Project - Centrum kultúry Hornej Oravy

Description


Description: Ideou projektu je vytvorenie Centra kultúry Hornej Oravy s cieľom ochrany a využívania kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu Orava na slovenskej aj poľskej strane hranice za účelom sociálneho a hospodárskeho rozvoja celej oblasti Hornej Oravy. V rámci projektu sa vytvoria strategické časti kultúrnej infraštruktúry, ktoré budú spoločne tvoriť Centrum kultúry Hornej Oravy: modernizovaný Kultúrny dom v Trstenej a novovybudované Centrum kultúry v Jablonke. Výsledkom projektu bude rozširovanie vzájomných väzieb medzi partnermi z obidvoch strán hranice. Po realizácii projektu poskytnú budovy tvoriace Centrum kultúry Hornej Oravy možnosti pre vzájomné poznávanie bohatého kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov Mesta Trstená a Obce Jablonka ako aj turistov a návštevníkov regiónu Oravy. Vytvorí sa rad kultúrnych podujatí, ktoré sa zapíšu do kalendára regionálnych podujatí, čo zvýši turistickú atraktívnosť v prihraničnom regióne.
Achievements: Horná Orava je neobyčajne bohatým regiónom s rôznorodou kultúrou, ktorá je v tradícii hlboko zakorenená. Orava sa nachádza na hranici dvoch štátov a dvoch kultúr, ktoré od XVI. storočia boli podrobované svojráznemu prenikaniu. Tento proces bol založený na vzájomnom pôsobení niekoľkých etnicky rôznorodých kultúr: valašskej, poľskej, slovenskej, maďarskej a dokonca aj nemeckej. Výsledkom tohto prenikania bol vznik oravskej kultúry, ktorá tvorivým spôsobom zasimilovala kultúrne výtvory iných národnostných skupín, pri čom vytvorila vlastnú, originálnu a od susedných regiónov odlišujúcu sa kultúru. Ideou projektu bolo vytvorenie Centra kultúry Hornej Oravy s cieľom ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva regiónu nielen na slovenskej, ale aj na poľskej strane, a ktoré by svoje využitie našlo aj v sociálnom a hospodárskom rozvoji celej oblasti Hornej Oravy. V rámci projektu vznikli strategické časti kultúrnej infraštruktúry, ktoré spoločne tvoria Centrum kultúry Hornej Oravy. Je to zmodernizovaný Kultúrny dom v Trstenej a novovybudované Centrum kultúry v Jablonke. Zmodernizovaná budova Kultúrneho domu v Trstenej spolu s priliehajúcim kinom slúži na organizáciu spoločných podujatí za účasti susedov z poľskej strany hranice a zároveň je miestom, v ktorom obyvatelia mesta môžu rozvíjať svoje hobby a záujmy – regionálny tanec a piesne alebo šachy. Zmodernizované kino uznala slovenská organizácia Forum hodnotiaca kiná na Slovensku za jedno z piatich najkrajších kín v krajine. Na poľskej strane hranice sa novovybudované oravské Centrum kultúry v Jablonke stalo miestom, v ktorom sa uskutočňujú výstavy, festivaly, súťaže, pôsobia tu umelecké krúžky, organizujú sa predstavenia, tanečné, hudobné, vokálne a maliarske krúžky alebo sa tu vyučuje hra na tradičných oravských hudobných nástrojoch. Výsledkom projektu je aj rozširovanie spolupráce a vzájomných väzieb medzi partnermi z obidvoch strán hranice.Project Summary


Project name (EN): Centrum kultúry Hornej Oravy
Project acronym: Centrum kultúry Hornej Oravy

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2008-11-01
Project end date: 2011-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 4.541.292,93
European Union funding: EUR 3.860.098,98

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mesto Trstená
Lead Partner: Mesto Trstená
Address: Bernolákova č. 96/8, Trsten, Slovakia
Legal status: n/a

Address: ul. 3-go Maja 1, Jabłonka, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner