Project - SportPark - Sportovní sady

Description


Description: Tento projekt je součástí většího záměru realizovaného oběma městy s názvem Zahrada obou břehů, který spočívá ve vybudování na nábřežích Olše v Cieszynie a v Českém Těšíně přeshraničního turisticko-rekreačního centra pro obě města. Záměr je výsledkem využití zkušeností projektu realizovaného ve francouzsko-německém pohraničí ve městech Štrasburk a Kehl. Realizace tohoto projektu je jedním z milníků této strategie. Předmětem projektu je revitalizace a rozšíření parků: parku Pod Wałką v Cieszyně a parku Adama Sikory v Českém Těšíně, které se nacházejí u hraniční řeky Olše. Toto území bude po výstavbě a modernizaci tvořit přeshraniční rekreační a sportovní areál o ploše přibližně 12,5 ha. Tento areál bude sloužit obyvatelům obou měst. Dosažení tohoto cíle ale vyžaduje modernizaci území. Současný stav neumožňuje, aby předmětné území plnilo výše uvedenou funkci. Důvodem je vysoký stupeň poškození jeho jednotlivých částí: špatný stav parkové zeleně, zarostlé pěší stezky nebo jejich nedostatek, nevyhovující stav sociálního zázemí, zdevastované pódium, nedostačující zařízení kempu. Evidentní je také absence sportovní infrastruktury a také nedostatečné množství parkovacích míst pro obsluhu tohoto území. Výsledkem věcné realizace projektu bude: 1. Výstavba stezek pro pěší a cyklisty v parku Pod Wałką a Parku A. Sikory. Stezky budou součástí cyklistické smyčky, která vede územím obou měst a jejíž realizace probíhá v jednotlivých etapách.2. Přizpůsobení parků rekreačním účelům (dětská hřiště, stezky pro pěší, malá architektura, piknikové místo, jezírko, náměstíčko, revalorizace zeleně).3. Modernizace kempu: stavba sociálního, ubytovacího, gastronomického zázemí a karavanových stání a stanových míst.4. Modernizace kajakářské zátoky5. Výstavba hřišť: na kopanou, volejbal a košíkovou6. Výstavba parkovištěProjekt souvisí s projektem předkládáným oběma partnery v rámci oblasti podpory 1.1. projektem SportMost.
Achievements: Projekt SportPark – Sportovní sady je součástí širší strategie realizované městy Cieszyn a Český Těšín s názvem "Zahrada dvou břehů", která spočívá ve vytvoření přeshraničního turisticko-rekreačního areálu obou partnerských měst na březích hraniční řeky Olše. Náplní projektu byla revitalizace a rozšíření parků: Pod Wałką v Cieszyně a Adama Sikory v Českém Těšíně, které se nacházejí u řeky Olše. Toto území je po úpravě a modernizaci přeshraničním rekreačně-sportovním areálem pro návštěvníky a občany obou měst. Výsledkem realizace projektu je vznik přeshraničního areálu pro volnočasové aktivity. Tento areál leží přímo u hranice, ve městech, které jsou od roku 1920 dvěma samostatnými městskými organismy. Je to místo setkávání občanů - Čechů a Poláků – a to přispívá k prohlubování česko-polských mezilidských kontaktů a také k odstraňování negativních sociálních a ekonomických následků způsobených dlouhodobou izolací obou společností. Projektové aktivity spočívaly v revitalizaci dvou parků na obou stranách hranice, čímž vznikl společný areál propojený novým mostem přes Olši, tzv. Sportovní lávkou. Investice přispěla k rozšíření rekreačně-sportovní nabídky v česko-polském příhraničí. Vznikly podmínky pro hospodářský rozvoj na základě vzniklé infrastruktury cestovního ruchu (kemp, parkoviště, pěší a cyklistické stezky, vodní plocha pro kajaky, piknikové místo, lávka).

Thematic Information


Thematics: Tourism  


Project Summary


Project name (EN): SportPark - Sportovní sady
Project acronym: SportPark - Sportovní sady

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-05

Web: http://www.cz-pl.eu/

Project start date: 2009-11-01
Project end date: 2012-08-31
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 5.347.540,49
European Union funding: EUR 4.545.408,42

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Obec Těšín
Lead Partner: Obec Těšín
Address: Rynek 1, Cieszyn, Poland
Legal status: n/a

Address: náměstí ČSA, Český Těšín, Czech Republic
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner