Project - Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete

Description


Description: Primárne vzdelávanie a oblasť starostlivosti o mládež je cieľom činnosti všetkých zúčastnených partnerov. Vzdelávací proces kladie v súčasnej dobe na mladého človeka neustále nové a nové požiadavky a doba prináša úskalia a nebezpečenstvá, s ktorými sa mladý človek na svojej životnej dráhe musí vyrovnávať. Často sa dostáva na rázcestie, kde je pokúšaní a zvádzaní na zlo, ktoré často nevie správne odhadnúť. Našou snahou je postarať sa o mladého človeka a poskytnúť mu vzdelávanie v rozsahu, ktoré zabezpečí jeho rozhľadenosť a uplatnenie v ďalšom živote, ale taktiež postarať sa o to, aby negatívne javy, ktoré na neho číhajú dokázal správne rozpoznať, eliminovať a odolať im. Tu sa stretávame s nerovným súbojom medzi pokušeniami doby a tým, čo škola mladému človeku ponúka.  Aby sme mladých ľudí správne nasmerovali a hlavne dostali ich od PC, potrebujeme podnietiť ich záujem o šport a pohyb, čo rieši atraktívnosť športu vo fit - triedach.Tématická sieť, ktorú chceme vytvoriť bude zárukou efektívneho odovzdávania spôsobov zdravého životného štýlu, nových výchovno-vzdelávacích metód. Proces vzdelávania chceme obohatiť o zážitkové formy učenia s cezhraničným dopadom na poznanie kultúry partnera a jazykových znalostí. Ďaľším námetom na rozvoj poznania mladého človek je  formou tvorivých dielní podnietiť  získavanie manuálnych zručností mladého človeka, vzbudenie estetického cítenia a taktiež spojitosť s tradičnými remeslami. Výmenným obchodom výrobkov vyrobených v dielňach chceme podnietiť u mladých ľudí podnikavého ducha a podať základné princípy podnikania. Športové súťaže a podujatia majú u mladých vybudovať správny vzťah k súťaživosti a podnietiť zásady zdravého životného štýlu s orientáciou na podporu psychosomatického zdravia. Hlavným zámerom zapojenia športu do škôl a aktivít mimo nej je takpovediac "dostať deti od PC". Realizáciou projektu prispejeme k výmene informácií medzi školami a inštitúciami smerujúcim k zdravému životnému štýlu, otvoríme možnosti diskusie a výmeny akcií, metód, foriem, ktoré do teraz využívali a doplníme ich o nové poznatky získané od partnerov. Prispejeme tak k obohateniu pedagógov, ktorí v sfére školstva a práce s mládežou využívajú každú príležitosť na inováciu, aby boli atraktívne pre potreby svojich klientov - detí.
Achievements: Hlavným cieľom projektu bola výmena skúseností a vedomostí medzi inštitúciami z oblasti základného vzdelávania z Poľska a zo Slovenska, ako aj vytvorenie inovačných metód vzdelávacieho procesu a podpory športu v školách. Cieľom zaujímavej formy aktivity je motivácia detí k zdravému životnému štýlu, predstavenie možností ako tráviť voľný čas iným spôsobom ako sedením pred počítačom. V rámci projektu boli v dvoch školách na poľskej a slovenskej strane vytvorené a špecializovaným vybavením vybavené triedy fitnes, vďaka ktorým sa v školách vedie individuálny, zaujímavý program telesnej výchovy. Dôležitým prvkom je fakt, že vypracovaný program bol prispôsobený k potrebám hendikepovaných detí, ktoré navštevujú školy zúčastňujúce sa v projekte. Boli zorganizované taktiež výmeny žiakov, počas ktorých deti okrem oboznamovania a aktívneho trávenia času vytvorili vlastný, poľsko-slovenský slovníček. Samy si vyberali slová a výrazy, ktoré sa v slovníčku majú nachádzať, a taktiež ho samostatne ilustrovali. Pre pedagógov obidvoch škôl to bola príležitosť na výmenu skúseností a vedomostí, predovšetkým z toho dôvodu, že metodika práce, hlavne s hendikepovanými deťmi, je v Poľsku a na Slovensku trochu iná. Bola to taktiež príležitosť na nadviazanie dlhodobej spolupráce. V rámci projektu boli vypracované a vydané dve publikácie pre pedagógov: „Inšpirácie zdravého životného štýlu na Slovensku a v Poľsku“, ako aj „Návrhy podporovania a rozvíjania osobnosti dieťaťa – efekty slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce“. Tieto publikácie obsahujúce príklady dobrej praxe boli odovzdané aj iným školám v regióne.

Thematic Information


Thematics: Education and training  


Project Summary


Project name (EN): Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete
Project acronym: Spoločne hľadáme spôsoby na zdravý, aktívny a tvorivý život mimo počítačovej siete

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project start date: 2011-01-01
Project end date: 2012-06-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 215.000,00
European Union funding: EUR 176.979,52

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Informačné centum mladých ORAVA
Lead Partner: Informačné centum mladých ORAVA
Address: Trojičné námestie 191, Tvrdošín, Slovakia
Legal status: n/a

Address: Rabčická ulica 410, Rabča, Slovakia
Legal status: n/a
Address: ul. Niezapominajki 14, Żywiec, Poland
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner