Project - Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja

Description


Description (EN): In the cross-border area, there is a great need to develop integrative social activation programs because of the same problems that occur on both sides of the border, i.e. long-term social vulnerability of vulnerable target groups due to unemployment, from health problems to poor information and social inclusion. 2SoKroG, as an innovative model of public services in the cross-border area, addresses the issue of a lack of effective social transfers systems that are on the rise on both sides of the border and are a serious problem regarding demographic indicators. By using an innovative model, an increase in the institutional capacity of public institutions for social and employment services will be achieved through social activation and the strengthening of mutual partnerships. In the cross-border area, the project can be performed as the first in practice proven social activation, which is crucial for the transformation of the work of Social Work Centres and Employment Services as key public institutions for changing the existing situation. Outputs: a) Strengthening partnerships between public social activation bodies in the cross-border area, b) Improving institutional capacity through the 2SoKroG model, c) Transforming the 2SoKroG model into practice and raising public service quality levels in the field of social activation, d) Improving knowledge and skills for staff in the field of social activation. Target groups: a) Centers for social work, b) Employment services, c) Educational institutions, e) Local and regional development organisations, f) Social enterprises, g) NGOs, h) Local population in peripheral border areas, i) Line ministries. An innovative approach to use of social activation model in public authorities leads to rise of different functional competencies and skills, potential for a reintegration of vulnerable groups into the labor market, integration into the various social systems and, consequently, affects health improvement in the cross-border peripheral area, which reduces the use of social transfers and increases their effectiveness.
Description: Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integrativnih socialno aktivacijskih programov zaradi enakih težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih do slabe informiranosti in vključenosti v družbo. 2SoKroG kot inovativni model javnih storitev na čezmejnem območju rešuje problem premalo učinkovitega sistema socialnih transferjev, ki so v porastu na obeh straneh meje in glede na demografske kazalnike predstavljajo resen problem. Z uporabo inovativnega modela bo doseženo povečanje institucionalnih zmogljivosti javnih ustanov socialnih in zaposlitvenih storitev s socialno aktivacijo in krepitev medsebojnih partnerstev. Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preiskušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo kot ključne javne institucije pri spremembi obstoječega stanja. Outputi: a) Krepitev partnerstva med javnimi organi socialne aktivacije na čezmejnem območju, b) Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti preko modela 2SoKroG, c) Prenos modela 2SoKroG v prakso in dvig ravni kakovosti javnih storitev na področju socialne aktivacije, d) Izboljšanje znanja in veščin javnim uslužbencem na področju socialne aktivacije. Ciljne skupine: a) Centri za socialno delo, b) Zavodi za zaposlovanje, c) Izobraževalne institucije, e) Institucije lokalnega in regionalnega razvoja, f) socialna podjetja, g) NVO, h) Lokalno prebivalstvo na obrobnih obmejnih območjih, i) Resorna ministrstva. Inovativni pristop z uporabo modela socialne aktivacije v javnih organih vodi do dviga različnih funkcionalnih kompetenc in veščin, potencial za ponovno vključitev ranljivih skupin na trg dela, integracijo v različne družbene sisteme in posledično vpliva na izboljšanje zdravja na čezmejnem obrobnem območju, kar zmanjšuje porabo socialnih transferjev in povečuje njihovo učinkovitost.
Description: Na prekograničnom području postoji velika potreba za razvojem integriranih socijalno aktivacijskih programa zbog jednakih poteškoća na obje strane granice, t. j. dugotrajna socijalna slabost ranjivih ciljnih grupa zbog nezaposlenosti, od zdravstvenih poteškoća do slabe informiranosti i uključenosti u društvo. 2SoKroG je inovativan poslovni model javnih usluga u prekograničnom području koji rješava problem nedovoljno učinkovitog sistema socijalnih transfera, koji su u porastu na obje strane granice. Medutim, s obzirom na demografske pokazatelje predstavljaju ozbiljan problem u budučnosti. Primjenom inovativnog modela če se postici povečanje institucionalnih kapaciteta javnih ustanova, socijalna aktivacija te jačanje međusobna partnerstva. Na prekograničnom području sa projektom možemo postići prvu u praksi testiranu socijalnu aktivaciju, koja je ključnog značenja za promjenu rada Centara za socijalnu skrb i Ureda za rad, koji su ključni kod promjene trenutačnog stanja. Outputi: a) Jačanje partnerstva izmedu javnih vlasti socijalne aktivacije u prekograničnom području,b) Jačanje institucionalnih kapaciteta kroz model 2SoKroG, c) Prijenos modela 2SoKroG u praksu i podizanje razine kvalitete javnih usluga na području socijalne aktivacije, d) Unapredenje znanja i vještina javnih službenika u području socijalne aktivacije. Ciljne skupine: a) Centri za socijalni rad, b) Zavod za zapošljavanje, c) Institucije izobrazovanja, e) Institucije lokalnog/regionalnog razvoja, f) Društvena poduzeca, g) NVO, h) Lokalno stanovništvo u perifernim pograničnim područjima, i) Resorna ministarstva. Inovativni pristup kroz model socijalne aktivacije javnih tijela doprinijet ce razvoju i porastu različitih funkcionalnih sposobnosti i vještina, radni potencijal za ponovnu uključivanje ranljivih ciljnih skupina na tržište rada, integraciji različitih društvenih sustava. Imat ce utjecaj na poboljšanje zdravlja u prekograničnom perifernom području, što ce smanjiti korištenje socijalnih transfera i povečati njihovu učinkovitost.
Expected Results: 11RI - Raven kakovosti sodelovanja na področju storitev zdravstva, socialnega varstva, varnosti in mobilnosti v programskem območju
Expected Results: Razina kvalitete suradnje u području zdravlja, socijalne skrbi, sigurnosti i mobilnih službi unutar programskog područja
Expected Outputs: Rezultati projekta bodo prispevali k nadgradnji in izboljšanju obstoječih storitev socialnega varstva in organov zaposlovanja s povezovanjem s socialnimi podjetji, lokalnimi skupnostmi, inštitucijami neformalnega izobraževanja in NVOji z namenom iskanja pozitivnih izhodov. Dosedanji pristopi do ciljnih skupin niso povezani in usklajeni med akterji, zato se pojavljajo številne težave na obeh straneh meje. Projekt bo prispeval k zmanjšanju (zdravstvene) neenakosti, spodbujanju boljših življenjskih pogojev za državljane v regijah, kakor tudi varnejšim in bolj dostopnejšim čezmejnim območjem. Rezultati projekta: - vzpostavljene in okrepljene čezmejne strukture sodelovanja in vertikalna povezanost na področju socialne aktivacije za doseganje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja državljanom, - razvoj in testiranje za uporabo inovativnega modela na področju javnih storitev socialne aktivacije za opolnomočenje ranljivih ciljnih skupin za socialno in zaposlitveno vključenost (v socialnem podjetništvu in drugih prilagojenih trgih dela čezmejnega območja), - razvoj kompetenc in veščin javnim organom socialne aktivacije za zagotavljanje zdravega in varnega okolja na čezmejnem območju, - izboljšanje pravočasne prepoznavnosti državljanov za različna tveganja zdrsa v revščino in socialno izključenost, - prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na druga območja in interesna področja. Z modelom socialne aktivacije se bo bistveno povečala raven kakovosti sodelovanja med javnimi institucijami (Centri za socialno delo in Zavodi za zaposlovanje oz. Uradi za delo) na področju socialnega varstva v programskem območju, kar bo neposredno vplivalo na izboljšanje zdravja, predvsem težje zaposljivih.
Expected Outputs: Rezultati ovog projekta doprinijet će unapređivanju i poboljšanju postojećih socijalnih usluga i zapošljavanja povezujući socijalna poduzeća, lokalne zajednice, institucije neformalnog obrazovanja i nevladine organizacije sa namjerom traženja pozitivnih izlaza. Dosadašnji pristupi do ciljnih grupa nisu povezani i usklađeni među akterima, zato dolazi do mnogobrojnih problema na obje strane granice. Projekt će doprinijeti smanjenju (zdravstvene) nejednakosti, promicanju boljih uvjeta života za građane u regijama, kao i sigurnijem i dostupnijem prekograničnom području. Rezultati projekta: - uspostaviti i ojačati strukture prekogranične suradnje i vertikalnu integraciju na području socijalne aktivacije zbog postizanja zdravog, sigurnog i lako dostupnog okruženja u prekograničnom području, - razvoj i testiranje upotrebe inovativnog modela na području javnih usluga socijalne aktivacije za osnaživanje ranjivih ciljnih skupina za socijalnu aktivaciju i zapošljavanje u socijalnom poduzetništvu i ostalih prilagođenih tržišta rada na pograničnom području, - razvoj kompetencija i vještina javih tijela s područja socijalne aktivacije kako bi se osiguralo zdravo i sigurno okruženje u prekograničnom području, - poboljšanje pravovremene vidljivosti građana za različite rizike od klizanja u siromaštvo i socijalnu isključenost, - prekogranični prijenos rezultata, iskustva i prakse razvijenih u projektu s drugim regijama i područjima interesa. S modelom socijalne aktivacije značajno će se povećati razina i kvaliteta suradnje između javnih institucija (Centri za socijalnu skrb i Zavodi za zapošljavanje) na području socijalne brige u programskom području, što će izravno utjecati na poboljšanje zdravlja posebno osoba u nepovoljnom položaju.

Thematic Information


Thematics: Health and social services  Social inclusion and equal opportunities  
Specific Objective: Building partnerships among public authorities and stakeholders for healthy, safe and accessible border areas
Thematic Objective: (11) enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration through actions to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administrations and public services related to the implementation of the ERDF, and in support of actions under the ESF to strengthen the institutional capacity and the efficiency of public administration
Investment Priority: (11 ETC) ETC specific, for cross-border cooperation: enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions


Project Summary


Project name: Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja
Project name (Other language): Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja
Project acronym: 2SoKroG

Period: 2014-2020
Date of latest update: 2019-10-29

Web: http://www.si-hr.eu/

Project start date: 2018-09-01
Project end date: 2020-08-31
Project status: Ongoing

Total budget/expenditure: EUR 574.947,20
European Union funding: EUR 488.705,12

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Scientific research centre Bistra Ptuj
Lead Partner: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Address: Slovenski trg 6, Ptuj, Slovenia
Website: www.bistra.si
Legal status: public

Address: Bana Josipa Jelačića 22, Čakovec, Croatia
Legal status: public
Website: www.redea.hr
Address: Vrazova 9, Ormož, Slovenia
Legal status: private
Website: www.cpu-reuse.com/
Address: Jakova Gotovca 9, Čakovec, Croatia
Legal status: public
Website: www.czss-ck.hr
Department: Regional Service Ptuj
Address: Rožna dolina, Cesta IX 6, Ljubljana, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.ess.gov.si/
Address: Kratka 1, Varaždin, Croatia
Legal status: public
Website: www.azra.hr
Address: Ulica XIV. Divizije 12, Celje, Slovenia
Legal status: public
Website: http://www.rasr.si/si/

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner