Project - Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti / Gyalogos és kerékpáros híd Doborgaz - Dunakiliti

Description


Description: Globálnym cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti a komunikácie v spoločnom slovensko-maďarskom prihraničnom regióne. Špecifickým cieľom projektu je: - vzájomné prepojenie 2 prihraničných obcí Dobrohošť a Dunakiliti a tým aj prihraničných území Žitného ostrova a Szigetközu, v mieste kde ich rozdeľuje staré koryto Dunaja. - zabezpečenie spoločných východiskových podkladov pre výstavbu mosta pre peších a cyklistov spájajúceho obce Dobrohošť a Dunakiliti Z dlhodobého hľadiska má projekt za cieľ: - podporu pohybu osôb v riešenom prihraničnom území či už za prácou alebo ako formy trávenia voľného času (za kultúrou, športovými aktivitami, rekreáciou a pod.) - podporu ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v riešenom území - podporu a upevnenie cezhraničnej spolupráce na úrovni projektových partnerov, ako aj na úrovni ostatných cieľových skupín projektu Vyššiepopísané ciele plánujú proj. partneri dosiahnuť realizáciou aktivít, ktoré rieši práve predložený proj. zámer: - príprava štúdie uskutočniteľnosti, - zameranie riešeného územia, - vypracovanie geometrického plánu, - posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA), - vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné a následne aj pre stavebné povolenie (v rámci práve predloženého projektu) a následne samotnou výstavbou mosta (investičná fáza projektu- cca v rokoch 2014-2015). Predkladaný projekt je teda plne v súlade s cieľmi Programu, a to najmä s cieľom Prioritnej osi č. 2: " zlepšenie dostupnosti a komunikácie v prihraničných regiónoch" a takisto prispeje k vybudovaniu trvaloudržateľnej spolupráce medzi dotknutým miestnym obyvateľstvom oboch členských štátov.
Achievements: The fact that a significant proportion of the Slovak-Hungarian border was created along the river, greatly limits the accessibility and cross-border traffic in tourism as well as the cultural, social coherence among people having common customs, traditions, history and culture. The construction of a bridge can improve the accessibility and the communication in the joint HU-SK border which was the main objective of the project. The specific objectives of the project were to connect the border villages Dobrohošť and Dunakiliti and thus the border areas Szigetköz and Žitný ostrov which are divided by the old riverbed of the Danube and to provide project documentation for the construction of a bridge for pedestrians and cyclists from Dobrohošť to Dunakiliti.

Thematic Information


Thematics: Infrastructure  Tourism  


Project Summary


Project name (EN): Most pre peších a cyklistov Dobrohošť - Dunakiliti / Gyalogos és kerékpáros híd Doborgaz - Dunakiliti
Project acronym: Most Dobrohošť - Dunakiliti / Doborgaz - Dunakiliti híd

Period: 2007-2013
Date of latest update: 2014-04-30

Web: http://www.husk-cbc.eu/

Project start date: 2012-11-01
Project end date: 2015-06-30
Project status: Closed

Total budget/expenditure: EUR 1.077.700,00
European Union funding: EUR 914.447,42

Project documents

The documents below were published as mentioned in field "Data source" (attached to each document). Keep.eu users are free to use these documents as long as the data source and keep.eu are mentioned.

No outputs available yet.

Partners Data


Lead Partner (EN): Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Lead Partner: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Address: Karloveská 2, P.O.BOX 45, Bratislava, Slovakia
Legal status: n/a

Partners Location


  Lead Partner     Project Partner