Project - Historické poznanie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia

Description


Description: Cieľom projektu je prostredníctvom významných výročí – 800. výročia prvej písomnej zmienky o Spiši a 700. výročia výstavby hradov v Starej Ľubovni a Nedeci posilniť regionálnu identitu medzi obyvateľmi Spiša. Predpokladom k tomu je v prvom rade zabezpečiť prezentáciu najnovších poznatkov o dejinách Spiša na medzinárodnej konferencii a hradov Ľubovňa a Nedeca na medzinárodnom seminári za účasti odborníkov zo Slovenska a Poľska. Druhým cieľom projektu je zabezpečiť vydanie odborného zborníka z medzinárodnej vedeckej konferencie (Spiš v 12. a 13. storočí) a populárno-náučnej knihy o dejinách a stavebnom vývoji hradov Ľubovňa a Nedeca (Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec). Prostredníctvom publikácií, ktoré budú distribuované do školských a okresných knižníc regiónu, sprievodcom CR sa najnovšie historické poznatky stanú dostupnými širšej verejnosti, predovšetkým mládeži. Projekt prispeje k vzájomnému poznaniu i porozumeniu medzi ľuďmi po oboch stranách slovensko-poľských hraníc. Téma konferencie skúma obdobie (12. a 13. storočie), v ktorom sa kládli základy multikultúrnosti regiónu Spiš.
Achievements: Cieľom projektu bolo – s ohľadom na dôležité výročia 800 rokov prvej písomnej zmienky o Spiši a 700 rokov stavby hradov v Starej Ľubovni a Nedeci – posilnenie pociťovania regionálnych vzťahov medzi obyvateľmi Spiša. V rámci projektu bola zorganizovaná medzinárodná konferencia a seminár, na ktorých boli predstavené výsledky najnovších výskumov týkajúcich sa dejín Spiša, ako aj hradov Ľubovňa a Nedeca. Bola vydaná aj špecializovaná zbierka referátov Spiš v XII. a XIII. storočí, a taktiež populárno-vedecká publikácia o dejinách a priebehu výstavby hradov („Sedem storočí hradov Ľubovňa a Nedeca“). Publikácia bola odovzdaná školám, turistickým sprievodcom, školským a univerzitným knižniciam. V marci v roku 2012 získala na Slovensku významné ocenenie Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov ako Najlepšia knižka o kraji a regióne Slovenska za rok 2011.

Thematic InformationProject Summary


Project name (EN): Historické poznanie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia
Project acronym: Historické poznanie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2009-07-01
Project end date: 2011-12-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 59.600,00
European Union funding: EUR 50.660,00

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Lead Partner: Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
Address: Zámocká 22, Stará Ľubovňa, Slovakia
Legal status: n/a

Address: Niedzica-Zamek 1, Niedzica, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner