području čini još jedini neiskorišteni potencijal za oživljavanje umirućih trgova i ulica. Takvi su također ČRNOMELJ i JASTREBARSKO. Poznajemo li ih? Vjerojatno ne iako se pored njih vozimo prema Jadranu, iako su od glavnih gradova udaljeni manje od sat vremena vožnje. Stoga je naš IZAZOV baštinu i turističke trendove iskoristiti za veću posjećenost manje razvijenog prekograničnog područja. PREKOGRANIČNOST vidimo kao važnu PRILIKU, da se mali gradovi uz granicu predstave i postave uz bok Zagrebu, Ljubljani, Piranu, Rovinju. CILJ projekta je aktiviranje neprepoznatljive i obnova propadajuće kulturne baštine za održivi turistički proboj malih gradova uz granicu. U tu ćemo svrhu u Jaski i Črnomlju razviti i testirati novi prekogranični turistički proizvod nazvan kulTura, a nakon toga i potaknuti njegovo širenje na ostale turistički nerazvijene gradove uz granicu. KulTura će biti jednostavna, drugačija i lagana. Biti će ‘cool’ tura po skrivenoj kulturnoj baštini gradova, podržana s prekograničnom digitalnom karticom i oblikovana po mjeri posjetitelja, prije svega osobama sa invaliditetom. KulTura će predstaviti povijest malih gradova, povezati lokalnu ponudu, šetnju i doživljaj okusa u paketu, ali će i omugućiti žive susrete sa povjesnim likovima na ulicama, trgovima i parkovima malih gradova. U Jaski će u isto vrijeme biti uređen centar za posjetitelje i paviljon kao glavna atrakcija kulTure. U Črnomelju će put kulTure biti ’popločen’ preko obnovljenih povijesnih ulica u gradskom središtu. Sve to ćemo doseći održivim, uključujućim, pametnim pristupom. Neprepoznatljivost malih gradova možemo prevladati samo inovativnošću, stoga različitost uvodimo u sve elemente proizvoda, od detalja obnove do oživljavanja velikih priča malih ljudi. KulTura je zamišljena kao razvojni model, a prekogranična kartica kao alat za daljnje širenje i promociju svih malih povijesnih gradova duž granice.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: KLJUČNI REZULTATI: Ključni krovni rezultat projekta bo večja ohranjenost, prepoznavnost in turistični obisk pozabljene dediščine malih zalednih zgodovinskih mest ob slovensko-hrvaški meji. Rezultat bo najprej viden v dveh pilotnih mestih - v Jastrebarskem in Črnomlju. Ob zaključku bo projektno partnerstvo razvojni model produkta kulTura in mobilno aplikacijo, vključno s čezmejno digitalno kartico kulTura ponudilo in razširilo na druga mala obmejna zgodovinska mesta, ki so danes v senci velikih turističnih destinacij. PRISPEVEK K PROGRAMSKIM KAZALNIKOM REZULTATA: Zaradi večje privlačnosti zgodovinskega jedra Črnomlja, parka Erdody v Jastrebarskem, dostopnejše dediščine za funkcionalno ovirane, digitalno in v živo predstavljenih zgodb, ki jih skrivajo grajske in mestne fasade ter z lokalno kulinariko in domačo obrtjo osmišljenih idej za kratke sprehode po mestu ter z agresivnim, sodobnim in enotnim čezmejnim pristopom k promociji mreže malih obmejnih zgodovinskih mest, pričakujemo 3,5 x povečanje števila obiskovalcev v Jastrebarskem in Črnomlju. To predstavlja 9.000 dodatnih obiskovalcev v prvem polnem letu testiranja produkta (od septembra 2019 do oktobra 2020). Kazalnik bomo merili v ključnih objektih vključenih v pot ogleda kulTura in sicer na naslednji način: i) število vstopnic v Mestni muzej in galerijo Jastrebarsko (2016 –1.600, vir podatka Letno poročilo Centra za kulturo Jastrebarsko), ii) število vstopnic v Mestno muzejsko zbirko Črnomelj (2016-2.061, vir podatka Letno poročilo muzeja - RIC), iii) število vpisanih obiskovalcev nove razstave ’Zakladnica Črnomlja’ (2016-0, vir podatka Letno poročilo RIC) in iv) število zabeleženih enkratnih uporab aplikacije na oglednih točkah v zgodovinskem jedru Črnomelja in Jastrebarska (vir podatka: Letno poročilo upravljavca aplikacije UL).
Expected Outputs: KLJUČNI REZULTATI: Ključni krovni rezultat projekta biti će veća očuvanost, prepoznatljivost i turistički obilazak zaboravljene povijesti malih pozadinskih povijesnih gradova pored slovensko-hrvatske granice. Rezultat će prvo biti vidljiv u dva testna grada – u Jastrebarskom i Črnomlju. Na kraju će projektni partneri razvojni model proizvoda kulTura i mobilnu aplikaciju, uključujući i prekograničnu digitalnu karticu kulTura, ponuditi i proširiti na druga mala granična povijesna mjesta, koja su danas u sjeni velikih turističkih destinacija. DOPRINOS PROGRAMSKIM POKAZATELJIMA REZULTATA: Zbog veće privlačnosti povijesnih središta Črnomlja, parka Erdody u Jastrebarskom, dostupnosti baštine za osobe s telesnom invaliditetom, digitalne i uživo predstavljene povijesti koje skrivaju zidine dvoraca i gradova ali i s lokalno kulinariku i obrntičku ponudu obogaćene ideje za kratke šetnje po gradovima te s agresivnom, suvremenom i jedinstvenom prekograničnom pristupom u promociji mreže malih graničnih povijesnih gradova, očekujemo 3,5x povećanje broja posjetitelja u Jastrebarskom i Črnomlju. To znači 9.000 dodatnih posjetitelja u prvoj godini testiranja proizvoda, odnosno (od rujna 2019. do listopada 2020. godine.). Pokazatelje ćemo mjeriti u ključnim objektima uključenih u turistički put kulTura i na slijedeće načine odnosno prema: i) broju ulaznica u Gradskom muzeju i galeriji Jastrebarsko (2016 – 1.600, izvor podataka Godišnji izvještaj Centra za kulturu Jastrebarsko), ii) broju ulaznica u Gradskoj muzejskoj zbirci Črnomelja (2016 – 2.061, izvor podataka Godišnji izvještaj muzeja – RIC), iii) broju upisanih posjetitelja na novoj izložbi ”Riznica Črnomelja” (2016-0, izvor podataka Godišnji izvještaj RIC) i iv) broj zabilježenih jednokratnih korištenja aplikacije na mjestima posjete u povijesnoj jezgri Črnomlja i Jastrebarskog (izvor podataka: Godišnji izvještaj operatera aplikacije UL).

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name: Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko 'cool'. Za vse.
Project name (Other language): Baština Jaske i Črnomlja također može biti 'cool'. Za sve.
Project acronym: kulTura

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-07-01
Project end date: 2020-12-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 1.316.243,02
European Union funding: EUR 1.118.806,57

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): City of Jastrebarsko
Lead Partner: Grad Jastrebarsko
Address: Trg J. J. Strossmayera 13, Jastrebarsko, Croatia
Website: http://www.jastrebarsko.hr/
Legal status: public

Address: Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb, Croatia
Legal status: private
Website: www.vps-libertas.hr
Address: Trg svobode 3, Črnomelj, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.ric-belakrajina.si
Address: Trg svobode 3, Črnomelj, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.crnomelj.si
Address: Kongresni trg 12, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: https://www.uni-lj.si
Address: Strossmayerov trg 4, Jastrebarsko, Croatia
Legal status: public
Website: http://www.tzgj.hr/

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner