Project - Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj - Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa) / Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület - Borsod - Abaúj - Zemplén megye)

Description


Description: Celkové ciele: S poukázaním na špecifiká dotknutých regiónov celkovým cieľom navrhovaných aktivít projektu je prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov tohto regiónu s rozvíjaním samostatných aktivít pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti a flexibility cez vytvorenie vzdelávacích centier v Miškolci a v Košiciach, ako rozšírenie siete vzdelávacích centier so špecifickým zameraním. Zvýšená sociálna súdržnosť ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne. Špecifické ciele: 1. Vzdelávací cieľ a.) Budovanie partnerstva vzdelávacích inštitúcií.. b.) Vypracovanie metodológie a vytvorenie modulu vzdelávania a jeho implementácia v praxi. c.) Pripraviť špecificky 30 sociálnych terénnych poradcov. d.) Priamo interaktívne aplikovať spoločný vypracovaný modul cez 40 vybraných obyvateľov e.) Pilotný modul ponúknuť pre použitie v širšom rozsahu. f.) Zmierňovanie jazykových bariér cez výučbu rómčiny. 2. Vytvorenie mapy sociálneho rozvrstvenia obyvateľstva Košického samosprávneho kraja a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy. a.) Zdôraznenie rozdielov a podobností. b.) Vypracovanie metodológie štruktúry mapy, zrealizovanie prieskumov. c.) Zmapovať a spojiť sieť inštitúcií, organizácií zaoberajúcich sa so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva. d.) Vytvorenie trojjazyčnej databázy (slovenská, maďarská, anglická). e.) Vyhodnotenie doteraz uskutočnených krokov a snáh pri riešení daného problému a návrh na spoločný know how. 3. Výsledky ponúknuť miestnym samosprávam a úradom práce. 4. Zvyšovať sociálnu súdržnosť ľudí a komunít v spoločnom maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne a podporovať výmenu výsledkov dobrej praxe.
Achievements: The region of Košice (SK) and Miskolc (HU) have a lot in common regarding the size of the disadvantaged population. The project was trying to build a bridge between the authorities (social workers, employees of labour offices, self-governments) and those in need. As a first step, two educational centres were founded in Košice and Miskolc. The general project activities led to overcoming both the informational and communicational barriers (Roma language course). On the one hand, a joint educational module was developed within the frames of the project (psychology, law, social and economic cooperation, project applications). The project partners selected 30 people from the social services and 40 socially disadvantaged people, and conducted a training with them. The social workers had to learn how to help these people properly. The disadvantaged people received tips and hints how to enter the labour market. The project researched the problems relevant for this region and summarized the experiences of the training and collected suggestions for solving these problems. The regional social map including contacts for the different social services, useful information about employment, etc. is available on the internet in three languages (ENG, SK, HU).Project Summary


Project name (EN): Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj - Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa) / Regionális szociális mappa (Kassai Önkormányzati Kerület - Borsod - Abaúj - Zemplén megye)
Project acronym: REGSOM Košice - Miškovec / REGSZOM Kassa - Miskolc

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-30

Web: http://www.husk-cbc.eu/

Project start date: 2012-10-01
Project end date: 2013-09-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 241.625,48
European Union funding: EUR 205.381,65

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Spoločenskovedný ústav Slovenskej Akadémie Vied
Lead Partner: Spoločenskovedný ústav Slovenskej Akadémie Vied
Address: Karpatská 5, Košice, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner