Project - Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine

Description


Description (EN): The project addresses the common challenge, typical for the entire PA, of preservation and enhancement of material and immaterial cultural heritage that is currently poorly utilised. The project’s common main objective is to actively preserve and enhance mythical landscape’s cultural heritage from the perspective of sustainable tourism in the territory of Mošćenička Draga and Hrpelje-Kozina municipalities. Visitors of the Cross-boarder myth park (CMP) will be offered a unique experience which will enrich the destination’s attractiveness and increase the number of visits. The project’s main direct effects are: tourist visits to new CB tourist destination (5000); a company providing interpretation knowledge and development of animation program in the CMP (1); tourist products for sustainable use of heritage of myth tradition (2); people trained on CMP contents (131); small-scale investments in infrastructure: visitors’ centres on HKM and MDM areas (2). All target groups will benefit from direct effects (general public - tourists/visitors, mainly children, SMEs, local and regional bodies, interest groups, non-profit organisations and other institutions). Innovative approach consists in creation of new CB tourist products combining new CMP with a series of services, thus promoting economic and sustainable tourist development. The park will have an uniformed appearance; while visiting one of the two destinations, the visitors will be shown a virtual presentation of the other location, which will motivate them to visit also the other location. In the CMP, classic signage tables will be replaced by environment-friendly stone indicators. CB tourist products can be created and successfully marketed only if supported by active cooperation of actors from both counties. Revitalisation of heritage and the combining of heritage with CB tourist products, resulting in a rich bid, can be achieved only through establishing a CB tourist destination - the Cross-border Myth park.
Description: Projekt obravnava skupni izziv ohranitve in valorizacije materialne in nematerialne kulturne dediščine, ki je trenutno slabo izkoriščena. Ta izziv je značilen za celotno PO. Skupni glavni cilj projekta je aktivno ohranjanje in ovrednotenje kulturne dediščine mitske krajine v luči trajnostnega turizma na območjih občin Mošćenička draga in Hrpelje-Kozina. Obiskovalcem Čezmejnega mitskega parka (ČMP) bo zagotovljena edinstvena izkušnja, kar bo obogatilo atraktivnost destinacije ter posledično število obiskov. Glavni neposredni učinki projekta so: turistični obiski na novi čezmejni turistični destinaciji (5000); Podjetje, ki bo podalo interpretacijska znanja in razvilo animacijski program v ČMP (1); Turistični proizvodi za trajnostno uporabo dediščine mitskega izročila (2); Osebe, ki bodo usposobljene o tematikah ČMP (131); Investiciji manjšega obsega v infrastrukturo za umestitev centra za obiskovalce na območju OHK in OMD (2). Od neposrednih učinkov bodo imele korist ciljne skupine (general public - turisti/obiskovalci, predvsem otroci, MSP, lokalni in regionalni organi, interesne skupine in neprofitne organizacije ter druge ustanove). Inovativen pristop predvideva kreacijo novih turističnih čezmejnih proizvodov, ki združujejo novi ČMP z nizom storitev v smislu gospodarskega razvoja in razvoja trajnostnega modela turizma. Park bo dobil poenoten izgled in ob obisku ene od dveh lokacij bo obiskovalcem virtualno prikazana tudi druga, kar jih bo privlačilo, da bodo potem lokacijo tudi fizično obiskali. Namesto klasičnih označevalnih tabel bodo uporabljeni kamniti elementi (označevalci), ki ne onesnažujejo okolja. Čezmejne turistične proizvode je mogoče ustvariti in uspešno tržiti le z aktivnim sodelovanjem vseh vključenih akterjev iz obeh držav; oživitev dediščine ter povezava dediščine v čezmejne turistične proizvode z bogato ponudbo je mogoča le z vzpostavitvijo enotne čezmejne turistične destinacije - Čezmejnega mitskega parka.
Description: Projekt se bavi zajedničkim izazovom očuvanja i valorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine koja je trenutno nedovoljno iskorištena. Ovo je zajednički izazov za cijelo programsko područje. Glavni cilj projekta je aktivno očuvanje i valoriziranje kulturne baštine mitskog krajolika u svjetlu održivog turizma na području općina Mošćenička Draga i Hrpelje-Kozina. Posjetitelji Prekograničnog mitskog parka (PMP) će dobiti jedinstven doživljaj koji će obogatiti atraktivnost destinacije, te time i povećati broj posjeta. Glavni ishodi projekta su: Turistički posjeti novoj prekograničnoj turističkoj destinaciji (5000); Poduzeće koje će pružiti interpretacijsko znanje i razviti animacijski program PMP (1); Turistički proizvodi za održivo korištenje baštine mitskih tradicija (2); Osobe koje će biti osposobljene o temama PMP (131); Investicije manjeg opsega u infrastrukturu za uređenje centra za posjetitelje na području OHK in OMD (2). Korist od glavnih ishoda imat će ciljane skupine (General Public - turisti/posjetitelji, uglavnom djeca, MSP, lokalne i regionalne vlasti, interesne grupe, neprofitne organizacije i druge ustanove). Inovativni pristup predviđa stvaranje novih turističkih prekograničnih proizvoda koji kombiniraju novi PMP s nizom proizvoda i usluga u smislu gospodarskog razvoja i razvoja održivog turizma. Park će dobiti jedinstven izgled i na svakoj lokaciji će se posjetiteljima virtualno prikazati druga lokacija (dio prekograničnog parka koji se nalazi u drugoj zemlji), kako bih ih se privuklo da obiđu čitav park. Umjesto klasičnih tabela za označavanje, koristit će se kamene oznake (putokaze) koji ne onečišćuju okoliš. Prekogranične turističke proizvode je moguće stvoriti i uspješno promovirati aktivnim sudjelovanjem svih uključenih dionika iz obje države. Oživljavanje baštine i povezivanje baštine u turističke proizvode s bogatom ponudom je moguće samo s uspostavom prekogranične turističke destinacije- Prekograničnog mitskog parka.
Expected Results: 6cRI - Obiskovalci območij kulturne in naravne dediščine v programskem območju
Expected Results: Posjetitelji kulturnih i prirodnih odredišta baštine u programskom području
Expected Outputs: Projekt bo zagotovil ovrednotenje kulturne dediščine mitske krajine z vzpostavitvijo novega Čezmejnega mitskega parka, kreacijo in trženje inovativnih in privlačnih turističnih proizvodov in izboljšanje zmogljivosti operaterjev, ki delujejo v turizmu (vodniki, zaposleni v turističnih agencijah in informativnih točkah, turistični operaterji itd.) in lokalnih prebivalcev in podjetnikov. Preko investicij manjšega obsega bo projekt povezal v enoten Čezmejni mitski park lokacije ljudskega izročila in tako dosegel rezultat ovrednotenja materialne in nematerialne kulturne dediščine, kar bo pritegnilo nove obiskovalce. V projektu razviti turistični proizvodi bodo vključevali bogato lokalno ponudbo za spodbujanje trajnostnega turizma in s tem trajnostne rasti predvsem lokalnega gospodarstva. Vsebovali bodo bogato lokalno enogastronomsko ponudbo ter zanimive in poučne animacijske programe, sestavljene ne samo iz vsebin mitskega izročila, ampak tudi s področja arheologije, etnografije, zgodovine, možnost sprehodov s konji/kočijami ter poseben animacijskimi programi za osebe s posebnimi potrebami. Z izobraževanjem oseb, ki delujejo na področju turizma, promocije in ohranjanja kulturne dediščine na območju Čezmejnega mitskega parka in v drugih lokacijah PO, bo projekt povišal zmogljivost akterjev in tako zagotovil tudi primerno znanje oseb, ki v tem okolju delujejo in so v stalnem stiku z obiskovalci. Projekt bo prispeval k doseganju programskega kazalnika rezultata 6cRI, t.j k povečanju števila obiskovalcev kulturne in naravne dediščine na čezmejnem območju, predvsem v Regijskem parku Škocjanske jame in PP Učka. Ocenjujemo, da lahko vsaj 10% obiskovalcev čezmejne turistične destinacije Mitski park obišče tudi navedene parke, kar številčno ocenjujemo na vsaj 500 obiskovalcev. Za merjenje učinka projekta bomo od upravljavcev parkov pridobili podatek o številu obiskovalcev pred in po zaključku projekta.
Expected Outputs: Projekt će omogućiti valorizaciju kulturne baštine mitskog krajolika kroz uspostavu novog Prekograničnog mitskog parka, stvaranje i marketing inovativnih i atraktivnih turističkih proizvoda i poboljšanje kapaciteta osoblja koje djeluje u turizmu (vodiči, zaposlenici u turističkim agencijama i info-točkama, turistički operatori itd.), stanovnika i poduzetnika. Putem investicija malih razmjera u infrastrukturu projekt će spojiti u jedan Prekogranični mitski park mjesta narodne tradicije, što će za rezultat imati valorizaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, koja će privući nove posjetitelje. Razvoj turističkih proizvoda u projektu uključivat će bogatu lokalnu ponudu za promociju održivog turizma, a time i održivog rasta lokalnog gospodarstva. Ti će uključivati bogatu domaću enogastronomsku ponudu, kao i zabavne i informativne animacijske programe, sastavljene ne samo iz sadržaja mitske tradicije, nego i sa područja arheologije, etnografije, povijesti, mogućnost šetnje s konjima / kočijama i posebne animacijske programe za osobe s posebnim potrebama. Obrazovanjem ljudi koji rade na području turizma, promocije i očuvanja kulturne baštine na području novog Prekograničnog mitskog parka i drugim mjestima unutar programskog područja, projekt će povećati kapacitet sudionika, osiguravajući tako odgovarajuće znanje ljudima koji rade u tom području i koji su u stalnom kontaktu s posjetiteljima. Projekt će doprinijeti ostvarenju programskog pokazatelj rezultata 6cRI, t.j, povećanju broja posjetitelja područja kulturne i prirodne baštine u PP, posebno u Regijskom parku Škocjanske jame in PP Učka. Procjenjujemo da najmanje 10% posjetitelja u prekograničnoj turističkoj destinaciji Mitski Park može posjetiti spomenute parkove, što procjenjujemo na barem 500 posjetitelja. Kako bismo izmjerili utjecaj projekta, od upravitelja parkova dobit ćemo informacije o broju posjetitelja prije i poslije završetka projekta.

Thematic Information


Thematics: Cultural heritage and arts  Tourism  
Specific Objective: Active heritage preservation through sustainable tourism
Thematic Objective: (6) preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency by:
Investment Priority: (6c) conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage


Project Summary


Project name: Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine
Project name (Other language): Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora
Project acronym: MITSKI PARK

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-09-01
Project end date: 2021-02-28
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 745.050,00
European Union funding: EUR 633.292,50

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Municipality of Hrpelje-Kozina
Lead Partner: Občina Hrpelje-Kozina
Address: Reška cesta 14, Kozina, Slovenia
Website: www.hrpelje-kozina.si
Legal status: public

Address: Primorska 42, pb 97, Opatija, Croatia
Legal status: public
Website: www.fthm.uniri.hr
Address: Drožanjska cesta 23, Sevnica, Slovenia
Legal status: private
Website: www.arhej.com
Address: Aleja Slatina 7, Mošćenička Draga, Croatia
Legal status: public
Website: www.tz-moscenicka.hr
Address: Trg slobode 7, Mošćenička Draga, Croatia
Legal status: public
Website: www.moscenicka-draga.hr
Address: Titov trg 4, Koper, Slovenia
Legal status: public
Website: www.upr.si
Address: Kraška ulica 2, Sežana, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.inkubator.si

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner