Project - Zagotavljanje varnosti intervencijskih ekip v primeru jedrskih ali radioloških nesreč

Description


Description (EN): The ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) project will develop CB services in the area of safety (civil protection) in the event of a nuclear or radiological accident. The common challenge of the PA, beeing addressed in the project, is ensuring adequately coordinated and safe joint interventions in the event of such accidents. The overall goal is the strengthening of CBC between entities operating in the area of safety in order to ensure more effective rescue and intervention in the event of such accidents, and to improve their capabilities and knowledge and establish a first system for safe joint interventions in the CB region. The project’s main direct effects are intervention units with improved skills and competences, and a CB intervention structure in the event of such accidents.The direct beneficiaries of activities will be the units that by law are responsible for rescue in the event of such accidents (firefighers, police, medical staff,etc.), while the entire population will benefit indirectly. The planned approach of the project is directed towards ensuring proper trainig of intervention teams and establishing CB links between them and the administrative bodies responsible for such accidents, to increase the level of safety of the entire CB population and that of the wider region, which is also an earthquake zone.The CB effect of such accidents dictates the need for CB cooperation. The coordination, joint preparedness and field-readiness of SI and HR rescue teams are matters of particular importance. The unified and coordinated functioning of intervention teams and common tools (uniform guidelines and protocols, and the development of skills and competences for increased safety) represent an innovative approach that will be useful over the long term for joint preparedness in such circumstances. The inclusion of associated partners will provide the project with strategic guidance leading to a sustainable CB intervention structure in the event of such accidents.
Description: Projekt ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) bo razvil čezmejne storitve na področju zagotavljanja varnosti (civilne zaščite) v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Skupni izziv programskega območja, ki ga v projektu rešujemo, je, kako zagotoviti ustrezno usklajene in varne skupne intervencije v primeru tovrstnih nesreč. Glavni cilj je krepitev čezmejnega sodelovanja med subjekti, ki delujejo na področju varnosti, za bolj učinkovito reševanje in intervencijo v primeru tovrstnih nesreč ter povečanje njihove usposobljenosti in znanja ter vzpostavitev prvega sistema za skupno varno posredovanje na ČM območju. Glavni neposredni učinki projekta so: intervencijske enote z izboljšanimi spretnostmi in kompetencami v primeru jedrskih in radioloških nesreč in čezmejna struktura za intervencije v primeru tovrstnih nesreč. Koristniki aktivnosti bodo neposredno enote, ki so po zakonu odgovorne za reševanje v primeru tovrstnih nesreč (gasilske enote, policija, medicinsko osebje, itd.), posredno pa celotno prebivalstvo. Načrtovani pristop v projektu je usmerjen k zagotovitvi usposobljenosti in čezmejne povezanosti intervencijskih ekip ter čezmejne povezanosti upravnih organov pristojnih za tovrstne nesreče, za varnejše celotno prebivalstvo čezmejnega in širšega območja, ki je tudi potresno. Potreba po čezmejnem sodelovanju v primeru jedrske ali radiološke nesreče je zaradi čezmejnega vpliva takšne nesreče nujna, zlasti pomembna je usklajenost in skupna priprava ter terensko usposabljanje slovensko-hrvaških reševalnih ekip. Inovativno je enotno in usklajeno delovanje intervencijskih ekip ter skupno orodje (enotne smernice in protokoli, razvoj veščin in kompetenc za večjo varnost), ki bo dolgoročno uporabno za skupno pripravljenost v tovrstnih primerih. Vključitev pridruženih partnerjev pa bo projektu zagotovila strateško usmeritev, ki bo vodila do trajne čezmejne strukture za intervencijo v primeru jedrskih ali radioloških nesreč.
Description: Projektom ENRAS (ENsuring RAdiation Safety) razvit će se prekogranične usluge u području osiguravanja sigurnosti (civilne zaštite) u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće. Zajednički je izazov područja programa koji rješavamo u projektu osiguravanje usklađenih i sigurnih zajedničkih intervencija u slučaju takvih nesreća. Glavni je cilj jačanje prekogranične suradnje među subjektima koji djeluju u području zaštite radi učinkovitijeg spašavanja i intervencije u slučaju takvih nesreća, povećanje njihove osposobljenosti i znanja te uspostava prvog sustava za zajedničko sigurno interveniranje na PG području. Glavni izravni učinci projekta: interventne postrojbe s boljim vještinama i kompetencijama u slučaju nuklearnih ili radioloških nesreća i prekogranična struktura za intervencije u slučaju takvih nesreća. Korisnici aktivnosti bit će izravno postrojbe koje su po zakonu odgovorne za spašavanje u slučaju takvih nesreća (vatrogasci, policija, medicinsko osoblje itd.), a neizravno cijelo stanovništvo. Planirani pristup u projektu usmjeren je na osiguravanje osposobljenosti i prekogranične povezanosti interventnih ekipa te prekogranične povezanosti upravnih tijela za takve nesreće radi veće sigurnosti cijelog stanovništva prekograničnog i šireg područja koje je i trusno. Potreba za takvom suradnjom u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće zbog prekograničnog utjecaja takve nesreće hitna je, a osobito su važni usklađenost i zajednička priprema te terensko osposobljavanje slovensko-hrvatskih ekipa za spašavanje. Inovativni su jedinstveno i usklađeno djelovanje interventnih ekipa te zajednički alat (jedinstvene smjernice i protokoli, razvoj vještina i kompetencija za veću sigurnost). što će biti dugoročno korisno za zajedničku pripravnost u takvim slučajevima. Uključenje pridruženih partnera projektu osigurat će strateško usmjerenje koje će voditi do trajne prekogranične strukture za intervenciju u slučaju nuklearnih ili radioloških nesreća.
Expected Results: 11RI - Raven kakovosti sodelovanja na področju storitev zdravstva, socialnega varstva, varnosti in mobilnosti v programskem območju
Expected Results: Razina kvalitete suradnje u području zdravlja, socijalne skrbi, sigurnosti i mobilnih službi unutar programskog područja
Expected Outputs: Prvi rezultat je izboljšano sodelovanje intervencijskih ekip čezmejnega območja pri posredovanju v primeru jedrskih in radioloških nesreč, zlasti v smislu izboljšanja koordinacije in čezmejne komunikacije. S projektnimi aktivnostmi (izdelava skupnih smernic reševanja in skupnih protokolov, srečanja vseh akterjev, itd.) bodo intervencijske ekipe razpolagale z usklajenimi navodili in napotki za usklajeno intervencijo v primeru jedrske in radiološke nesreče, tudi v manj dostopnih krajih ter bodo seznanjene z reševalnimi načrti sosednje države. PP GZS v Sloveniji in pridruženi partner HVZ na Hrvaškem sta nacionalna organa, ki imata razširjeno organizacijsko strukturo (tudi prostovoljno) na celotnem programskem območju in širše. S tovrstnim partnerstvom in vključevanjem drugih akterjev (zdravstveno osebje, policisti, itd.) bodo vsi deležniki reševalnih služb soudeleženi v delovanje čezmejne strukture in bo tako zagotovljena boljša funkcionalna integracija med prostovoljci in strokovnimi službami, kot je to evidentirano v “Socialno - ekonomskem profilu programskega območja sodelovanja” v PS. Drugi rezultat je izboljšano znanje in kompetence intervencijskih ekip, ki bo dosežen preko skupnega programa usposabljanja in vaj čezmejnih reševalnih služb, v okviru katerih bodo ekipe spoznale in udejanjile v praksi najbolj sodobne pristope. S skupnimi praktičnimi vajami bodo intervencijske ekipe izboljšale spretnosti in timsko delo za skupno pripravljenost in usklajen odziv na čezmejne nesreče. Z medsebojno primerjavo in posledično izmenjavo izkušenj, dobrih praks in ugotovljenih pomanjkljivosti se bosta povečali stopnja in kakovost pripravljenosti intervencijskih ekip. Tako bo projekt dolgoročno dvignil raven kakovosti sodelovanja in izboljšal kompetence intervencijskih ekip na področju varnosti v primerih jedrskih in radioloških nesreč na celotnem programskem območju.
Expected Outputs: Prvi je rezultat poboljšana suradnja interventnih postrojbi prekograničnog područja pri posredovanju u slučaju nuklearnih i radioloških nesreća, pogotovo u smislu poboljšanja koordinacije i prekogranične komunikacije. Projektnim aktivnostima (izrada zajedničkih smjernica spašavanja i zajedničkih protokola, sastanaka svih aktera itd.) interventne postrojbe raspolagat će usklađenim uputama i naputcima za usklađenu intervenciju u slučaju nuklearne i radiološke nesreće i u manje dostupnim mjestima te će se upoznati s planovima spašavanja susjedne države. PP GZS u Sloveniji i pridruženi partner HVZ u Hrvatskoj, nacionalna su tijela koja imaju raširenu organizacijsku strukturu (i dobrovoljno) na cijelom programskom području i šire. Takvim partnerstvom i uključivanjem drugih aktera (zdravstveno osoblje, policija itd.) svi sudionici služba spašavanja bit će uključeni u rad prekogranične strukture i tako će se osigurati bolja funkcionalna integracija između dobrovoljaca i stručnih službi, kao što je evidentirano u „Socijalno-ekonomskom profilu programskog područja suradnje“ u PS. Drugi je rezultat poboljšano znanje i kompetencije interventnih postrojbi koji će se postići putem zajedničkog programa osposobljavanja i vježbi prekograničnih službi spašavanja u čijem će se okviru postrojbe upoznati i primijeniti u praksi najsuvremenije pristupe. Zajedničkim praktičnim vježbama interventne postrojbe poboljšat će vještine i timski rad za zajedničku pripravnost i usklađen odaziv na prekogranične nesreće. Međusobnom usporedbom i posljedično razmjenom iskustava, dobrih praksi i utvrđenih nedostataka povećat će se stupanj i kvaliteta pripravnosti interventnih postrojbi. Tako će projekt dugoročno podignuti razinu kvalitete suradnje i poboljšati kompetencije interventnih postrojbi na području sigurnosti u slučajevima nuklearnih i radioloških nesreća na cijelom programskom području.

Thematic Information


Thematics: Managing natural and man-made threats, risk management  
Specific Objective: Building partnerships among public authorities and stakeholders for healthy, safe and accessible border areas
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name: Zagotavljanje varnosti intervencijskih ekip v primeru jedrskih ali radioloških nesreč
Project name (Other language): Osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće
Project acronym: ENRAS

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-10-01
Project end date: 2020-09-30
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 518.000,01
European Union funding: EUR 440.300,01

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Jozef Stefan Institute
Lead Partner: Institut "Jožef Stefan"
Address: Jamova 39, Ljubljana, Slovenia
Website: www.ijs.si
Legal status: public

Address: Ksaverska cesta 2, Zagreb, Croatia
Legal status: public
Website: www.imi.hr
Address: Tržaška cesta 221, Ljubljana, Slovenia
Legal status: private
Website: www.gasilec.net

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner