Project - Každý život sa ráta…

Description


Description: Projekt je zameraný na budovanie siete partnerských organizácií v oblasti prevencie úrazov, kriminality a násilia, riešenia krízových situácií a poznania práce záchranárov v poľsko-slovenskom pohraničí. Špecifické ciele: 1. Zvýšené povedomie detí, mládeže a dospelých cezhraničného regiónu o záchranárstve, prevencii úrazov a riešení kriminality a násilia 2. Zlepšená propagácia záchranárskej problematiky  v cezhraničnom regióne 3. Zlepšené možnosti využívania  internetu, počítačov a multimédií pri výučbe záchranárskej problematiky. Cieľovými skupinami projektu sú: žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, pedagógovia základných  a stredných škôl,  obyvatelia miest a obcí, záchranné tímy, rodičia a osoby v blízkom okolí detí a mládeže. Cezhraničný dopad je v projekte naplnený prostredníctvom budovania siete partnerských inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí v oblasti riešenej problematiky. V projekte sa budú realizovať e-learningové kurzy pre slovenské a poľské deti, vytvorí a spustí sa 3-jazyčná webová stránka (slovenská, poľská a anglická mutácia) www.112.sk , vydá sa časopis o mladých záchranároch v slovenskom a poľskom jazyku  a bude distribuovaný do škôl. Spoločným produktom bude aj výučbová metodika pre učiteľov na školách, ktorej prezentácia bude zabezpečená prostredníctvom organizovaných konferencií.
Achievements: Projekt sa sústredil na tvorbu sietí partnerských organizácií v rámci prevencie nehôd, kriminality a násiliu, na riešenie krízových situácií a oboznámenie sa s prácou záchranárov na poľsko-slovenskom pohraničí. Opatrenia boli v projekte zamerané predovšetkým na deti a mládež a ich cieľom bolo zvýšenie ich znalostí o záchranárstve, riešenie problémov týkajúcich sa kriminality a prevencie nehôd. V rámci projektu boli zorganizované e-learningové kurzy o prvej pomoci, ukážky zo záchrannej akcie, súťaže pre deti a mládež spojené s bezpečnosťou na poľsko-slovenskom pohraničí. Bola vypracovaná spoločná metodika vzdelávania v nasledujúcich oblastiach: vzdelávanie o dopravnej premávke, predchádzanie úrazom a predchádzanie kriminalite. Táto metodika bola učiteľom škôl v regióne predstavená a odovzdaná počas konferencie „Vychovajme mladých záchranárov“. V rámci projektu boli okrem toho vydané tri čísla časopisu „Mladý záchranár“, ktoré boli odovzdané školám v regióne ako aj brožúra „Počíta sa s každým ľudským životom“Project Summary


Project name (EN): Každý život sa ráta…
Project acronym: Každý život sa ráta…

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2016-03-01

Web: http://pl.plsk.eu/index/

Project status: Ongoing

European Union funding: EUR 194.500,23

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Rescue Team Slovakia O.Z.
Lead Partner: Rescue Team Slovakia O.Z.
Address: A. Bernoláka 436, Varin, Slovakia
Legal status: n/a

Address: Zubrzyca Grn. 388, Zubrzyca G, Poland
Legal status: n/a
Address: Nesluša 988, Nesluša, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner