Project - Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén / Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste

Description


Description: Hlavným cieľom projektu je vzájomné oboznámenie ľudí na oboch stranách hraníc so svojimi stáročnými kultúrnymi tradíciami, budovanie a posilnenie existujúcich partnerských vzťahov a prehlbovanie vzájomne prospešnej spolupráce. Špecifické ciele: - Vytvorenie spoločných kultúrnych a historických pamätihodností budované na spoločnej minulosti a tradíciách - Zvýšiť povedomie občanov o spoločných kultúrno - historických tradíciách, oživenie a posilnenie spoločných tradícií, zvykov, oživenie stáročnej vínnej kultúry na oboch stranách hranice ako spojovací článok medzi ľuďmi a symbol spolupatričnosti a priateľstva - Spoločný rozvoj a vytváranie produktov turizmu ako základ budovania porozumenia a priateľstva medzi historicky spolupatričnými regiónmi a ich obyvateľstvom - Posilnenie postavenia mesta Košice, ako tradičného centra súvislého Tokajského regiónu - a ako symbol multikulturality, tolerancie a priateľstva. - V nadväznosti na podujatia Európske hlavné mesto kultúry obnovíme tradíciu "Tokajskej vínnej cesty" - cesty priateľstva, spolupráce a dobrej nálady. / - A projekt főcélja, hogy kölcsönösen megismertessük az embereket a határ mindkét oldalán sajátos kultúrájukkal és elmélyítsük a kölcsönösen előnyös együttműködést Specifius célok: - közös kulturális történelmi emlékhelyek kialakítása a közös múltra és hagyományokra építve - A két régió integrációja növelésén kívül megnő a lakosság öntudata a közös helyi kulturális-történelmi örökséggel kapcsolatban, az évszázados borkultúra felélesztésével a határ mindkét oldalán az embereket összefogjuk, a barátság és összetartozás jelképévé válik - Közös turisztikai termékek kifejlesztésével barátságot építünk ki a történelmileg együvé tartozó régiók és lakosaik között - Kassa város szerepének a megerősödése, mint hagyományos kapuja az összefüggő Tokaj régiónak - mint multikulturális szimbólum a tolerancia és a barátság jelképe. - Kapcsolódva az Európai Kulturális Főváros rendezvényeihezProject Summary


Project name (EN): Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén / Rozvoj spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste
Project acronym: Tokajská vinná cesta / Tokaji Borút

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-30

Web: http://www.husk-cbc.eu/

Project start date: 2012-10-01
Project end date: 2014-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 497.552,48
European Union funding: EUR 422.919,60

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Mesto Košice (Kassa Város Önkormányzata)
Lead Partner: Mesto Košice (Kassa Város Önkormányzata)
Address: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner